Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
  Rok bużetowy 2007

DOCHÓD:
ZleconeWłasneSuma
  010 Rolnictwo i łowiectwo0.00406,540.00406,540.00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi0.00400,000.00400,000.00
  6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.0.00200,000.00200,000.00
  01095 Pozostała działalność0.006,540.006,540.00
  0830 Wpływy z usług0.003,270.003,270.00
  020 Leśnictwo0.004,520.004,520.00
  02095 Pozostała działalność0.004,520.004,520.00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze0.002,260.002,260.00
  400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 0.00394,532.00394,532.00
  40001 Dostarczanie ciepła0.00140,332.00140,332.00
  0830 Wpływy z usług0.00140,282.00140,282.00
  0920 Pozostałe odsetki0.0050.0050.00
  40002 Dostarczanie wody0.00254,200.00254,200.00
  0970 Wpływy z różnych dochodów0.00500.00500.00
  0830 Wpływy z usług0.00252,000.00252,000.00
  0920 Pozostałe odsetki0.001,700.001,700.00
  700 Gospodarka mieszkaniowa0.00278,030.00278,030.00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami0.00227,110.00227,110.00
  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości0.006,034.006,034.00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze0.0021,694.0021,694.00
  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości0.00199,000.00199,000.00
  0690 Wpływy z różnych opłat0.0062.0062.00
  0920 Pozostałe odsetki0.00320.00320.00
  70095 Pozostała działalność0.0050,920.0050,920.00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze0.0050,000.0050,000.00
  0920 Pozostałe odsetki0.00200.00200.00
  0830 Wpływy z usług0.00720.00720.00
  750 Administracja publiczna69,281.006,183.0075,464.00
  75023 Urzędy gmin0.004,320.004,320.00
  0830 Wpływy z usług0.00120.00120.00
  0970 Wpływy z różnych dochodów0.003,000.003,000.00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze0.00850.00850.00
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych0.00350.00350.00
  75011 Urzędy wojewódzkie69,281.001,863.0071,144.00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie69,281.000.0069,281.00
  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz zadań zleconych ustawami0.001,863.001,863.00
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej0.003,406,281.003,406,281.00
  75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych0.00422,424.00422,424.00
  0310 Podatek od nieruchomości0.00373,096.00373,096.00
  0320 Podatek rolny0.005,190.005,190.00
  0330 Podatek leśny0.0039,498.0039,498.00
  0340 Podatek od środków transportowych0.003,020.003,020.00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat0.0020.0020.00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych0.001,600.001,600.00
  75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych0.004,005.004,005.00
  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej0.004,000.004,000.00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat0.005.005.00
  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych0.00937,981.00937,981.00
  0310 Podatek od nieruchomości0.00406,517.00406,517.00
  0320 Podatek rolny0.00395,447.00395,447.00
  0330 Podatek leśny0.0014,953.0014,953.00
  0360 Podatek od spadków i darowizn0.002,105.002,105.00
  0340 Podatek od środków transportowych0.0073,094.0073,094.00
  0370 Podatek od posiadania psów0.00180.00180.00
  0430 Wpływy z opłaty targowej0.001,200.001,200.00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat0.0085.0085.00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych0.0044,400.0044,400.00
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0.0021,210.0021,210.00
  0410 Wpływy z opłaty skarbowej0.0014,010.0014,010.00
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw0.007,200.007,200.00
  75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.0.002,014,461.002,014,461.00
  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych0.001,992,695.001,992,695.00
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych0.0021,766.0021,766.00
  75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych0.006,200.006,200.00
  0690 Wpływy z różnych opłat0.002,200.002,200.00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat0.004,000.004,000.00
  758 Różne rozliczenia0.005,610,670.005,610,670.00
  75801 Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego0.003,489,839.003,489,839.00
  2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa0.003,489,839.003,489,839.00
  75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin0.002,107,131.002,107,131.00
  2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa0.002,107,131.002,107,131.00
  75814 Różne rozliczenia finansowe0.0013,700.0013,700.00
  0920 Pozostałe odsetki0.0013,700.0013,700.00
  801 Oświata i wychowanie0.0069,420.0069,420.00
  80104 Przedszkola0.0053,060.0053,060.00
  0830 Wpływy z usług0.0053,060.0053,060.00
  80101 Szkoły podstawowe0.0016,360.0016,360.00
  0830 Wpływy z usług0.0015,530.0015,530.00
  0690 Wpływy z różnych opłat0.00100.00100.00
  0920 Pozostałe odsetki0.00250.00250.00
  0970 Wpływy z różnych dochodów0.00450.00450.00
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych0.0030.0030.00
  851 Ochrona zdrowia0.0070,000.0070,000.00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi0.0070,000.0070,000.00
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu0.0070,000.0070,000.00
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza0.0039,000.0039,000.00
  85401 Świetlice szkolne0.0039,000.0039,000.00
  0830 Wpływy z usług0.0039,000.0039,000.00
  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska0.0072,710.0072,710.00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód0.0072,200.0072,200.00
  0830 Wpływy z usług0.0072,000.0072,000.00
  0920 Pozostałe odsetki0.00200.00200.00
  90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych0.00510.00510.00
  0400 Wpływy z opłaty produktywnej0.00510.00510.00
  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego0.00213,949.00213,949.00
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby0.00213,949.00213,949.00
  6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.0.00213,949.00213,949.00
  852 Pomoc społeczna3,467,329.00124,206.003,591,535.00
  85203 Ośrodki wsparcia406,736.000.00406,736.00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie406,736.000.00406,736.00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na86,694.0034,555.00121,249.00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie0.0034,555.0034,555.00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej0.0088,366.0088,366.00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie0.0088,366.0088,366.00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne8,709.000.008,709.00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie8,709.000.008,709.00
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. spolecznego2,965,190.001,285.002,966,475.00
  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz zadań zleconych ustawami0.001,285.001,285.00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie2,965,190.000.002,965,190.00
  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10,650.000.0010,650.00
  75414 Obrona cywilna10,650.000.0010,650.00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie650.000.00650.00
  631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom10,000.000.0010,000.00
  751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1,032.000.001,032.00
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa1,032.000.001,032.00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie1,032.000.001,032.00
SUMA DOCHÓD:3,548,292.0010,696,041.0014,244,333.00
     
WYDATKI:
ZleconeWłasneSuma
  010 Rolnictwo i łowiectwo0.0011,678,874.0011,678,874.00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi0.0011,653,274.0011,653,274.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.005,826,637.005,826,637.00
  01095 Pozostała działalność0.008,000.008,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.003,000.003,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.001,000.001,000.00
  01030 Izby rolnicze0.0017,600.0017,600.00
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych0.008,800.008,800.00
  400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 0.00413,678.00413,678.00
  40001 Dostarczanie ciepła0.00142,596.00142,596.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.00110,500.00110,500.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.003,000.003,000.00
  4430 Różne opłaty i składki0.002,800.002,800.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.0018,155.0018,155.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.001,400.001,400.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.003,205.003,205.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.00432.00432.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń0.00540.00540.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.00100.00100.00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet0.00300.00300.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej0.00700.00700.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.00764.00764.00
  4700 Szkolenia pracowników0.00200.00200.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych0.00500.00500.00
  40002 Dostarczanie wody0.00271,082.00271,082.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.0089,028.0089,028.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.006,606.006,606.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.0015,775.0015,775.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.002,066.002,066.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0026,000.0026,000.00
  4260 Zakup energii0.0070,000.0070,000.00
  4270 Zakup usług remontowych0.005,500.005,500.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0012,000.0012,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.006,500.006,500.00
  4430 Różne opłaty i składki0.0024,000.0024,000.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.003,057.003,057.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.00400.00400.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń0.001,600.001,600.00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet0.00300.00300.00
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej0.00850.00850.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej0.00900.00900.00
  4700 Szkolenia pracowników0.00700.00700.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych0.001,000.001,000.00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji0.004,800.004,800.00
  700 Gospodarka mieszkaniowa0.00188,482.00188,482.00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami0.0049,760.0049,760.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0046,160.0046,160.00
  0310 Podatek od nieruchomości0.003,600.003,600.00
  70095 Pozostała działalność0.00138,722.00138,722.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.0041,890.0041,890.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.002,800.002,800.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.001,083.001,083.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.007,843.007,843.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0041,500.0041,500.00
  4260 Zakup energii0.003,800.003,800.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0016,000.0016,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.00500.00500.00
  4270 Zakup usług remontowych0.005,000.005,000.00
  4430 Różne opłaty i składki0.006,500.006,500.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.00200.00200.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.001,656.001,656.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń0.004,750.004,750.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe0.002,500.002,500.00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet0.00300.00300.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej0.00700.00700.00
  4700 Szkolenia pracowników0.001,000.001,000.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych0.00700.00700.00
  750 Administracja publiczna69,281.001,564,067.001,633,348.00
  75023 Urzędy gmin0.001,473,587.001,473,587.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.00903,384.00903,384.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.0057,330.0057,330.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.00145,610.00145,610.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.0020,860.0020,860.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.0021,909.0021,909.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.0023,800.0023,800.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0048,000.0048,000.00
  4260 Zakup energii0.0045,160.0045,160.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.001,500.001,500.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0050,200.0050,200.00
  4430 Różne opłaty i składki0.003,360.003,360.00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0.0040,000.0040,000.00
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0.0012,900.0012,900.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.0040,000.0040,000.00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet0.002,004.002,004.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń0.001,100.001,100.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe0.007,000.007,000.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej0.0019,200.0019,200.00
  4700 Szkolenia pracowników0.005,800.005,800.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych0.008,870.008,870.00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji0.0012,000.0012,000.00
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej0.003,600.003,600.00
  75011 Urzędy wojewódzkie69,281.000.0069,281.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników49,850.000.0049,850.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne4,114.000.004,114.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia1,505.000.001,505.00
  4410 Podróże służbowe krajowe582.000.00582.00
  4300 Zakup usług pozostałych660.000.00660.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne9,298.000.009,298.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy1,322.000.001,322.00
  4430 Różne opłaty i składki490.000.00490.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej960.000.00960.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych500.000.00500.00
  75022 Rady gmin0.0073,380.0073,380.00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych0.0060,533.0060,533.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.00300.00300.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.003,203.003,203.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.001,800.001,800.00
  4430 Różne opłaty i składki0.003,084.003,084.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej0.002,160.002,160.00
  4700 Szkolenia pracowników0.00700.00700.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych0.001,600.001,600.00
  75095 Pozostała działalność0.001,600.001,600.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.001,100.001,100.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.00500.00500.00
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego0.0015,500.0015,500.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.008,000.008,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.007,500.007,500.00
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej0.0066,244.0066,244.00
  75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych0.0066,244.0066,244.00
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne0.0040,000.0040,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.003,700.003,700.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0014,400.0014,400.00
  0310 Podatek od nieruchomości0.0064.0064.00
  4700 Szkolenia pracowników0.001,560.001,560.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych0.002,800.002,800.00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji0.003,720.003,720.00
  758 Różne rozliczenia0.0022,822.0022,822.00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe0.0022,822.0022,822.00
  4810 Rezerwy0.0022,822.0022,822.00
  801 Oświata i wychowanie0.004,019,496.004,019,496.00
  80104 Przedszkola0.00357,521.00357,521.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.005,203.005,203.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0028,400.0028,400.00
  4220 Zakup środków żywności0.0031,000.0031,000.00
  4260 Zakup energii0.007,500.007,500.00
  4270 Zakup usług remontowych0.005,500.005,500.00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek0.001,000.001,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.002,000.002,000.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.0013,849.0013,849.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.00192,256.00192,256.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.0015,502.0015,502.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.0036,790.0036,790.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.00410.00410.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.00595.00595.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń0.0011,016.0011,016.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe0.001,300.001,300.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej0.004,300.004,300.00
  4700 Szkolenia pracowników0.00700.00700.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych0.00200.00200.00
  80101 Szkoły podstawowe0.002,427,459.002,427,459.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.001,597,266.001,597,266.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.00119,790.00119,790.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.00301,560.00301,560.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.0042,642.0042,642.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0054,714.0054,714.00
  4260 Zakup energii0.0023,000.0023,000.00
  4270 Zakup usług remontowych0.0013,500.0013,500.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0016,120.0016,120.00
  4430 Różne opłaty i składki0.001,100.001,100.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.005,300.005,300.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.00101,368.00101,368.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.0030,000.0030,000.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.002,500.002,500.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń0.0091,539.0091,539.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe0.001,560.001,560.00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet0.003,000.003,000.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej0.0013,100.0013,100.00
  4700 Szkolenia pracowników0.002,700.002,700.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych0.003,700.003,700.00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji0.003,000.003,000.00
  80110 Gimnazja0.00892,850.00892,850.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.00575,399.00575,399.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.0045,900.0045,900.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.00115,522.00115,522.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.0016,436.0016,436.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0028,532.0028,532.00
  4260 Zakup energii0.008,000.008,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.004,800.004,800.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.001,000.001,000.00
  4430 Różne opłaty i składki0.001,100.001,100.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.0040,357.0040,357.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.001,600.001,600.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń0.0045,104.0045,104.00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet0.001,500.001,500.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe0.00300.00300.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej0.003,800.003,800.00
  4700 Szkolenia pracowników0.001,500.001,500.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych0.002,000.002,000.00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół0.00221,840.00221,840.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.0028,078.0028,078.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.002,400.002,400.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.006,626.006,626.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.00869.00869.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.00182,139.00182,139.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.001,528.001,528.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń0.00200.00200.00
  80195 Pozostała działalność0.0026,876.0026,876.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.0026,876.0026,876.00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli0.0018,896.0018,896.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0016,696.0016,696.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.002,200.002,200.00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych0.0074,054.0074,054.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.0047,965.0047,965.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.004,418.004,418.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.009,681.009,681.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.001,374.001,374.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń0.004,063.004,063.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.002,100.002,100.00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek0.00500.00500.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.003,853.003,853.00
  4700 Szkolenia pracowników0.00100.00100.00
  851 Ochrona zdrowia0.00490,000.00490,000.00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi0.0070,000.0070,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0023,000.0023,000.00
  4260 Zakup energii0.002,500.002,500.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0020,000.0020,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.00500.00500.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe0.0024,000.0024,000.00
  85195 Pozostała działalność0.00420,000.00420,000.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.00420,000.00420,000.00
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza0.00286,524.00286,524.00
  85401 Świetlice szkolne0.00286,524.00286,524.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.00167,737.00167,737.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.0014,453.0014,453.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.0031,209.0031,209.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.004,421.004,421.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.006,000.006,000.00
  4260 Zakup energii0.003,000.003,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.001,000.001,000.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.0010,727.0010,727.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.00200.00200.00
  4220 Zakup środków żywności0.0038,000.0038,000.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń0.009,077.009,077.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.00200.00200.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej0.00200.00200.00
  4700 Szkolenia pracowników0.00300.00300.00
  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska0.00414,240.00414,240.00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód0.00102,320.00102,320.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.0017,120.0017,120.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.001,413.001,413.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.003,468.003,468.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.00455.00455.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0021,500.0021,500.00
  4260 Zakup energii0.0032,500.0032,500.00
  4270 Zakup usług remontowych0.005,000.005,000.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.00100.00100.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0011,000.0011,000.00
  4430 Różne opłaty i składki0.006,500.006,500.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.00150.00150.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.00764.00764.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń0.00850.00850.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej0.00700.00700.00
  4700 Szkolenia pracowników0.00200.00200.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych0.00600.00600.00
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg0.00267,800.00267,800.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.002,100.002,100.00
  4260 Zakup energii0.00190,500.00190,500.00
  4270 Zakup usług remontowych0.0036,900.0036,900.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0013,300.0013,300.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.0025,000.0025,000.00
  90095 Pozostała działalność0.0044,120.0044,120.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0038,620.0038,620.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.005,500.005,500.00
  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego0.00584,770.00584,770.00
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby0.00416,470.00416,470.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.006,000.006,000.00
  4260 Zakup energii0.005,800.005,800.00
  4270 Zakup usług remontowych0.003,000.003,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.002,200.002,200.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.00181,122.00181,122.00
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury0.00218,348.00218,348.00
  92116 Biblioteki0.00168,300.00168,300.00
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury0.00168,300.00168,300.00
  852 Pomoc społeczna3,414,723.00262,527.003,677,250.00
  85203 Ośrodki wsparcia406,736.000.00406,736.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników194,718.000.00194,718.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne14,707.000.0014,707.00
  4410 Podróże służbowe krajowe200.000.00200.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia40,000.000.0040,000.00
  4220 Zakup środków żywności35,000.000.0035,000.00
  4230 Zakup leków i materiałów medycznych400.000.00400.00
  4260 Zakup energii28,000.000.0028,000.00
  4270 Zakup usług remontowych3,000.000.003,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych14,312.000.0014,312.00
  4430 Różne opłaty i składki6,000.000.006,000.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne35,793.000.0035,793.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy5,028.000.005,028.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6,878.000.006,878.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń600.000.00600.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe8,200.000.008,200.00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet500.000.00500.00
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej800.000.00800.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej3,600.000.003,600.00
  4700 Szkolenia pracowników2,500.000.002,500.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych2,500.000.002,500.00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji4,000.000.004,000.00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na86,694.0074,555.00161,249.00
  3110 Świadczenia społeczne86,694.0074,555.00161,249.00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej0.00106,566.00106,566.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.0076,006.0076,006.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.006,871.006,871.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.00300.00300.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.00596.00596.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.00400.00400.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.0015,201.0015,201.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.002,136.002,136.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.002,293.002,293.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń0.00700.00700.00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet0.00100.00100.00
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej0.00300.00300.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej0.001,563.001,563.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych0.00100.00100.00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne8,709.000.008,709.00
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne8,709.000.008,709.00
  85215 Dodatki mieszkaniowe0.008,800.008,800.00
  3110 Świadczenia społeczne0.008,800.008,800.00
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. spolecznego2,912,584.0052,606.002,965,190.00
  3110 Świadczenia społeczne2,866,478.000.002,866,478.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.0052,606.0052,606.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne1,559.000.001,559.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne19,202.000.0019,202.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy1,327.000.001,327.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia4,236.000.004,236.00
  4300 Zakup usług pozostałych9,000.000.009,000.00
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej800.000.00800.00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej2,500.000.002,500.00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet500.000.00500.00
  4410 Podróże służbowe krajowe454.000.00454.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,528.000.001,528.00
  4700 Szkolenia pracowników2,000.000.002,000.00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych1,000.000.001,000.00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji2,000.000.002,000.00
  85202 Domy pomocy społecznej0.0010,000.0010,000.00
  3110 Świadczenia społeczne0.0010,000.0010,000.00
  85295 Pozostała działalność0.0010,000.0010,000.00
  3110 Świadczenia społeczne0.008,000.008,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.002,000.002,000.00
  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10,650.00319,800.00330,450.00
  75414 Obrona cywilna10,650.000.0010,650.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia650.000.00650.00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10,000.000.0010,000.00
  75412 Ochotnicze Straże Pożarne0.00319,800.00319,800.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0089,000.0089,000.00
  4260 Zakup energii0.0013,000.0013,000.00
  4270 Zakup usług remontowych0.0020,000.0020,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.004,800.004,800.00
  4430 Różne opłaty i składki0.0017,000.0017,000.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.0030,000.0030,000.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń0.006,000.006,000.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe0.0039,000.0039,000.00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0.00100,000.00100,000.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.001,000.001,000.00
  751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1,032.000.001,032.00
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa1,032.000.001,032.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia132.000.00132.00
  4300 Zakup usług pozostałych900.000.00900.00
  757 Obsługa długu publicznego0.00176,000.00176,000.00
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.0.00176,000.00176,000.00
  8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów0.00166,000.00166,000.00
  8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego0.0010,000.0010,000.00
  926 Kultura fizyczna i sport0.0028,700.0028,700.00
  92601 Obiekty sportowe0.004,200.004,200.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.001,200.001,200.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.003,000.003,000.00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.0.0024,500.0024,500.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.00400.00400.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.00500.00500.00
  4430 Różne opłaty i składki0.001,600.001,600.00
  2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 0.0022,000.0022,000.00
SUMA WYDATKI:3,495,686.0020,516,224.0024,011,910.00
     

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami:
14,244,333.00 - 24,011,910.00 = -9,767,577.00

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 312998 od 2007-05-10