Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-09-02

Data ogłoszenia: 2009-09-02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
"Wykonanie utwardzenia terenu rekreacyjnego oraz dojazdu do terenu boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie"

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Zespół Szkół w Marzeninie
ul. Łaska 7
98-160 Sędziejowice
Telefon/fax.: 043 / 677 15 26;
e-mail: zs_marzenin@poczta.onet.pl
godziny urzędowania: 8:00 - 15:00

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl
- Zespół Szkół w Marzeninie w godzinach 8:00 - 15:00 lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
„Wykonaniu utwardzenia terenu rekreacyjnego oraz dojazdu do terenu boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie".

Zakres prac:

Zadanie 1. „Wykonanie utwardzenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie".
Zakres robót do wykonania:
- roboty ziemne,
- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych 15x30cm kl. >35 na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3cm i ławie betonowej z betonu B-15 o grubości 10cm,
- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem RM=2,5 MPa grubości 7cm ułożonego na odpowiednio wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu rodzimym,
- ułożenie nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6cm o wymiarach 10x20cm koloru szarego kl.I T>3.6MPa na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3cm.


Zadanie 2. „Wykonanie dojazdu na teren boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie".
Zakres robót do wykonania:
- wytyczenie geodezyjne osi trasy,
- roboty ziemne z przerzutem ręcznym oraz przewozem samochodami - wykonanie wykopu pod droga dojazdową; spadki poprzeczne drogi oraz jej poboczy gruntowych należy wykonać zgodnie z rys. „Przekrój poprzeczny" - stanowiący załącznik do projektu,
- wykonanie podbudowy grubości 17cm z pospółki żwirowej o frakcji 0-80mm i WP=25-40,
- ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych grubości 10cm o wymiarach 60x40cm i kl.>35MPa na podsypce piaskowej z piasku o WP=25-40, grubości 3cm. Płyty należy ułożyć w rozstawie osłonowym 1,75m (dla samochodów ciężarowych).

Szczegółowy zakres zamówienia określają:
- projekt techniczny - załącznik nr 8 do SIWZ,
- przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ,

Do obowiązków wykonawcy należy ponadto:
- zabezpieczenie placu budowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.23.31.40-2 Roboty drogowe

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- pkt.4, Zadanie 1 - do 15.11.2009 r.
- pkt.4, Zadanie 2 - do 15.11.2009 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia"

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy), wg zasad określonych w pkt.18 SIWZ.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: „Cena" - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół w Marzeninie
ul. Łaska 7
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat
do dnia 23.09.2009 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2009 r. pod numerem: 303096-2009

Data: 22.09.2009 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr L. Dz. 4 - 9 / 09 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu rekreacyjnego oraz dojazdu do terenu boiska sportowego przy Zespole szkół w Marzeninie".

Informacja o zmianie treści SIWZ

Zamawiający - Zespół Szkół w Marzeninie - działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, iż dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która polega na dodaniu do załącznika nr 9 do SIWZ (przedmiar robót) w części dot. dojazdu do terenu boiska w poz. 7 zapisu „BEZ KOSZTU PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH".

W związku z wprowadzeniem ww. zmiany treści SIWZ Zamawiający - Zespół Szkół w Marzeninie, zgodnie z art. 38, ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 28.09.2009 r. do godz. 10:00 zaś termin otwarcia ofert ustala na dzień 28.09.2009 r.,
godz. 10:30.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Dyrektor
Krzysztof JaworskiSIWZ - Wykonanie utwardzenia terenu rekreacyjnego oraz dojazdu do terenu boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie

Data rozstrzygnięcia: 0000-00-00Data zakończenia: 0000-00-00 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313157 od 2007-05-10