Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-08-10

Data ogłoszenia: 2007-08-10

I. Zamawiający:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Sędziejowice, ul. Łódzka 2
98 - 160 Sędziejowice, woj. łódzkie

NIP: 831 - 15 - 07 - 998
REGON: 731022122
e-mail: ryszard.orzepinski@lichawa.pl
Godziny urzędowania: 8:00 - 16:00
tel: ( 0 43 ) 6722929 kom. 0 601 383 138 lub 0 607 408 353
fax: (043) 672 29 22

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4
kod CPV: 34144210-3

2. Wartość zamówienia:
poniżej progów unijnych

2. Miejsce realizacji zamówienia:
Sędziejowice.

3. Wymagany termin realizacji:
do dnia 15.10.2007 r.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ).

7. Uzyskanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- na stronie internetowej Gminy Sędziejowice: www.sedziejowice.bipjst.pl
- osobiście w siedzibie Zamawiającego:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Sędziejowice, ul. Łódzka 2
98 - 160 Sędziejowice, woj. łódzkie

- pocztą - po wcześniejszym zamówieniu pod numerami telefonów:
(0 43) 672 29 29, kom.0 601 383 138 lub 0 607 408 353.

8. Cena specyfikacji wynosi 20 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SĘDZIEJOWICE ul ŁÓDZKA 2
98 - 160 Sędziejowice

Ludowy Bank Spółdzielczy Zduńska-Wola o / Sędziejowice
Nr rachunku: 16 9279 0007 0050 5446 2000 0010

9. Miejsce i termin składania ofert:
- ofertę można złożyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00) w siedzibie Zamawiającego do dnia 24.08. 2007 r. godz. 15:00.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert:
dnia 24.08.2007 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

11. Kwota wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł.

12. Okres związania ofertą wynosi:
30 dni od terminu składania ofert.

13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- nazwa kryterium: Cena
- waga:100%

14. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:
WŁADYSŁAW GABRYSIAK - PREZES OSP
Tel. ( 0 43 ) 6722929 kom. 0 601 383 138

15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

16. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
SIWZ

Data rozstrzygnięcia: 2007-08-16Data zakończenia: 2007-08-16

Dotyczy: sprawy Nr OSP. 01/2007 - przetargu nieograniczonego na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4"

Ochotnicza Straż Pożarna Sędziejowicach informuje:
Na podstawie art. 93.1 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4."
Uzasadnienie
W pkt. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zamawiający niezgodnie z ustawą postawił wymogi warunkujące uczestnictwo w postępowaniu. Powyższą czynnością Zamawiający naruszył art. 22 ustawy PZP. Biorąc pod uwagę zapis art. 38 ust. 5 ustawy, który mówi, że modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 93.1 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie.

Prezes OSP w Sędziejowicach
Władysław Gabrysiak


 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313247 od 2007-05-10