Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
SPRAWY OBYWATELI

Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla sieci ERA
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla sieci IDEA
KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Sędziejowice 2008-2025"
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji " Planu Gospodarki Odpadami Gminy Sędziejowice"
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami m. Lichawa - gm. Sędziejowicelizacyjnej
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie elekrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy 225 kW" na działce nr 449/3 w obrębie Bilew gm. Sędziejowice.
Wójt Gminy Sędziejowice
INFORMACJA DLA POBOROWYCH
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zmiany do "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sędziejowice na lata 2004-2013"
Wniosek o wydanie dec. o środ. uwarunk. zgody na realizację przeds. polegającego na „Budowie dwóch wolnostojących elektr. wiatrowych wraz ze stacjami transf. i przył. kablowymi podz. 15kV”, na dz. o nr ew. 316 w obrębie Podule gm. Sędziejowice.
Wniosek o wydanie dec. o środ. uwarunk. zgody na realizację przeds. polegającego na „Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz ze stacją transf. i przył. kabl. podziemnym 15kV”, na dz. o nr ew. 396, 397 w obrębie Żagliny gmina Sędziejowice.
Wniosek o wydanie dec. o środ. uwarunk. zgody na realizację przeds. polegającego na: Budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz ze stacjami transfo i przył. energet. 15 kV" na dz. o nr ewid. 64/2 w m. Marzenin gm. Sędziejowice.
Wniosek o wydanie dec. o środ. uwarunk. zgody na realizację przedsięwzięcia o nazwie Rozbiórka i budowa mostu w ramach zadania: „Przebudowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 481 (km 17+200) w m. Wola Weżykowa”.
Wniosek o wydanie dec. o środ. uwarunk. zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Przebudowa mostu przez rz. Grabię w m. Zamośćw ciągu drogi powiatowej nr2306E"
Wniosek o wydanie dec. o środ. uwarunk. zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie elektrowni wiatrowej Enercon E 40” na działce o nr ewidencyjnym 307 w miejscowości Podule gm. Sędziejowice.
Wniosek o wydanie decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Krótkiej w Sędziejowicach” na działkach o nr ewidencyjnych 417, 415/1 o obrębie Sędziejowice i dz nr. 81/2 w obrębie Sędziejowice-Kolonia gm. Sędziejowice.
Wniosek o wydanie decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch turbin wiatrowych o mocy 500 kW każda o wysokości całkowitej do 87 m”, na dz. o nr ew. 68 w obrębie Przymiłów gmina Sędziejowice.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Piaskowej, Jasnej, Widnej, i Zielonej w Marzeninie” na działkach o nr ewidencyjnym 466, 480, 689, 539 w obrębie Marzenin gm. Sędziejowice
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowy budynku inwentarskiego - obora na krowy mleczne"" Pan Jarosław Drzazga
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa 2 elektrowni wiatrowych wraz z trafostacjami w obrębie Kamostek"
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym i budynkiem stacji trafo" w obrębie Grabia"
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Farmy Elektrowni Wiatrowych... "
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z przyłączem wodociągowym i energetycznym" w obrębie Marzenin
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa dwóch przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków"
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej z elementami towarzyszącymi” na działce nr 256 w obrębie Pruszków.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej”
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i adaptacja istniejących budynków A,B,C wraz z rozbudową i dobudową 1,2,3 i 4 na budynek produkcyjno-magazynowy... "
Wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Sędziejowice
 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 312283 od 2007-05-10