Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-05-29

Data ogłoszenia: 2009-05-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa nowego sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach
Sędziejowice, ul. Wieluńska 7
98 - 160 Sędziejowice, woj. łódzkie
tel./fax 043 677 17 22, e-mail: goksedziejowice@op.pl
adres strony internetowej: www.sedziejowice.bipjst.pl

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
-strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup i dostawa nowego sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach".

Zakres zamówienia:

- kolumny estradowe - szt. 4,
- monitory odsłuchowe - szt. 3,
- mikrofony bezprzewodowe - szt. 4,
- mikrofony przewodowe - szt. 4,
- mikser dźwięku - 1 szt.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
32.34.24.00-6 Sprzęt nagłaśniający

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- 45 dni od daty podpisania umowy

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.


8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych zero groszy), wg zasad określonych w pkt. XVIII SIWZ.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:
„Cena" - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach
Sędziejowice, ul. Wieluńska 7
98 - 160 Sędziejowice, woj. łódzkie
do dnia 10.06.2009 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy Pzp..

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2009 r. pod numerem: 83259-2009SIWZ - Zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach

Data rozstrzygnięcia: 2009-06-22

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

P.H. MAGNUS Piotr Filipowicz
Sklep Muzyczny„ALT"
ul. Wolska 11
20 - 411 Lublin

która zaoferowała cenę: 52.954,87 zł. (brutto), słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2009 r., złożono 6 ofert:
Oferta nr 1:
Sklep Muzyczny KAM-I
ul. Dmowskiego 1C
18 - 400 Łomża

Oferta nr 2:
GAMUZ J. Stolarzewicz Gacka, P. Gacka Sp. j.
ul. Staromiejska 14
40 - 013 Katowice

Oferta nr 3:
M - GROUP Mariusz Grzybowski
ul. Kościuszki 54
30 - 114 Kraków

Oferta nr 4:
F.H.U. MIDI Michał Brewczyński
Nowe Iganie, ul. Dębowa 25
08 - 103 Siedlce

Oferta nr 5:
P.H. MAGNUS Piotr Filipowicz - Sklep Muzyczny „ALT"
ul. Wolska 11
20 - 411 Lublin

Oferta nr 6:
ESS Audio Sp. z o. o.
ul. Graniczna 17
05 - 092 Łomianki


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach
Grzegorz Brożyński

W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Data zakończenia: 0000-00-00Osoba do kontaktu: Grzegorz Brożyński - - tel. 0-43 67-717-22

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313188 od 2007-05-10