Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-03-18

Data ogłoszenia: 2009-03-18

RW. 341 / 4 / 09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl
- pok. 9-10 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:
usługa polegająca na: Wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice.

Zakres prac:
Opracowaniem winna być objęta miejscowość Lichawa, gm. Sędziejowice oraz odcinek łączący miejscowość Lichawa do włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sędziejowice - Kolonia.

Wg opracowanej dla terenu gminy Koncepcji Programowo - Przestrzennej kanalizacji gminy Sędziejowice, zakres ilościowy prac będzie następujący:
1. Mapy sytuacyjno - wysokościowe - ok. 30 ha
2. Sieć kanalizacji grawitacyjnej - ok. 2,0 km
3. Sieć kanalizacji tłocznej - ok. 1,1 km
4. Przepompownie ścieków - 1 szt.
5. Przyłącza kanalizacyjne - ok. 45 szt.

Jeżeli ze względów technicznych podczas projektowania wielkości podane powyżej ulegną zwiększeniu, będzie miał zastosowanie pkt.4.5 SIWZ.

Opracowanie projektowe winno obejmować komplet dokumentacji zadania wraz z opracowaniem niezbędnych podkładów geodezyjnych potrzebnych do jego wykonania.

Opracowanie powinno zawierać:
1) Dokumentację geotechniczną dla projektowanej sieci kanalizacyjnej, zgodnej z Polską Normą PN-B-02479 - 2 egz. plus wersja elektroniczna w formacie pdf

2) Dokumentacje projektową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej- branża sanitarna, branża budowlana, branża elektryczna - 6 egzemplarzy plus wersja elektroniczna w formacie pdf

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury - 2 egzemplarze plus wersja elektroniczna w formacie pdf

4) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż spójne z konkretnymi ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U.z 2004 r. Nr 130, poz.1389 z późn. zm.) - 2 egzemplarze plus wersja elektroniczna w formacie pdf

5) Zbiorcze zestawienie kosztów zadania - 2 egz.

6) Wymagane prawem decyzje, pozwolenia i operaty oraz uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektowanej inwestycji oraz przygotowanie dokumentów, w szczególności terenowo-prawnych, niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o których mowa odpowiednio w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), w tym zakres prac obejmuje również uzgodnienie przebiegu kanalizacji i przyłączy oraz przepompowni z właścicielami nieruchomości oraz zebranie od nich oświadcze o wyrażeniu zgody na wejście na działkę celem wybudowania sieci kanalizacyjnej i przyłączy oraz przepompowni,

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego
71.32.22.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71.32.22.00-3 Usługi projektowania rurociągów

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) wg. zasad określonych w pkt.18 SIWZ.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:
„Cena" - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 08.04.2009 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy Pzp., stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2009 r.pod numerem 66968-2009

Wójt
Jerzy Kotarski


RW. 341 / 4 / 09 Data: 31.03.2009 r.


W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice" udzielam odpowiedzi:

Pytanie Nr 1
Czy należy uzyskać pozwolenie na budowę i kto ewentualnie pokrywa koszty jego uzyskania?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wymaga uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na budowę, a wszelkie koszty jej uzyskania w całości ponosi Wykonawca projektu.

Pytanie nr 2
Co oznacza pkt.7.1.3. SIWZ - czy należy przez to rozumieć uprawnienia budowlane do projektowania?
Odpowiedź:
Zamawiający w pkt.7.1.3. SIWZ, wymaga przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do wykonywania działalności w zakresie projektowania, nie mniejszym niż opisany w SIWZ. Na potwierdzenie posiadania takiego prawa, do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Pytanie nr 3
Czy w powyższym zamówieniu nie należy uwzględniać projektów organizacji ruchu i ewentualnych proj. odtworzenia nawierzchni a jeśli tak to na jakiej długości?
Odpowiedź:
W przedkładanej ofercie, należy uwzględnić uproszczony projekt odtworzenia nawierzchni w przypadku przechodzenia sieci w jezdni o nawierzchni asfaltowej (ok. 1,5km).
W przypadku innych dróg, będzie miała zastosowanie zasada przywrócenia do stanu poprzedniego i zagęszczenia. Przewidywane przejście sieci kanalizacyjnej w całości dotyczy dróg dla których zarządcą jest Wójt gminy Sędziejowice.
Nie należy uwzględniać projektów organizacji ruchu.

Z up. Wójta
mgr Jan Grecki
Kieronik Referatu Rolnictwa i Rozwoju WsiSIWZ - Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice

Data rozstrzygnięcia: 2009-04-16

RW. 341 / 4 / 09

Data: 16.04.2009 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341 / 4 / 09 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice".

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Gospodarstwo Pomocnicze
ROLWOD w Koninie
ul. Okólna 59
62 - 510 Konin

która zaoferowała cenę: 46.726,00 zł. (brutto), słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych zero groszy.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.04.2009 r., złożono 12 ofert:

Oferta nr 1:
EKO - KOMPLEKS
J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J.
ul. Guzowska 14
95 - 030 Rzgów

Oferta nr 2:
Biuro Studiów i Projektów Łączności
TELEPROJEKT w Warszawie Sp. z o. o.
ul. Długa 23/25
00 - 238 Warszawa

Oferta nr 3:
PROTECH
Usługi - Kosztorysowe Anna Tarnowska
ul. Chopina 2A
99 - 300 Kutno

Oferta nr 4:
Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
KOMA s. c.
ul. Północna 27/29 p.111
91 - 420 Łódź

Oferta nr 5:
Konsorcjum firm:
1. „COWOGAZ" Pracownia Projektowania
Sieci i Instalacji Sanitarnych,
ul. Serbinowska 1a,
62 - 800 Kalisz
2. „EUROPROJEKT" Irena Kaczyńska
ul. Bolesława Chrobrego 11
97 - 500 Radomsko

Oferta nr 6:
Przedsiębiorstwo Projektowo
Usługowo Handlowe
R.A.W. - Robert Wojnowicz
ul. Nowa 29/31
90 - 030 Łódź

Oferta nr 7:
INTER - PRO - BUD
Pl. Zwycięstwa 2
90 - 312 Łódź

Oferta nr 8:
Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze
„BIOPROJEKT" Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97 - 310 Moszczenica

Oferta nr 9:
Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego
Wodociągi i Kanalizacja - Zarządzanie, Konsulting Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 15
85 - 065 Bydgoszcz

Oferta nr 10:
Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Gospodarstwo Pomocnicze
ROLWOD w Koninie
ul. Okólna 59
62 - 510 Konin

Oferta nr 11:
„MIKSS"
Projektowanie i Nadzory - Teresa Supeł
Al. Pokoju 11/6
98 - 200 Sieradz

Oferta nr 12:
Firma Budowlana
„BIO - SYSTEM" Przemysław Adamczyk
ul. Jedności Narodowej 13B
97 - 300 Piotrków Trybunalski


Wójt
Jerzy Kotarski


W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Data zakończenia: 0000-00-00

RW. 341 / 4 / 09

Data: 16.04.2009 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341 / 4 / 09 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice".

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Gospodarstwo Pomocnicze
ROLWOD w Koninie
ul. Okólna 59
62 - 510 Konin

która zaoferowała cenę: 46.726,00 zł. (brutto), słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych zero groszy.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.04.2009 r., złożono 12 ofert:

Oferta nr 1:
EKO - KOMPLEKS
J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J.
ul. Guzowska 14
95 - 030 Rzgów

Oferta nr 2:
Biuro Studiów i Projektów Łączności
TELEPROJEKT w Warszawie Sp. z o. o.
ul. Długa 23/25
00 - 238 Warszawa

Oferta nr 3:
PROTECH
Usługi - Kosztorysowe Anna Tarnowska
ul. Chopina 2A
99 - 300 Kutno

Oferta nr 4:
Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
KOMA s. c.
ul. Północna 27/29 p.111
91 - 420 Łódź

Oferta nr 5:
Konsorcjum firm:
1. „COWOGAZ" Pracownia Projektowania
Sieci i Instalacji Sanitarnych,
ul. Serbinowska 1a,
62 - 800 Kalisz
2. „EUROPROJEKT" Irena Kaczyńska
ul. Bolesława Chrobrego 11
97 - 500 Radomsko

Oferta nr 6:
Przedsiębiorstwo Projektowo
Usługowo Handlowe
R.A.W. - Robert Wojnowicz
ul. Nowa 29/31
90 - 030 Łódź

Oferta nr 7:
INTER - PRO - BUD
Pl. Zwycięstwa 2
90 - 312 Łódź

Oferta nr 8:
Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze
„BIOPROJEKT" Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97 - 310 Moszczenica

Oferta nr 9:
Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego
Wodociągi i Kanalizacja - Zarządzanie, Konsulting Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 15
85 - 065 Bydgoszcz

Oferta nr 10:
Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Gospodarstwo Pomocnicze
ROLWOD w Koninie
ul. Okólna 59
62 - 510 Konin

Oferta nr 11:
„MIKSS"
Projektowanie i Nadzory - Teresa Supeł
Al. Pokoju 11/6
98 - 200 Sieradz

Oferta nr 12:
Firma Budowlana
„BIO - SYSTEM" Przemysław Adamczyk
ul. Jedności Narodowej 13B
97 - 300 Piotrków Trybunalski


Wójt
Jerzy Kotarski


W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313194 od 2007-05-10