Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-11-21

Data ogłoszenia: 2007-11-21

GMINA SĘDZIEJOWICE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO NA POTRZEBY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W ILOŚCI od 95 000 l do 117 000 l

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

Specyfikację warunków zamówienia oraz druki ofert w wersji papierowej można otrzymać w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach-Koloni nr 12 za odpłatnością 20,00 zł oraz bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie internetowej

1. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości od 95 000 l do 117 000 l

2. Kod - 23122100-9

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2008 r. do 30.04.2009 r.

5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U Nr. 164, poz 1163 z 2006 r. z późn. zm.) oraz nie podlegający wykluczeniu zgodnie z art. 24 w/w ustawy.

6. Oferenci są zobowiązani do złożenia wadium w wysokości 4 000,00 zł.

7. Kryterium oceny oferty jest proponowana przez Oferenta marża zysku netto (zł/l) stanowiąca 100% wartości ceny. Oferta najkorzystniejsza to oferta proponująca najniższą marżę zysku netto w zł/l.

8. Ofertę sporządzoną na piśmie z załącznikami w zapieczętowanej kopercie z podaniem wysokości marży zysku netto wraz z obowiązującym podatkiem VAT i dowozem na miejsce należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
Sędziejowice 98-160 (sekretariat)
„Oferta na dostawę oleju opałowego" w terminie do 29.11.2007 r. do godz.10.30

9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2007 r. o godz.11.00

10. Oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
do składania ofert tj. 29.12.2007 r.

11. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

12. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

13. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest złożenie przez oferentów oświadczeń i dokumentów:
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Rejestru Sądowego wydane lub uaktualnione przez organ uprawniony w okresie do 6 miesięcy poprzedzających termin otwarcia ofert,
- podpisanego oświadczenia będącego załącznikiem do oferty,
- certyfikat jakości oleju opałowego,
- wykazu posiadanych środków transportu (autocystern),
- aktualna legalizacja Urzędu Miar urządzeń dystrybucyjnych autocystern.
- parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr. 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- potwierdzenie złożenia wadium.SIWZ na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości od 95 000 l do 117 000 l

Data rozstrzygnięcia: 2007-11-30

RW. 341/3/07 Data: 30.11.2007 r.

Zawiadomienie

Urząd Gminy Sędziejowice zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych z dnia 29.11.2007 r. "Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych w ilości od 95 000l do 117 000l", wybrana została oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
EKO-OIL
Kamasze 14
98-270 Złoczew

z marżą ofertową: - 0,04 zł/ 1l oleju opałowego

Wójt Gminy Sędziejowice
Jerzy Kotarski


RW.341/3/07 Data: 05.12.2007 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych w ilości od 95 000l do 117 000l".

WEZWANIE
do przystąpienia do protestu

Zamawiający - Gmina Sędziejowice reprezentowana przez Wójta Jerzego Kotarskiego, działając na podstawie art.181, ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm..) zawiadamia, że w dniu 05.12.2007 r. wpłynął protest złożony na czynność wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający:
1. Wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu;
2. Przekazuje kopie wniesionego protestu.

W związku z wpłynięciem protestu Zamawiający - Gmina Sędziejowicezgodnie z art. 181, ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych informuje, że bieg związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Wójt Gminy Sędziejowice
Jerzy Kotarski


W załączeniu:
1. Kopia protestu.

Kopia protestu

Data zakończenia: 2007-12-10

RW. 341/3/07 Data: 10.12.2007 r.

Rozstrzygnięcie protestu.

Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313237 od 2007-05-10