Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-05-10

Data ogłoszenia: 2007-05-10

Przedmiot zamówienia:„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niecenia na odcinku od km 0+965 do km 1+616".

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl

- pok. 23 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena specyfikacji w wersji papierowej: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niecenia na odcinku od km 0+965 do km 1+616".

Zakres robót:
1. Roboty pomiarowe.
2. Profilowanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym.
3. Wykonanie warstwy wiążącej z klińca kamiennego.
4. Wykonanie podwójnego utrwalenia powierzchniowego emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym.
5. Roboty wykończeniowe.

Szczegółowy zakres określa przedmiar robót.

Do obowiązków wykonawcy należy ponadto:
- zabezpieczenie placu budowy,
- wyznaczenie i oznakowanie objazdów - w miarę potrzeb.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 45233226-9

Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- dokumentacja techniczna
- przedmiar robót
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.08.2007 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki płatności:
- płatność za wykonanie zadania - w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.500 PLN, słownie: tysiąc pięćset złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 21.05.2007 r. do godz. 10:30

11. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia: 19.06.2007 r.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RW.I. 7040 / 18 / I / 07 Data: 16.05.2007 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Zgodnie z treścią art. 38, ust. 4 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający, Gmina Sędziejowice, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niecenia na odcinku od km 0+965 do km 1+616" poprzez dodanie w pkt. XI, ppkt. 4 SIWZ - Inne wymagane dokumenty, tiretu 7 - parafowany projekt umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 oraz pkt. XV, ppkt. 2 SIWZ - Terminy dotyczące wadium, otrzymuje brzmienie:
Termin wniesienia wadium upływa dnia 21.05.2007 r. o godz. 10:30 .
Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj., co najmniej do dnia 19.06.2007 r.

Wójt
Jerzy Kotarski


ZawiadomienieSIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niecenia na odcinku od km 0+965 do km 1+616

Data rozstrzygnięcia: 2007-06-15Data zakończenia: 2007-06-15

RW.I. 7040 / 18 / I / 07 Data: 15.06.2007 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Sędziejowice postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niecenia na odcinku od km 0+965 do km 1+616", Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„BUD - TRANS"
Roboty Budowlano Drogowe
Jan Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 103.979,29 zł brutto (słownie: sto trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć i 29/100 złotego) a tym samym spełniała kryterium odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.05.2007 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 ważne oferty:

1. "BUD-TRANS"
Roboty Budowlano Drogowe
Jan Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98-200 Sieradz
Cena ofertowa: 103.979,29 zł.

2. Przedsiębiorstwo Robot
Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.
ul. Południowa 17/19
97 - 300 Piotrków Trybunalski
Cena ofertowa: 112.411,69 zł


Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313264 od 2007-05-10