Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-09-01

Data ogłoszenia: 2009-09-01

RW. 341 / 9 / 09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 194.000 l."

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl
- pok. 9-10 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 194.000 l o wartości opałowej średniej nie mniejszej niż 4150 KJ/kg, zawartości siarki palnej nie więcej niż 0,3 %.

Termin realizacji zamówienia od 01.10.2009 r. do 30.04.2011 r. w dostawach, każda w ilości od 2 500 do 8 000 1.
Dostawy realizowane będą w ciągu 48 godzin po telefonicznym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego, środkiem transportu Wykonawcy.

Miejscem dostawy jest:
1. Urząd Gminy w Sędziejowicach - ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice - do 35.000 l / sezon.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach, ul. Powstańców 1864r., 98 - 160 Sędziejowice - do 40.000 l / sezon.
3. Zespół Szkół w Marzeninie - ul. Łaska 7, Marzenin, 98-160 Sędziejowice - do 22.000 l / sezon.

Do każdej dostawy Wykonawca załączy certyfikat jakości oleju, dowód dostawy oleju, wydruk ze strony internetowej z „ceną dnia" oleju w dniu zamówienia.
W przypadku wystąpienia podwykonawców, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę z podwykonawcami.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
09.12.51.00 - 5 Olej opałowy

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- do 30.04.2011 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.500,00 zł. (słownie: cztery tysiące pięćset złotych zero groszy), wg zasad określonych w pkt.X SIWZ.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny oferty jest proponowana przez Oferenta marża zysku netto (zł/1) - 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 10.09.2009 r.
do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zamówienia te będą udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2009 r. pod numerem: 301036-2009
SIWZ - Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości 194.000 l.

Data rozstrzygnięcia: 2009-09-17


RW. 341 / 9 / 09 Data: 17.09.2009 r.
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341 / 9 / 09 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego we ilości 194.000 l".


ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P. H. U. EKO - OIL
Kamasze 14
98 - 270 Złoczew

która zaoferowała marżę zysku netto: - 0,07 zł/l., słownie: minus siedem groszy.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: oferowana marża zysku netto - 100%.


Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.09.2009 r., złożono 5 ofert:
Oferta nr 1:
„DA-MO" Sp. j.
Dałkowska - Modzelewski
ul. Małszyce 2d/2e
99 - 400 Łowicz

Oferta nr 2:
P.P.H.U. LUNA
Jacek Skorupa
ul. Zgierska 57A
95 - 070 Aleksandrów Łódzki

Oferta nr 3:
AUTOMARK Sp. z o.o.
ul. Mostowa 3
98 - 220 Zduńska Wola

Oferta nr 4:
P.H.U. EKO-OIL
Kamasze 14
98 - 270 Złoczew

Oferta nr 5:
PETROLIS Sp. z o.o.
ul. Wł. Jagiełły 10a/204
26 - 700 Zwoleń


Wójt
Jerzy Kotarski

W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Data zakończenia: 0000-00-00Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313181 od 2007-05-10