Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
  Rok bużetowy 2004

DOCHÓD:
ZleconeWłasneSuma
  010 Rolnictwo i łowiectwo0.0086,160.0086,160.00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi0.0080,000.0080,000.00
  6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.0.0080,000.0080,000.00
  01095 Pozostała działalność0.006,160.006,160.00
  0830 Wpływy z usług0.006,160.006,160.00
  020 Leśnictwo0.002,360.002,360.00
  02095 Pozostała działalność0.002,360.002,360.00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze0.002,360.002,360.00
  400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 0.00294,580.00294,580.00
  40001 Dostarczanie ciepła0.0052,080.0052,080.00
  0830 Wpływy z usług0.0052,000.0052,000.00
  0920 Pozostałe odsetki0.0080.0080.00
  40002 Dostarczanie wody0.00242,500.00242,500.00
  0970 Wpływy z różnych dochodów0.00800.00800.00
  0830 Wpływy z usług0.00240,000.00240,000.00
  0920 Pozostałe odsetki0.001,700.001,700.00
  700 Gospodarka mieszkaniowa0.00181,551.00181,551.00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami0.00127,751.00127,751.00
  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości0.006,037.006,037.00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze0.001,646.001,646.00
  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości0.00120,000.00120,000.00
  0690 Wpływy z różnych opłat0.0053.0053.00
  0920 Pozostałe odsetki0.0015.0015.00
  70095 Pozostała działalność0.0053,800.0053,800.00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze0.0053,500.0053,500.00
  0920 Pozostałe odsetki0.00300.00300.00
  750 Administracja publiczna64,758.0036,657.00101,415.00
  75023 Urzędy gmin0.0036,048.0036,048.00
  0450 Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe0.003,000.003,000.00
  0830 Wpływy z usług0.00600.00600.00
  0970 Wpływy z różnych dochodów0.0030,000.0030,000.00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze0.002,448.002,448.00
  75011 Urzędy wojewódzkie64,758.00609.0065,367.00
  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz zadań zleconych ustawami0.00609.00609.00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie64,758.000.0064,758.00
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej0.002,633,359.002,633,359.00
  75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych0.00647,829.00647,829.00
  0310 Podatek od nieruchomości0.00647,829.00647,829.00
  75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych0.0022,350.0022,350.00
  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej0.0022,310.0022,310.00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat0.0040.0040.00
  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych0.00539,407.00539,407.00
  0320 Podatek rolny0.00396,819.00396,819.00
  0330 Podatek leśny0.0042,706.0042,706.00
  0360 Podatek od spadków i darowizn0.001,958.001,958.00
  0340 Podatek od środków transportowych0.0046,424.0046,424.00
  0370 Podatek od posiadania psów0.00180.00180.00
  0430 Wpływy z opłaty targowej0.00440.00440.00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych0.0050,880.0050,880.00
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0.0019,530.0019,530.00
  0410 Wpływy z opłaty skarbowej0.0019,530.0019,530.00
  75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.0.001,396,839.001,396,839.00
  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych0.001,396,039.001,396,039.00
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych0.00800.00800.00
  75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych0.007,404.007,404.00
  0690 Wpływy z różnych opłat0.002,604.002,604.00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat0.004,800.004,800.00
  758 Różne rozliczenia0.005,043,180.005,043,180.00
  75801 Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego0.003,301,289.003,301,289.00
  2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa0.003,301,289.003,301,289.00
  75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin0.001,723,791.001,723,791.00
  2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa0.001,723,791.001,723,791.00
  75814 Różne rozliczenia finansowe0.0018,100.0018,100.00
  0920 Pozostałe odsetki0.0018,100.0018,100.00
  801 Oświata i wychowanie0.0043,292.0043,292.00
  80104 Przedszkola0.0043,292.0043,292.00
  0830 Wpływy z usług0.0043,282.0043,282.00
  0920 Pozostałe odsetki0.0010.0010.00
  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska0.0058,535.0058,535.00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód0.0055,100.0055,100.00
  0830 Wpływy z usług0.0055,000.0055,000.00
  0920 Pozostałe odsetki0.00100.00100.00
  90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych0.003,435.003,435.00
  0400 Wpływy z opłaty produktywnej0.003,435.003,435.00
  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 450.000.00450.00
  75414 Obrona cywilna450.000.00450.00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie450.000.00450.00
  751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1,038.000.001,038.00
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa1,038.000.001,038.00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie1,038.000.001,038.00
SUMA DOCHÓD:66,246.008,379,674.008,445,920.00
     
WYDATKI:
ZleconeWłasneSuma
  010 Rolnictwo i łowiectwo0.00938,842.00938,842.00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi0.00926,842.00926,842.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.00926,842.00926,842.00
  01095 Pozostała działalność0.004,000.004,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.003,000.003,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.001,000.001,000.00
  01030 Izby rolnicze0.008,000.008,000.00
  4430 Różne opłaty i składki0.008,000.008,000.00
  400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 0.00233,346.00233,346.00
  40002 Dostarczanie wody0.00233,346.00233,346.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 0.00980.00980.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.0065,584.0065,584.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.004,500.004,500.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.0012,979.0012,979.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.001,717.001,717.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0030,000.0030,000.00
  4260 Zakup energii0.0060,000.0060,000.00
  4270 Zakup usług remontowych0.0010,000.0010,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0016,600.0016,600.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.003,500.003,500.00
  4430 Różne opłaty i składki0.0025,300.0025,300.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.002,036.002,036.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.00150.00150.00
  700 Gospodarka mieszkaniowa0.00259,407.00259,407.00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami0.0040,200.0040,200.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0010,000.0010,000.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.0030,200.0030,200.00
  70095 Pozostała działalność0.00219,207.00219,207.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 0.005,450.005,450.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.0081,320.0081,320.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.005,940.005,940.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.002,191.002,191.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.0016,150.0016,150.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0038,000.0038,000.00
  4260 Zakup energii0.004,000.004,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0053,000.0053,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.001,500.001,500.00
  4270 Zakup usług remontowych0.003,500.003,500.00
  4430 Różne opłaty i składki0.004,400.004,400.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.00250.00250.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.003,506.003,506.00
  750 Administracja publiczna64,758.001,323,477.001,388,235.00
  75023 Urzędy gmin0.001,244,447.001,244,447.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.00747,087.00747,087.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.0053,867.0053,867.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.00130,402.00130,402.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.0018,524.0018,524.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.0016,867.0016,867.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 0.001,000.001,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.0019,900.0019,900.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0065,400.0065,400.00
  4260 Zakup energii0.008,500.008,500.00
  4270 Zakup usług remontowych0.009,000.009,000.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.001,500.001,500.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0087,800.0087,800.00
  4430 Różne opłaty i składki0.004,000.004,000.00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0.0015,600.0015,600.00
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0.005,000.005,000.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.0060,000.0060,000.00
  75011 Urzędy wojewódzkie64,758.000.0064,758.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników46,988.000.0046,988.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne3,878.000.003,878.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia1,900.000.001,900.00
  4410 Podróże służbowe krajowe582.000.00582.00
  4300 Zakup usług pozostałych1,400.000.001,400.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne8,764.000.008,764.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy1,246.000.001,246.00
  75022 Rady gmin0.0071,530.0071,530.00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych0.0057,540.0057,540.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.00300.00300.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.007,000.007,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.003,700.003,700.00
  4430 Różne opłaty i składki0.002,990.002,990.00
  75095 Pozostała działalność0.007,500.007,500.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.006,500.006,500.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.001,000.001,000.00
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej0.0045,040.0045,040.00
  75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych0.0045,040.0045,040.00
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne0.0031,000.0031,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.004,560.004,560.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.009,480.009,480.00
  758 Różne rozliczenia0.0015,209.0015,209.00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe0.0015,209.0015,209.00
  4810 Rezerwy0.0015,209.0015,209.00
  801 Oświata i wychowanie0.003,655,684.003,655,684.00
  80104 Przedszkola0.00376,388.00376,388.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.006,063.006,063.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0014,699.0014,699.00
  4220 Zakup środków żywności0.0027,912.0027,912.00
  4260 Zakup energii0.007,300.007,300.00
  4270 Zakup usług remontowych0.002,500.002,500.00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek0.001,700.001,700.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.007,490.007,490.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.0013,210.0013,210.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.00219,290.00219,290.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.0017,645.0017,645.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.0044,033.0044,033.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.00200.00200.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 0.0014,346.0014,346.00
  80101 Szkoły podstawowe0.002,070,987.002,070,987.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.001,301,092.001,301,092.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.00106,155.00106,155.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 0.0087,497.0087,497.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.00260,242.00260,242.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.0036,109.0036,109.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0056,366.0056,366.00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek0.002,170.002,170.00
  4260 Zakup energii0.0023,000.0023,000.00
  4270 Zakup usług remontowych0.0042,369.0042,369.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0045,720.0045,720.00
  4430 Różne opłaty i składki0.001,500.001,500.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.005,500.005,500.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.0082,167.0082,167.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.0010,000.0010,000.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.001,100.001,100.00
  80110 Gimnazja0.00993,059.00993,059.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.00662,762.00662,762.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.0046,000.0046,000.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.00132,896.00132,896.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.0018,072.0018,072.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 0.0047,522.0047,522.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0015,465.0015,465.00
  4260 Zakup energii0.0010,030.0010,030.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0016,000.0016,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.001,500.001,500.00
  4430 Różne opłaty i składki0.001,500.001,500.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.0041,312.0041,312.00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół0.00201,250.00201,250.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.0029,441.0029,441.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.001,900.001,900.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.006,648.006,648.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.00900.00900.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 0.00300.00300.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.00160,709.00160,709.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.001,352.001,352.00
  80195 Pozostała działalność0.0014,000.0014,000.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.0014,000.0014,000.00
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza0.0013,688.0013,688.00
  85401 Świetlice szkolne0.0013,688.0013,688.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.0013,688.0013,688.00
  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska0.00338,305.00338,305.00
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód0.0093,305.0093,305.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.0018,077.0018,077.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.001,450.001,450.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 0.00400.00400.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.003,618.003,618.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.00533.00533.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0016,900.0016,900.00
  4260 Zakup energii0.0029,000.0029,000.00
  4270 Zakup usług remontowych0.008,000.008,000.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.0050.0050.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.008,000.008,000.00
  4430 Różne opłaty i składki0.003,800.003,800.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.002,800.002,800.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.00677.00677.00
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg0.00224,000.00224,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.002,000.002,000.00
  4260 Zakup energii0.00158,400.00158,400.00
  4270 Zakup usług remontowych0.0048,000.0048,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.00600.00600.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.0015,000.0015,000.00
  90095 Pozostała działalność0.0021,000.0021,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0021,000.0021,000.00
  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego0.00405,676.00405,676.00
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby0.00264,234.00264,234.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.004,000.004,000.00
  4260 Zakup energii0.005,800.005,800.00
  4270 Zakup usług remontowych0.003,000.003,000.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.0070,000.0070,000.00
  2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury0.00181,434.00181,434.00
  92116 Biblioteki0.00141,442.00141,442.00
  2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury0.00141,442.00141,442.00
  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 450.00153,600.00154,050.00
  75414 Obrona cywilna450.000.00450.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia450.000.00450.00
  75412 Ochotnicze Straże Pożarne0.00153,600.00153,600.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 0.002,100.002,100.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.0066,000.0066,000.00
  4260 Zakup energii0.005,200.005,200.00
  4270 Zakup usług remontowych0.0014,000.0014,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0037,200.0037,200.00
  4430 Różne opłaty i składki0.009,100.009,100.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.0020,000.0020,000.00
  751 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1,038.000.001,038.00
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa1,038.000.001,038.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia1,038.000.001,038.00
  600 Transport i łączność0.001,692,864.001,692,864.00
  60004 Lokalny transport zbiorowy0.0036,030.0036,030.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0036,030.0036,030.00
  60016 Drogi publiczne gminne0.001,656,834.001,656,834.00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 0.003,575.003,575.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników0.00202,046.00202,046.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne0.0013,396.0013,396.00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0.0039,104.0039,104.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy0.005,173.005,173.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.00117,000.00117,000.00
  4270 Zakup usług remontowych0.005,000.005,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.0033,000.0033,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe0.007,000.007,000.00
  4430 Różne opłaty i składki0.005,600.005,600.00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0.007,802.007,802.00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0.001,188,338.001,188,338.00
  4280 Zakup usług zdrowotnych0.00400.00400.00
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0.002,400.002,400.00
  4260 Zakup energii0.003,000.003,000.00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0.0024,000.0024,000.00
  757 Obsługa długu publicznego0.00146,000.00146,000.00
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.0.00146,000.00146,000.00
  8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów0.00146,000.00146,000.00
  926 Kultura fizyczna i sport0.0024,500.0024,500.00
  92601 Obiekty sportowe0.001,000.001,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.00600.00600.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.00400.00400.00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.0.0023,500.0023,500.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia0.002,000.002,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych0.007,200.007,200.00
  4430 Różne opłaty i składki0.004,300.004,300.00
  2620 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych0.0010,000.0010,000.00
  710 Działalność usługowa1,000.000.001,000.00
  71035 Cmentarze1,000.000.001,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia1,000.000.001,000.00
SUMA WYDATKI:67,246.009,245,638.009,312,884.00
     

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami:
8,445,920.00 - 9,312,884.00 = -866,964.00

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313010 od 2007-05-10