Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-03-08

Data ogłoszenia: 2007-03-08

Przedmiot zamówienia jest współ-finansowany ze środków SPO - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006; Priorytet 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl

- pok. 23 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena specyfikacji w wersji papierowej: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach"
Zakres robót:
- roboty rozbiórkowe,
- przebudowa dachu,
- termorenowacja ścian,
- roboty wykończeniowe,
- roboty elektryczne,
- roboty zewnętrzne.

Szczegółowy zakres określa przedmiar robót.

Do zakresu robót należy również zaliczyć:
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- zorganizowanie zabezpieczenia placu budowy.

Kod CPV:
45.23.32.20 - 7 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
15.09.2007 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki płatności:
- płatność za wykonanie zadania - w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego.

Okres gwarancji: 24 miesiące

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000 PLN, słownie: trzy tysiące złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 10.04.2007 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia: 10.05.2007 r.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


RW.I. 7020 / 3 / 07

Data: 05.04.2007 r.


W odpowiedzi na skierowane do Gminy Sędziejowice zapytanie dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 euro, przedmiot zamówienia: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach", informuję:

Pytanie nr 1
Dotyczy przetargu na „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach". W przedmiarze brak pokrycia dachu blachą dachówkopodobną. Czy jest to błąd, czy też inwestor przewiduje pokrycie dachu w innym etapie?

Odpowiedź:
Zamawiający na tym etapie realizacji przedmiotu zamówienia nie przewiduje pokrycia dachu blachą dachówkopodobną, dlatego też pozycja ta nie została ujęta w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

Z upoważnienia Wójta
Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju WsiSIWZ - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach

Data rozstrzygnięcia: 2007-04-26Data zakończenia: 2007-04-26

RW.I. 7020 / 3 / 07

Data: 26.04.2007 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Sędziejowice postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach", Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Budowlany
inż. Henryk Kaczmarski
ul. Dojazd 22
98 - 220 Zduńska Wola

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 182.828,72 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem i 72/100 złotego) a tym samym przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny w kryterium odnoszącym się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.


Wójt
Jerzy Kotarski

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.04.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 ważne oferty:

1. Zakład Budowlany
inż. Henryk Kaczmarski
ul. Dojazd 22
98-220 Zduńska Wola
Cena ofertowa: 182.828,72 zł (brutto)

2. P.P.H.U. "BUD-HAD"
Antoni Jędraszek
ul. Piłsudskiego 3
95-200 Pabianice
Cena ofertowa: 209.373,20 zł (brutto)

3. "Rol-Bud"
Elżbieta Grabiszewska
ul. Praga 50
97-420 Szczerców
Cena ofertowa: 202.781,39 zł (brutto)

Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313278 od 2007-05-10