Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-03-16

Data ogłoszenia: 2007-03-16

Przedmiot zamówienia:
Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocja zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną".

Przedmiot zamówienia jest współ-finansowany ze środków ZPORR; Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów; Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl
- pok. 23 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji w wersji papierowej: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocja zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną".


Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) organizowanie i sprawowanie pełnego nadzoru (w tym nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i kontroli nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n., o którym mowa w punkcie 1.1 oraz bieżącego i całkowitego rozliczenia rzeczowego i finansowego tego zadania,

b) kontrola zgodności procesu inwestycyjnego z obowiązującym prawem i dokumentami programowymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),

c) monitorowanie postępu robót,

d) Raportowanie i sporządzanie wymaganej sprawozdawczości do instytucji pośredniczącej Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi), zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i płatniczej (Ministerstwo Finansów),

e) wykonanie audytu wewnętrznego zadania inwestycyjnego,

f) reprezentowanie beneficjenta (Zamawiającego) wobec instytucji kontrolnych,

g) sprawdzanie na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów,

h) kontrola terminowości i rzeczowego wykonania zawartych w ramach zadania inwestycyjnego umów z wykonawcami,

i) promocja projektu w zakresie zgodnym z wymaganiami ZPORR obejmująca wykonanie następujących działań: informacje prasowe, plakaty i ulotki promujące inwestycję oraz wskazujące na udział finansowy UE, seminarium promujące zrealizowaną inwestycję, film o projekcie, tablice pamiątkowe.

Kod CPV:
74.30.00.00-2, 74.26.21.00-4, 74.12.12.20-1, 74.14.21.10-0, 74.13.14.00-0, 74.00.00.00-9

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Umowa będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy z wykonawcą zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną" do dnia zakończenia rzeczowego, finansowego inwestycji i przyjęcia przez Zamawiającego audytu wewnętrznego.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)do dnia 02.04.2007 r. do godz. 12:00

11. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


RW.I. 7023 / 12 / 07 Data: 22.03.2007 r.

Ubiegający się o udzielenie zamówienia na zadanie: „Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski i promocja zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną"

Zamawiający, Gmina Sędziejowice, 98 - 160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 informuje, że w dniu 21.03.2007 r. otrzymała protest dotyczący treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej "Zarządzania projektem, nadzoru inwestorskiego i promocji zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną" a także na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronach www.sedziejowice.bipjst.pl i www.portal.uzp.gov.pl pod numerem OWP/2007/16-194256 z dnia 16 marca 2007 r.
Zgodnie z art. 181 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) wzywa się uczestników postępowania do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu w terminie 3 dni od dnia opublikowania wezwania.


Wójt
Jerzy Kotarski


RW.I.7023 / 12 / 07 Data: 28.03.2007 r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia wniesionego protestu na Specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą „Zarządzania projektem, nadzoru inwestorskiego i promocji zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną" a także na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronach www.sedziejowice.bipjst.pl i www.portal.uzp.gov.pl pod numerem OWP/2007/03/16-194256 w dniu 16 marca 2007 r.


Zamawiający po zapoznaniu się z treścią zarzutów stwierdza, iż warunki podmiotowe udziału w postępowaniu zawarte w ogłoszeniu i SIWZ zostały sformułowane błędnie poprzez nałożenie na Wykonawcę obowiązku wykazania, iż dysponuje on osobą posiadającą uprawnienia audytora wewnętrznego - zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, potwierdzonymi wyłącznie zaświadczeniem o złożeniu egzaminu przy Ministerstwie Finansów na audytora wewnętrznego z wynikiem pozytywnym.
Tak sformułowany warunek był niezgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych.
Nadto, nieprecyzyjne sformułowanie w SIWZ pozwalające utożsamiać audyt zadania inwestycyjnego z audytem wewnętrznym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nie dawał możliwości zawarcia umowy zgodnej z obowiązującymi przepisami. W tych warunkach stało się konieczne unieważnienie postępowania na podstawie art. 93, ust. 1, pkt.7 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 64, poz. 1163 z późn. zm.)

P o u c z e n i e
Od powyższego rozstrzygnięcia na podstawie art. 4a, ust.1 - ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Wykonawcom nie przysługuje odwołanie od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego.SIWZ -= Zarządznie projektem, nadzór inwestorski i promocja zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną"

Protest dotyczący treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data rozstrzygnięcia: 2007-03-28Data zakończenia: 2007-03-30Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313276 od 2007-05-10