Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2008-05-14

Data ogłoszenia: 2008-05-14

Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sędziejowice w 2008 r."

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 5 150 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl

- pok. 9-10 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym.Cena specyfikacji w wersji papierowej: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sędziejowice w 2008 r."

który swoim zakresem obejmuje:
1. „Przebudowę drogi gminnej nr 1003032E Siedlce - Józefów na odcinku od km 0+000 do km 0+550"
Zakres robót:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie warstwy wzmacniającej istniejącej nawierzchni z mieszanki tłucznia kamiennego wraz z warstwą wiążącą z mieszanki klińca kamiennego,
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym,
- roboty wykończeniowe,
- ustawienie oznakowania pionowego,
- odmulenie rowów przydrożnych wraz z plantowaniem skarp.

2. „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Niecenia na odcinku od km 0+000 do km 0+965"
Zakres robót:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- profilowanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym.
- wykonanie warstwy wiążącej z klińca kamiennego,
- wykonanie podwójnego utrwalenia powierzchniowego emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym,
- roboty wykończeniowe.

Szczegółowy zakres zamówienia określają:
- projekt techniczny,
- przedmiar robót,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 45233226-9

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- pkt.4, poz. 1 do 30.07.2008 r.
- pkt.4, poz. 2 do 30.08.2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki płatności:
- płatność za wykonanie zadania - w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego,
- Zamawiający będzie dokonywał odrębnie odbioru robót przedstawionych w pkt.4, poz. 1 i 2.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000 PLN, słownie: trzy tysiące złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: --------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga | ---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 | ---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19) do dnia 06.06.2008 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia: 06.07.2008 r.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.05.2008 r. pod nr 101015-2008.

UWAGA:
1. Zamawiający informuje, że przedmiary robót dotyczące zamówienia, znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza pełną dowolność w konstrukcji harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego załacznik do oferty.SIWZ - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sędziejowice w 2008 r.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Data rozstrzygnięcia: 2008-06-11Data zakończenia: 2008-06-11

RW. 341/2/08 Data: 11.06.2008 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.341/2/08 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sędziejowice w 2008 r.".

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

„BUD - TRANS"
Roboty Budowlano Drogowe
Jan Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz

która zaoferowała cenę: 267.785,03 zł. (brutto), słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć i 03/100 zł.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.06.2008 r., złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1:
„BUD - TRANS"
Roboty Budowlano Drogowe
Jan Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz


W załączeniu:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.


Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313227 od 2007-05-10