Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-03-30

Data ogłoszenia: 2007-03-30

Przedmiot zamówienia:
Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocja zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną".

Przedmiot zamówienia jest współ-finansowany ze środków ZPORR; Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów; Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl
- pok. 23 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji w wersji papierowej: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocja zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną".


Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) organizowanie i sprawowanie pełnego nadzoru (w tym nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i kontroli nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n., o którym mowa w punkcie 1.1.
b)rozliczanie bieżące i całkowite rzeczowe i finansowe tego zadania,
c) kontrola zgodności procesu inwestycyjnego z obowiązującym prawem i dokumentami programowymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
d) monitorowanie postępu robót,
e) Raportowanie i sporządzanie wymaganej sprawozdawczości do instytucji pośredniczącej (Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi), zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i płatniczej (Ministerstwo Finansów),
f) wykonanie audytu zadania inwestycyjnego polegającego na:
- niezależnym badaniu systemów zarządzania i kontroli w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego, w wyniku którego beneficjent uzyska obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów
- czynnościach doradczych, mających na celu usprawnienie realizacji zadania inwestycyjnego i zapobieżeniu powstania ewentualnych nieprawidłowości,
g) reprezentowanie beneficjenta (Zamawiającego) wobec instytucji kontrolnych,
h) sprawdzanie na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów,
i) kontrola terminowości i rzeczowego wykonania zawartych w ramach zadania wykonawcami
j) wykonywanie innych czynności nie wymienionych w SIWZ, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania na roboty oraz zabezpieczających interesy Zamawiającego.
k) promocja projektu w zakresie zgodnym z wymaganiami ZPORR obejmująca wykonanie następujących działań: informacje prasowe, plakaty i ulotki promujące inwestycję oraz wskazujące na udział finansowy UE, seminarium promujące zrealizowaną inwestycję, film o projekcie, tablice pamiątkowe.

Kod CPV:
74.30.00.00-2, 74.26.21.00-4, 74.12.12.20-1, 74.14.21.10-0, 74.13.14.00-0, 74.00.00.00-9

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Umowa będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy z wykonawcą zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną" do dnia zakończenia rzeczowego, finansowego inwestycji i przyjęcia przez Zamawiającego audytu zadania inwestycyjnego.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19) do dnia 10.04.2007 r. do godz. 12:00

11. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RW.I. 7023 / 13 / 07 Data: 04.04.2007 r.


W odpowiedzi na skierowane do Gminy Sędziejowice zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 euro, przedmiot zamówienia: Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocja zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną", informuję:

Pytanie nr 1
Pytanie do pkt.4 ppkt. e) ogłoszenia, części II SIWZ - Opis warunków zamówienia i warunków jego zamówienia - pkt.1.2, ppkt. e), §1 pkt.2 ppkt. e) projektu umowy: Jaka sprawozdawczość będzie wymagana od instytucji zarządzającej (MRR) i płatniczej (MF) w świetle umowy zawartej na dofinansowaniu projektu z wojewodą łódzkim?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga przygotowania wszelkich sprawozdań, jakie będą wymagane przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Płatniczą (w trakcie trwania przedmiotu zamówienia) zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, wytycznymi oraz dokumentami programowymi (zarówno, gdy Ministerstwo Finansów lub Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwróci się bezpośrednio do Zamawiającego lub za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej).


Pytanie nr 2
Pytanie do pkt.4 ppkt. g) ogłoszenia, części II SIWZ - Opis warunków zamówienia i warunków jego zamówienia - pkt.1.2, ppkt. g), §1 pkt.2 ppkt. g) projektu umowy: Wobec jakich instytucji kontrolnych wykonawca będzie reprezentował beneficjenta i w jakim zakresie?

Odpowiedź:
Wykonawca ma reprezentować beneficjenta przed wszystkimi instytucjami, które zgodnie z kompetencją i zakresem przedmiotowym będą kontrolowały inwestycję.


Pytanie nr 3
Pytanie do pkt.4 ppkt. i) ogłoszenia, części II SIWZ - Opis warunków zamówienia i warunków jego zamówienia - pkt.1.2, ppkt. i), §1 pkt.2 ppkt. i) projektu umowy: Czy zapisane brzmienie w ww. punktach należy czytać: Kontrola terminowości i rzeczowego wykonania robót budowlanych objętych umową z wykonawcą (wykonawcami) na „Budowę oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną"?

Odpowiedź:
Brzmienie punktów: pkt.4 ppkt. i) ogłoszenia, części II SIWZ oraz pkt.1.2, ppkt. i), §1 pkt.2 ppkt. i) projektu umowy, ma brzmienie:
- kontrola terminowości i rzeczowego wykonania zawartych w ramach zadania inwestycyjnego umów z wykonawcami. Zamawiający poprzez zadanie inwestycyjne rozumie: „Budowę oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną.


Pytanie nr 4
Pytanie do pkt.4 ppkt. j) ogłoszenia, części II SIWZ - Opis warunków zamówienia i warunków jego zamówienia - pkt.1.2, ppkt. j), §1 pkt.2 ppkt. j) projektu umowy: Jakie inne czynności nie wymienione w SIWZ będą należały do wykonania przez wykonawcę? Proszę podać precyzyjny zapis zgodny z art.29 ust. 1 ustawy PZP.

Odpowiedź:
Zamawiający za te czynności uważa wszystkie czynności w niezbędnym zakresie wskazanym przez SIWZ, które mogą wyniknąć na etapie realizacji inwestycji, a które nie mogą być precyzyjnie wskazane na dzień sporządzenia SIWZ.


Pytanie nr 5
Pytanie do zał. Nr 8 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do wykonania zamówienia: Czy należy potwierdzić załączonymi dokumentami rodzaj wykonywanych lub nadzorowanych prac?

Odpowiedź:
Na podstawie części III SIWZ pkt.4.4, wspomniane w pytaniu dokumenty należy złożyć w przypadkach budzących wątpliwości na żądanie Zamawiającego.


Pytanie nr 6
Pytanie do zał. Nr 6 - projektu umowy: Jaki będzie obowiązywał termin zapłaty wynagrodzenia dla wykonawcy o którym mowa w §5 projektu umowy?

Odpowiedź:
Termin zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, o którym mowa w §5 projektu umowy, to 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.


Pytanie nr 7
Jakie przewiduje Zamawiający kary umowne w przypadku nieterminowych płatności na rzecz wykonawcy?

Odpowiedź:
Z uwagi na współ - finansowanie inwestycji ze środków ZPORR, Zamawiający jest w sposób oczywisty zainteresowany terminową realizacją zobowiązań, ponieważ tylko taka realizacja zobowiązań zapewnia Zamawiającemu spływ środków finansowych. W tych warunkach niecelowym byłoby określanie dodatkowych sankcji z tytułu nieprawidłowych płatności.


Pytanie nr 8
Jakie odszkodowanie przewiduje zamawiający na rzecz wykonawcy w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez zamawiającego?

Odpowiedź:
W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia Zamawiającego od umowy, może Wykonawcy przysługiwać odszkodowanie na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.


Pytanie nr 9
Ponieważ przedmiot zamówienia obejmuje kwalifikowalność kosztów oraz monitoring, proszę o podanie kategorii kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych ujętych w pkt.E4, wskaźniki realizacji celów projektu (wskaźniki produktu i rezultatu) ujęte w pkt.E2 oraz harmonogram realizacji projektu wraz z etapami realizacji podany w pkt.E1 wniosku aplikacyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje:
1. Koszty kwalifikowane:
- dokumentacja techniczna, studium wykonalności, nadzór inwestorski, raport oddziaływania na środowisko, promocja projektu, zakup działki pod oczyszczalnię, kanalizacja sanitarna (kanały grawitacyjne i tłoczne), przepompownie ścieków, oczyszczalnia ścieków, przyłącza kanalizacyjne w pasie drogowym.

2. Koszty niekwalifikowane:
- przyłącza kanalizacyjne poza pasem drogowym,

3. Wskaźniki produktu:
- długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, liczba wybudowanych przepompowni ścieków, liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków.

4. Wskaźnik rezultatu:
- liczba gospodarstw domowych / budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, liczba osób korzystających z kanalizacji, długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy / powiatu.

5. Harmonogram realizacji projektu:
- planowany termin przetargu - 01.02.2007 r.
- planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu. Termin zawarcia umowy z wykonawcą - 16.04.2007 r.,
- przekazanie placu budowy pod oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną - od 23.04.2007r. do 23.042007 r.,
- budowa oczyszczalni - od 23.04.2007 r. do 31.10.2007 r.,
- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami i przyłączami - od 23.04.2007 r. do 31.03.2008 r.,
- planowany termin zakończenia realizacji inwestycji. Przedstawienie protokołu ostatecznego odbioru - 30.04.2008 r.,
- planowane rozliczenie projektu. Przedstawienie ostatniego wniosku o płatność - 31.05.2008 r.


Z upoważnienia Wójta
Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju WsiSIWZ - Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocja zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną"

Data rozstrzygnięcia: 2007-04-17Data zakończenia: 2007-04-17

RW.I. 7023 / 13 / 07 Data: 17.04.2007 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Sędziejowice postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocja zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną", Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PHIN Consulting Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 77
90 - 138 Łódź

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 182.000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące i 00/100 złotego) a tym samym przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny w kryterium odnoszącym się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

Wójt
Jerzy Kotarski

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.04.2007 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:

1. Biuro Projektów
„MIASTOPROJEKT 2" Sp. z o.o.
ul. Więckowskiego 20
90 - 722 Łódź
cena ofertowa: 202.184,50 zł (brutto).

2.PHIN Consulting Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 77
90 - 138 Łódź
cena ofertowa: 182.000,00 zł (brutto)

Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313272 od 2007-05-10