Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-05-28

Data ogłoszenia: 2007-05-28

Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa drogi gminnej Dobra - Kamostek na odcinku od km 0+000 do km 0+860"

Zakres robót:
1.Roboty przygotowawcze.
2.Roboty ziemne.
3.Odwodnienie korpusu drogowego.
4.Wykonanie podbudowy.
5.Wykonanie nawierzchni.
6.Roboty wykończeniowe.
7.Oznakowanie poziome i pionowe.

Szczegółowy zakres określa przedmiar robót.

Do obowiązków wykonawcy wliczonych w koszt realizacji zadania, należy ponadto:
- zabezpieczenie placu budowy,
- wyznaczenie i oznakowanie objazdów - w miarę potrzeb,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 45000000-7

Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- dokumentacja techniczna - zał. nr 1 do SIWZ
- przedmiar robót - zał. nr 2 do SIWZ
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 3 do SIWZ


Ogłoszenie o przetarguSIWZ - Przebudowa drogi gminnej Dobra - Kamostek na odcinku od km 0+000 do km 0+860

Data rozstrzygnięcia: 2007-07-02Data zakończenia: 2007-07-02

RW.I. 7040 / 19 / I / 07 Data: 02.07.2007 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Sędziejowice postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Dobra - Kamostek na odcinku od km 0+000 do km 0+860", Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„BUD - TRANS"
Roboty Budowlano Drogowe
Jan Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 373.640,60 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści i 60/100 złotego) a tym samym spełniała kryterium odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

Wójt gminy
Jerzy Kotarski

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.06.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 ważne oferty:

1. Przedsiębiorstw Drogowe
"Lambdar" Sp. z o.o.
ul. Dostawcza 6
93 - 231 Łódź
Cena ofertowa: 448.218,48 zł.

2. Firma Drogowa "DROMAK"
Krakowski, Ośródek, Rosiński Sp. j.
Poręby 26B
98 - 220 Zduńska Wola
Cena ofertowa: 417.022,12 zł.

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 13
98 - 200 Sieradz
Cena ofertowa: 442.726,92 zł.

1. "BUD-TRANS"
Roboty Budowlano Drogowe
Jan Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98-200 Sieradz
Cena ofertowa: 373.640,60 zł.

Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313257 od 2007-05-10