Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-02-28

Data ogłoszenia: 2007-02-28

RW.I. 7023/11/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 tys. euro
na zadanie pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną"

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną".

Budowa kanalizacji sanitarnej, obejmuje zakres robót: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 5.271,58m; wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 394m; wykonanie przepompowni ścieków w ilości szt. 2; wykonanie 140 przyłaczy kanalizacyjnych.
Budowa oczyszczalni ścieków, obejmuje zakres robót: wykonanie obiektów mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr.d - 250m3/dobę.


RW.I. 7023 / 11 / 07

Data: 19.03.2007 r.

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Sędziejowice zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro, przedmiot zamówienia: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną", informuję:

Pytanie nr 1
Czy strony oferty, które są niezapisane też muszą być ponumerowane i parafowane przez osobę upoważnioną czy wystarczy, że będą ponumerowane i parafowane strony zapisane?

Odpowiedź:
Wszystkie strony oferty, nawet te niezapisane, powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę upoważnioną.

Pytanie nr 2
Załącznik nr 5 do SIWZ str.44 z 57 - Informacja Bankowa. Czy załącznik ten ma być podpisany przez bank i załączony do oferty, czy też wystarczy zamiast tego załącznika zaświadczenie wydane na druku wystawionym przez bank o wielkości wpływu na konto i możliwościach kredytowych?

Odpowiedź:
Załącznik nr 5 do SIWZ jest przykładem informacji bankowej, dlatego też może on być załączony na druku wystawionym przez bank, jednak zawierający minimum wiadomości niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunków finansowych udziału w postępowaniu - które są podane w ww. załączniku.

Wójt
Jerzy Kotarski


RW.I. 7023 / 11 / 07 Data: 26.03.2007 r.


W odpowiedzi na skierowane do Gminy Sędziejowice zapytanie dotyczące treści specyfikacji w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro, przedmiot zamówienia: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną", informuję:

Pytanie
Zgodnie z projektem konstrukcji przewiduje się w budynku żelbetowy typu Filigran, natomiast w pozycji kosztorysowej nr 33 i 34 występuje strop drobnowymiarowy wylewany. Czy należy uwzględnić elementy prefabrykowane zgodnie z dokumentacją oraz stal zbrojeniową niezbędną do wykonania stropu?

Odpowiedź:
Należy uwzględnić w wycenie elementy prefabrykowane zgodnie z dokumentacją oraz stal zbrojeniową niezbędną do wykonania stropu.


Wójt
Jerzy Kotarski


RW.I. 7023 / 11 / 07 Data: 27.03.2007 r.


W odpowiedzi na skierowane do Gminy Sędziejowice zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro, przedmiot zamówienia: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną", informuję:

Pytanie nr 1
dot. cz. II SIWZ, pkt.1.1.1 i 1.2.1
- Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „autoryzowany wydruk" w kontekście wykonania dokumentacji powykonawczej, przez kogo i w jaki sposób wydruk ma być autoryzowany?

Odpowiedź:
Dokumentacja powykonawcza powinna posiadać podpisy: Wykonawcy (kierownika budowy), inspektora nadzoru i przy zmianach projektu jego autora.


Pytanie nr 2
dot. cz. II SIWZ, pkt.3.1.1 i pkt.3.2.1
- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek wykazania się uprawnieniami do wykonywania przedmiotu zamówienia może być spełniony wspólnie przez Wykonawców?

Odpowiedź:
Powyższe pytanie dot. cz. III SIWZ, pkt.3.1.1 i pkt.3.2.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek wykazania się uprawnieniami do wykonywania przedmiotu zamówienia może być spełniony wspólnie przez Wykonawców.


Pytanie nr 3
dot. cz. II SIWZ, pkt.3.1.2.1
- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku dysponowania odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w przypadku osób posiadających ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, odpowiadające przywołanym w w/w pkt. uprawnieniom w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Odpowiedź:
Powyższe pytanie dot. cz. III SIWZ, pkt.3.1.2.1. Powyższe, Zamawiający uzna za spełnienie warunku dysponowania odpowiednio wykwalifikowanym personelem.


Pytanie nr 4
Czy Zamawiający jest właścicielem działek, przez które przebiegają wodociąg i linia energetyczna zasilające oczyszczalnię oraz kanał tłoczny odprowadzający sieci do rzeki? Jeśli nie, to czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami z właścicielami gruntów? Po czyjej stronie będą leżały ewentualne opłaty za umieszczenie urządzeń w gruncie i w jakiej będą wysokości?

Odpowiedź:
Stan prawny został uregulowany - zostało wydane pozwolenie na budowę.


Pytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie roboty, na które przedmiary nie mogą być zweryfikowane z projektem (brak danych w SIWZ) w przypadku niezgodności będą obliczane obmiarowo jako roboty dodatkowe - np. ogrodzenie terenu, zagospodarowanie zieleni itp. Pozycje w przedmiarach nie mające odzwierciedlenia w dokumentach załączonych do SIWZ.

Odpowiedź:
Ogrodzenie terenu wycenione w kosztorysie ukształtowania terenu poz. 22-24, zagospodarowanie zieleni - kosztorys j. w. poz.25-33.


Pytanie nr 6
Czy Zamawiający przewiduje ponowne rozplantowanie usuwanej warstwy ziemi urodzajnej? Brak informacji na ten temat w projekcie, nie są również przewidziane nakłady w przedmiarach. Czy należy przewidzieć tę czynność w kosztorysach ofertowych?

Odpowiedź:
Rozścielanie ziemi urodzajnej przewidziano w kosztorysie ukształtowania terenu + zieleń poz.25, 26. Rozplantowanie i wywóz nadmiaru w poz. 3, 4.


Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że grunt wykopany jest zagęszczalny i nadaje się do zasypania rurociągu. W dostarczonych przedmiarach brak nakładów na wykonanie innym gruntem niż wykopany, zmagazynowany w hałdach.

Odpowiedź:
Wg stratygrafii dokumentacji geotechnicznej oraz w opisie do projektu architektury i konstrukcji pkt.4 jest informacja, że pod warstwą humusu występują piaski polodowcowe, a więc grunt jest zagęszczalny i nadający się do zasypania rurociągów. W układce rurociągów przewidziano podsypkę piaskową na wypadek ewentualnych przewarstwień iłowych i dla wyrównania dna wykopu.

Pytanie nr 8
Ze względu na występujące rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na SIWZ, prosimy o podanie pierwszeństwa w kolejności ich odczytywania - dot. przedmiar, projekt, specyfikacje.

Odpowiedź:
W pierwszej kolejności należy odczytywać projekt a następnie przedmiar i specyfikacje.


Dot. budynek oczyszczalni - sieci wod - kan z wylotem do rzeki
Pytanie nr 9
dot. kanał ścieków oczyszczonych
- Brak nakładów na wykonanie przecisku pod rowem melioracyjnym. Prosimy o podanie długości, na której należy wykonać przecisk, ponieważ z załączonego do SIWZ rys. nr 7 nie wynika całkowita długość. Czy w podanej długości kanału fi 90 PEHD L=335,00m (poz. 21 przedmiaru) mieści się już rurociąg biegnący w rurze osłonowej?

Odpowiedź:
Wg rysunku nr 1 długość przecisku wynosi 8,0mb., rura osłonowa stal. fi150 mm. Długość łączna kanału wraz z przeciskiem wynosi 335mb. W kosztorysie pomyłkowo nie wyceniono kosztów przecisku z rurą osłonową i przeciągania rurociągu, natomiast wyceniono wykop oraz zasypkę z podsypką na całej długości rurociągu.


Pytanie nr 10
Prosimy o informację, czy przywoływana w Projekcie Zagospodarowania Terenu w pkt.6.4.2 oraz widoczna na załączonym do SIWZ zdjęciu mapy sytuacyjno - wysokościowej projektowa podziemna linia kablowa zasilająca oczyszczalnię została już wykonana, czy jest przewidywana do wybudowania w ramach niniejszego zadania. Brak nakładów na jej wykonanie w dostarczonych przedmiarach. W przypadku konieczności wykonania jej przez Wykonawcę prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiarów.

Odpowiedź:
Podziemna linia kablowa zasilająca oczyszczalnię została już wykonana.


Pytanie nr 11
W przedmiarach brak nakładów na wykonanie wcinki w istniejący wodociąg. Czy zostało to już wykonane czy należy dokonać wyceny tych prac? Prosimy o uzupełnienie projektu o dane dotyczące wodociągu doprowadzającego wodę do oczyszczalni. Dołączone do SIWZ zdjęcie planu sytuacyjnego jest nieczytelne i niewystarczające do dokonania wyceny.

Odpowiedź:
Należy dokonać wyceny wcinki - została pominięta.


Pytanie nr 12
Prosimy o dostarczenie szczegółowych rysunków betonowego koryta odpływowego oraz wylotu ścieków oczyszczonych ze studni rozprężnej do rzeki. Z załączonej do SIWZ dokumentacji nie jest możliwe dokonanie wiążącej wyceny.

Odpowiedź:
Wylot jest typowym obiektem do zakupu w zakładach melioracyjnych - rysunki w katalogach. Koryto odpływowe w umocnionej skarpie jest również do zakupu lub wylania na budowie. W dokumentacji są rysunki umocnień brzegu.


Dot. budynek oczyszczalni - ukształtowanie terenu
Pytanie nr 13
W przedmiarze w poz. 6 i 7 - podano nakłady na wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 i 10 cm, natomiast w opisie projektu, w pkt.3.5, jest mowa jedynie o podbudowie gr. 12 cm a w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w pkt.A-04.06 narzucono wykonanie podbudowy z chudego betonu dwuwarstwowo (10+15 cm). Prosimy o sprecyzowanie technologii wykonania tych robot i podanie, jakie pozycje należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:
Należy przyjąć wykonanie zgodnie z projektem ukształtowania terenu, pkt.3.5 tj. podbudowa z chudego betonu B-10 gr. 12cm, warstwa jezdna - kostka polbruk gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5cm.


Pytanie nr 14
W przedmiarze w poz. 8 - podano nakłady na wykonanie krawężników 20x30 z wykonaniem ław z pospółki na posypce piaskowej, natomiast w opisie projektu w pkt.3.5 podany jest krawężnik 100x30x15 na ławie z oporem z chudego betonu a w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w pkt.A-04.06 narzucono wykonanie krawężników na ławach betonowych. Prosimy o sprecyzowanie technologii wykonania tych robót jak również materiału do zastosowania - rodzaj krawężnika.

Odpowiedź:
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem pkt.3.5 i rys. nr 3, tj. krawężniki drogowe o wym. 100x30x15 cm ustawione na ławie z oporem z chudego betonu B-10 o wym. 10x25 cm.


Pytanie nr 15
W przedmiarze w poz. 9 - podano nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na posypce piaskowej natomiast w opisie projektu w pkt.3.5 podano, że posypka ma być cementowo - piaskowa, tak również podaje Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w pkt.A-04.06. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju podsypki dla nawierzchni z kostki betonowej i podanie, jakie pozycje należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:
Należy wykonać podsypkę cementowo - piaskową.

Pytanie nr 16
W przedmiarze w poz. 13 (taca najazdowa) - podano nakłady na wykonanie 0,455t uzbrojenia, wg projektu 0,255t. Prosimy o podanie czy ilość w przedmiarze wynika z innego projektu, będącego w posiadaniu Zamawiającego, czy została wpisana pomyłkowo? Jaką ilość należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź:
W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić 0,255t stali zbrojeniowej.


Pytanie nr 17
W przedmiarze w poz. 11 (taca najazdowa) - podano nakłady na wykonanie 2,6m3 podkładu betonowego bez izolacji, wg projektu Architektura i Konstrukcje, pkt.6.8, podkład betonowy powinien być wykonany z betonu B15, grub.20cm (5,20m3) wraz z wykonaniem izolacji z folii PEHD gr.2mm, natomiast wg załączonego rysunku z betonu B10, grub.10cm (2,6m3) bez izolacji z folii. Prosimy o wskazanie, które z rozwiązań (i w jakich ilościach) należy przyjąć do wyceny w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:
Pkt.6.8 w projekcie architektonicznym wpisano pomyłkowo. Technologia wykonania i obmiar zostały określone w projekcie ukształtowania terenu i kosztorysie w poz. 10-15 (w poz. 13 zmniejszyć ilość zbrojenia do 0,255t).


Pytanie nr 18
W przedmiarze w poz. 17 - podano nakłady na wykonanie podbudowy pod chodniki z kruszywa naturalnego gr. 10cm, natomiast w opisie projektu w pkt.3.5 jest mowa o podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm a w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot brak jest informacji o wykonaniu tych robót. Prosimy o sprecyzowanie technologii wykonania chodników i podanie, jakie pozycje należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:
Należy wykonać podsypkę cementowo - piaskową gr. 10 cm.


Pytanie nr 19
W przedmiarze w poz. 18 - podano nakłady na wykonanie podsypki piaskowej pod chodniki z piasku gr. 3 cm, natomiast w opisie projektu w pkt.3.5 jest mowa o podsypce cementowo - piaskowej gr. 10cm, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot brak jest informacji o wykonaniu tych robót. Prosimy o sprecyzowanie technologii wykonania chodników i podanie, jakie pozycje należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:
Należy wykonać podsypkę cementowo - piaskową gr. 10 cm.


Pytanie nr 20
W przedmiarze w poz. 19 - podano nakłady na wykonanie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, w opisie projektu brak informacji o materiale a w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w pkt.A-01.06 i A-04.06 podane są do zastosowania obrzeża 6x20x75 mm ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo - piaskową. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju przewidzianych do użycia obrzeży, posypki oraz materiału do wypełnienia spoin oraz podanie, jakie pozycje należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:
Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem.


Pytanie nr 21
W dostarczonych materiałach brak rysunku furtki. Prosimy o uzupełnienie. Nie jest możliwe dokonanie wiążącej wyceny na podstawie dostarczonych przedmiarów.

Odpowiedź:
Wykonać zgodnie z opisem w poz. 24 przedmiaru ukształtowania terenu - rozwiązanie typowe.


Pytanie nr 22
Brak nakładów na wykonanie wpustu na tacy najazdowej, jak również brak informacji, jak i gdzie jest on podłączony. Czy został uwzględniony w innych przedmiarach czy należy go uwzględnić dodatkowo w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź:
Informacja o podłączeniu studzienki wpustowej znajduje się na rysunku ZG 10.00 w projekcie technologii. Wycena rurociągów znajduje się w poz. 84, wpustów w poz. 89 przedmiaru robót sanitarnych.


Dot. budynek oczyszczalni - sieci wod - kan z wylotem do rzeki
Pytanie nr 23
W przedmiarze w poz. 31 - wpusty żeliwne podłogowe 4 szt., wg projektu 6 szt. Prosimy o podanie jaka ilość wpustów jest przewidziana do wykonania i jaką należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:
W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić 6 szt. wpustów.


Pytanie nr 24
poz. 13 i poz. 15 - w przedmiarze podane są nakłady na wykonanie po 1 szt. podstawy dachowej i wyrzutni dachowej kołowej - wg projektu jest po 3 szt. podstaw dachowych stalowych i wywietrzaków fi 160. Prosimy o podanie jaką ilość wywietrzaków wraz z podstawami jest przewidziana do wykonania i jaką należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:
Projektuje się 3 szt. podstaw dachowych i wywietrzaków fi 160 mm i taką ilość należy przyjąć w kosztorysie ofertowym.


Pytanie nr 25
dot. instalacji zewnętrznych - prosimy o dostarczenie profili sieci zewnętrznych lub innych rysunków, z których możliwe jest zweryfikowanie podanych w przedmiarach długości, średnic i uzbrojenia kanałów.

Odpowiedź:
Wszystkie niezbędne parametry określone są w dokumentacji.


Pytanie nr 26
dot. poz. 96 - prosimy o podanie jakiego zakresu wykonywanych prac ma dotyczyć nadzór autorski, który jest przywoływany w tej pozycji. Przez kogo ma być pełniony?

Odpowiedź:
Nadzór autorski dotyczy całego zakresu prac i jest sprawowany przez autora.


Dot. budynek oczyszczalni - architektura i konstrukcja
Pytanie nr 27
dot. poz. 21 - w przedmiarze podana jest ilość zbrojenia 0,87t, wg projektu fi 6 i fi 12 łącznie 0,994t. Prosimy o podanie ilości jaką należy przyjąć w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:
W poz. 21 przedmiaru robót budowlanych należy przyjąć 0,994t stali zbrojeniowej.


Pytanie nr 28
Prosimy o sprecyzowanie czego dotyczą pozycje 51 i 53 przedmiaru. Wg załączonego projektu, rys. AK11.00 skrzydeł wewnętrznych pełnych jest 8,2m2 - uwzględnione w poz. 54, natomiast drzwi stalowych 15,97m2 (wewnętrzne 8,2 m2 oraz zewnętrzne 7,77 m2), w przedmiarze w poz. 53 - 13,92 m2. Brak zaś jest nakładów na wykonanie bramy garażowej. Prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:
W poz. 51 należy zmienić obmiar z 14m2 na 8,2 m2, w poz. 53 należy zmienić obmiar z 13,92 m2 na 15,97m2. Dodatkowo należy wycenić nie ujętą w przedmiarze bramę garażową segmentową ocieplaną bez progu o powierzchni 7,29m2.

Z upoważnienia Wójta
Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

RW.I. 7023 / 11 / 07 Data: 28.03.2007 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Zgodnie z treścią art. 38, ust. 4 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający, Gmina Sędziejowice, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną" poprzez wykreślenie w części II SIWZ - Opis warunków zamówienia i warunków jego wykonania w pkt.1.1.1, tiret 18 w brzmieniu: - „Przeprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych odcinków sieci i kolektorów przyłączeniowych jeżeli potrzeba takiej korekty wyniknie w trakcie realizacji. Do oferty założyć przeprojektowanie około 1 % długości sieci i około 5 % długości kolektorów przyłączeniowych. Wykonanie w/w odcinków zamiast odcinków zastępowanych"
W związku z powyższą modyfikacją na podstawie art. 38, ust. 6 cytowanej wyżej ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.04.2007 r. do godz. 10:00.
Z uwagi na przesunięcie terminu składania ofert, odpowiedniemu przesunięciu ulegają terminy: otwarcia ofert na dzień 04.04.2007 r., godz. 10:30 oraz termin wniesienia wadium i związania z ofertą.


Wójt
Jerzy Kotarski

RW.I. 7023 / 11 / 07 Data: 29.03.2007 r.


W odpowiedzi na skierowane do Gminy Sędziejowice zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro, przedmiot zamówienia: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną", informuję:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepompowni i studni rewizyjnych kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych posiadających wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie?

Odpowiedź:
Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych występujący na terenach przewidzianych pod realizację zadania inwestycyjnego, Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni i przepompowni z tworzyw sztucznych tylko w przypadku, gdy takie rozwiązania są przyjęte w projekcie.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza przepompownie ścieków sieciowe wg wykonania własnego a nie jak podaje Zamawiający WILO lub PURATOR?

Odpowiedź:
Pompownie ścieków sieciowe Zamawiający dopuszcza do wykonania takie, jakie są przewidziane projektem z uwzględnieniem zapisu części I SIWZ, pkt.6.1.7.


Pytanie nr 3
Proszę o podanie długości kanalizacji przebiegającej w pasie drogi powiatowej.

Odpowiedź:
Łączna długość kanalizacji przebiegającej w pasie drogi powiatowej, jak wynika z dokumentacji, wynosi 1530 mb.

Pytanie nr 4
Proszę o sprecyzowanie oceny warunku oceny ofert dotyczącego terminu realizacji zadania. Zgodnie z informacją termin zakończenia został określony na dzień 31.03.2008 r. Kryteria oceny ofert winny być tak określone aby było wiadomo za jaką ilość dni Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium. Np. 30 dni - 100% pkt.

Odpowiedź:
Informujemy, że termin zakończenia realizacji inwestycji został określony na dzień 30.04.2008 r. W powyższym pytaniu oferent odniósł się do nieobowiązującego przetargu. Informujemy ponadto, że kryteria ceny oferty uwzględniające termin realizacji zadania zostały jasno określone w części I SIWZ w pkt. 8.2.2. Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem nieprzekraczalnym ponadto zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w SIWZ oferent określa ilość dni, w której zrealizuje przedmiot zamówienia.


Pytanie nr 5
Czy Zamawiający przewiduje aneks do umowy związany ze zmianą stawki podatku VAT po 01 stycznia 2008 ? VAT ulegnie podwyższeniu z 7 do 22 % na roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Jeśli nie prosimy o wytyczne należy obliczyć cenę ofertową.

Odpowiedź:
Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i stawkami podatku VAT na dzień złożenia oferty. Nie przewiduje się aneksowania umowy.


Pytanie nr 6
W pkt.7.3. Zamawiający wskazał, że kosztorysy należy opracować wykorzystując pomocniczo przedmiar robot. W pkt.7.4 SIWZ Zamawiający wskazuje jednoznacznie że cena jest ceną ryczałtową. Dlaczego więc jako podstawę do odrzucenia oferty Zamawiający wskazuje w pkt.6.1.8.2. pominięcie którejkolwiek z pozycji dokumentacji przedmiarowej w kosztorysach ofertowych. Zgodnie z art. 88 ust. 3 lit a) Prawa zamówień publicznych w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia. Wnosimy o wykreślenie z SIWZ pkt.6.1.8.2.

Odpowiedź:
Kosztorysy ofertowe należy wykonać zgodnie z treścią SIWZ. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie składniki zadania wyszczególnione w przedmiarach załączonych do SIWZ.. Jest to konieczne przy rozliczaniu i kwalifikowalności kosztów w ramach ZPORR.


Pytanie nr 7
W odpowiedziach udzielonych w dniu 19.03.2007 r. Zamawiający wskazał że wszystkie strony oferty, nawet te niezapisane, powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę upoważnioną. Prowadzi to do absurdalnej sytuacji, kiedy Wykonawcy numerować i podpisywać będą czyste strony niewidomo w jakim celu. Wskazujemy, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2 Ustawy PZP - można jedynie odrzucić ofertę, której treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ. W żaden sposób zarówno numer stron jak i podpis nie są treścią oferty i brak tych elementów nie będzie miał dla Wykonawców żadnych skutków. W związku z tym prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów dotyczącego numerowania i podpisywania pustych stron oferty.


Odpowiedź:
Zamawiający, ze względów porządkowych wymaga, aby wszystkie strony oferty, nawet te nie zapisane, były ponumerowane i parafowane przez osobę upoważnioną.


Pytanie nr 8
W części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje, że należy założyć przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej. Czy Zamawiający już na tym etapie posiada informacje, które odcinki należy przeprojektować? Jaki jest powód takiego założenia i co z terminami realizacji zadania jeżeli zajdzie potrzeba uzyskania nowych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowej i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź:
Nie dotyczy. Zapis usunięto z SIWZ.


Pytanie nr 9
Prosimy o uzasadnienie celowości uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przewidziane do zakupu wyposażenie technologiczno - eksploatacyjne. Zamawiający posiada dokumentację projektową, z której jednoznacznie wynika, jakie urządzenia są przewidziane do zakupu. Przy składaniu zaś ofert zawierających urządzenia materiały i system technologiczny równoważny wszystkie te elementy muszą spełniać wymogi równoważności podane przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawiający ofertę z równoważnym systemem technologicznym zobowiązuje się do wykonania zamiennej dokumentacji projektowej na własny koszt i w terminie i w terminie nieprzekraczającym terminu realizacji cegło zadania a zaprojektowane urządzenie odpowiada wymogom zawartym w SIWZ. Są, więc spełnione wszystkie wymogi Zamawiającego i wydaje się bezcelowym konieczność uzyskiwania dodatkowej zgody na zakup urządzeń. Wnosimy o wykreślenie tego punktu z SIWZ.

Odpowiedź:
Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego wymagane jest w przypadku zastosowania urządzeń i rozwiązań równoważnych. W SIWZ podane zostały bardzo dokładne wymagania równoważności. Ponieważ zgodnie z SIWZ na Oferencie ciąży obowiązek udowodnienia, iż dane urządzenie jest równoważne w stosunku do zaproponowanego przez projektanta, Zamawiający wyrażając zgodę na zastosowanie rozwiązania bądź urządzenia równoważnego musi podjąć decyzję czy ta propozycja spełnia, czy też nie spełnia parametry podane w SIWZ. Nie może tej oceny dokonać sam Oferent bez zgody Zamawiającego i bez możliwości kontroli Zamawiającego, jakie tak naprawdę urządzenia i systemy Oferent chce zainstalować. To, że Oferent będzie oświadczał, że jest to rozwiązanie równoważne nie jest warunkiem wystarczającym. Uzyskanie zgody Zamawiającego jest wymagane.


Z upoważnienia Wójta
Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju WsiZawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert

Data rozstrzygnięcia: 2007-04-17Data zakończenia: 2007-04-17

RW.I. 7023 / 11 / 07 Data: 17.04.2007 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Sędziejowice postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną", Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Budowlane
„EKO-SERWIS" Sp. z o.o.
ul. Nowowiejskiego 5
98 - 200 Sieradz

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 5.089.460,33 zł brutto (słownie: pięć milionów, osiemdziesiąt dziewięć tysięcy, czterysta sześćdziesiąt i 33/100 złotego) i termin wykonania 150 dni od dnia podpisania umowy.


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:
I. Konsorcjum firm: CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Monte Cassino 37, 70 - 464 Szczecin oraz ZUBil ADMAR A. Orzech, A. Orzech Sp. j., ul. Zbożowa 8, 36 - 100 Kolbuszowa - konsorcjant.

Ponieważ jest ona niezgodna z ustawą i jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ.


Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust. 1, pkt.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
1. Zamawiający w SIWZ dopuścił składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że Wykonawca zgodnie z postanowieniami art. 30, ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wykaże przy pomocy odpowiednich dokumentów, iż proponowane w ofercie rozwiązania spełniają wymóg równoważności. Dopuszczając składanie ofert równoważnych, Zamawiający kierował się postanowieniami art. 29, ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych - przyjmując iż zaproponowane rozwiązania równoważne nie będą powodowały „istotnych" w rozumieniu art. 36a - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) z tym samym nie spowodują konieczności zmian dokumentacji projektowej na podstawie której uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz która stanowi podstawowy element opisu przedmiotu zamówienia - art. 31, ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca do złożonej oferty załączył sygnowany przez CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o.o. - „Opis i parametry równoważnego systemu technologicznego Oczyszczalni Ścieków" - nie załączono dokumentów wskazanych w pkt.6.1.7 części I SIWZ potwierdzających jakość proponowanych rozwiązań, że oferowane jako tożsame urządzenia odpowiadają normom lub specyfikacjom technicznym. Zamawiający wg stanu prawnego obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania nie ma możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia ww. dokumentów.

2. Po przeanalizowaniu ww. informacji Zamawiający uważa, że zakres proponowanych zmian daje podstawy do uznania iż złożona oferta nie jest ofertą równoważną lecz ofertą wariantową w rozumieniu art.2, pkt.7 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w niniejszym postępowaniu - pkt.6.1.3. części I SIWZ oraz pkt.4 części II SIWZ, nie przewidywał możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zrealizowanie zawartej w ww. informacji propozycji dokonania zmian w dokumentacji projektowej, stanowiłoby rażące naruszenie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, ponieważ byłoby równoznaczne ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia (art. 31, ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych) - modyfikacją SIWZ po otwarciu ofert. Zgodnie z postanowieniami art. 82, ust. 3 i art. 140, ust. 1 ww. ustawy, treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ a treść umowy z treścią oferty.

II. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Remontowe „RemWil" Sp. z o.o., ul. Toruńska 222, 87 - 805 Włocławek

Ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta została sporządzona niezgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca w złożonej ofercie zadeklarował, iż wykona przedmiot zamówienia do dnia 30.04.2008 r.. Zamawiający wymagał zaś aby określić termin realizacji zamówienia „w dniach" od dnia podpisania umowy na przedmiotowe zadanie - załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy).
Ponieważ termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 8.2.2.1 SIWZ - Zamawiający uznał, że złożona oferta nie zawiera wymaganej informacji co uniemożliwia dokonanie jej pełnej oceny i rzetelne jej porównanie z innymi ofertami.


III. P.H.U. „HYDROMEL", ul. Zakładników 17/19, 98 - 200 Sieradz.

Ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym nie uwzględnił niektórych pozycji w zakresie przewidzianym przez przedmiary robot, stanowiące załączniki do SIWZ.
Pomimo wezwania przez Zamawiającego do złożenia wyjaśnień, Wykonawca w zakreślonym terminie wyjaśnień w tym przedmiocie nie złożył.
W tych warunkach, wobec braku możliwości rzetelnej oceny złożonej oferty, należało ofertę tą odrzucić.


Wójt
Jerzy Kotarski

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.04.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert:

1. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Budowlane
„EKO-SERWIS" Sp. z o.o.
ul. Nowowiejskiego 5
98 - 200 Sieradz
cena ofertowa: 5.089.460,33 zł (brutto)
termin wykonania: 150 dni od dnia podpisania umowy

2. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Remontowe
„RemWil" Sp. z o.o.
ul. Toruńska 222
87 - 805 Włocławek
cena ofertowa: 6.066.568,31 zł (brutto)
termin wykonania: do 30.04.2008 r.

3. Konsorcjum firm:
1) CTE
CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o.o.
ul. Monte Cassino 37
70 - 464 Szczecin
2) ZUBil ADMAR A. Orzech, A. Orzech Sp. j.
ul. Zbożowa 8
36 - 100 Kolbuszowa
- konsorcjant
cena ofertowa: 5.488.888,01 zł (brutto)
termin wykonania: 214 dni od dnia podpisania umowy

4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii
„EKO - INŻYNIERIA" Sp. z o.o.
ul. Bema 186
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
cena ofertowa: 6.034.968,92 zł (brutto)
termin wykonania: 300 dni od dnia podpisania umowy

5. P.H.U. „HYDROMEL"
ul. Zakładników 17/19
98 - 200 Sieradz
cena ofertowa: 4.548.162,71 zł (brutto)
termin wykonania: 170 dni od dnia podpisania umowy

6. Konsorcjum firm:
1) Zakład Robót Melioracyjnych i Instalatorstwa
„Wod - Kan"
ul. Lutomierska 8
98 - 100 Łask
2) „AZE Zając, Kokoszko" Spółka jawna
34 - 625 Skrzydlna 101
- konsorcjant
cena ofertowa: 6.323.771,66 zł (brutto)
termin wykonania: 245 dni od dnia podpisania umowy

Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313282 od 2007-05-10