Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2008-08-22

Data ogłoszenia: 2008-08-22

RW. 341 / 6 / 08 Sędziejowice, 22.08.2008 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia: " Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziejowicach ul. Krótka i Rolnicza oraz w Sędziejowicach - Kolonii"

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 5 150 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl

- pok. 9-10 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym.Cena specyfikacji w wersji papierowej: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowościach Sędziejowice ul. Krótka i Rolnicza oraz w miejscowości Sędziejowice - Kolonia.

Planuje się wykonanie:
a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur O 200 PCV o łącznej długości L = 1305,5 mb
b) przykanalików w pasie drogowym z rur O 160 PCV o łącznej długości L = 125 mb
c) studni kanalizacyjnych O 425 PE szt. 25
d) studni kanalizacyjnych żelbetowych O 1200 szt. 3

1. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót stanowiących integralną część SIWZ.

2. Szczegółowe wymogi dotyczące wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem ujęto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik do SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 45232410 - 9

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 05.12.2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki płatności:
płatność za wykonanie zadania - w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury , po sporządzeniu końcowego protokołu odbioru robót potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy..

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000 PLN, słownie: cztery tysiące złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 15.09.2008 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP w dniu 22.08.2008 r. pod numerem: 197797-2008


RW. 341/6/08 Data: 05.09.2008 r.


W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziejowicach ul. Krótka i Rolnicza oraz w Sędziejowicach - Kolonii" udzielam odpowiedzi:

Pytanie Nr 1
Czy są pobieranie opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w czasie prowadzenia robót?

Odpowiedź:
Nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.


Pytanie Nr 2
Na trasie budowy kanalizacji znajdują się płyty Jomb i droga z kamienia, które podczas wykonywania robót należy zdjąć. W pozycjach załączonego przedmiaru robót takie pozycje nie występują. Wobec powyższego jak w kosztorysach należy uwzględnić takie roboty?

Odpowiedź:
Roboty związane z rozbiórką płyt typu Jomb i tłucznia kamiennego oraz ich ponowne wbudowanie zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym. W ofercie nie należy ich uwzględniać.


Pytanie nr 3
W pozycji 19 przedmiaru robót występuje studnia rewizyjna z kręgów betonowych O 1200 - 3 szt., a w zestawieniu materiałów poz. 12 nie występują kręgi O 1200 tylko O 1600. Jakie kręgi należy uwzględnić w zestawie materiałów?

Odpowiedź:
W zestawieniu materiałów i kosztorysie ofertowym należy uwzględnić kręgi O 1200.


Pytanie nr 4
Czy przewiduje się dodatkową zapłatę w przypadku przekroczeń 300h pompowania odwadniającego wg dziennika budowy?

Odpowiedź:
W kosztorysie ofertowym należy przyjąć 300h pompowania, natomiast faktyczna ilość godzin pompowania wody z wykopów zostanie rozliczona na podstawie dziennika pracy pomp.


Pytanie nr 5
Pozycja 15 przedmiaru robót mówi o przewiercie maszyną do wierceń poziomych WP 30/60mm rurami o średnicy nomin. 300-600mm natomiast w zestawieniu materiałów poz. 25 jest rura osłonowa 273,0/8,8. jakie średnice rur należy użyć i wykazać w zestawieniu materiałów jako rury osłonowe.

Odpowiedź:
W kosztorysie ofertowym poz. 15 należy przyjąć rury osłonowe O 273,0/8,8mm a więc takie jak w zestawieniu materiałów.


Wójt
Jerzy Kotarski

RW. 341/6/08 Data: 08.09.2008 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziejowicach ul. Krótka i Rolnicza oraz w Sędziejowicach - Kolonii" udzielam odpowiedzi:


Pytanie Nr 1
W przedmiarze robót w poz. 8 występuje dowóz piasku z hałd w ilości 835m3, który nie jest ujęty w zestawieniu materiałów. Wobec powyższego czy wykopy będą zasypywane piaskiem w ilości 835m3, i czy należy ująć piasek w zestawieniu materiałów?

Odpowiedź:
Wykopy będą zasypywane piaskiem w ilości 835m3. Piasek należy ująć w zestawieniu materiałów.


Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju WsiSIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziejowicach ul. Krótka i Rolnicza oraz w Sędziejowicach - Kolonii

Data rozstrzygnięcia: 2008-09-17Data zakończenia: 2008-09-17

RW. 341/6/08 Data: 17.09.2008 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341/6/08 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziejowicach ul. Krótka i Rolnicza oraz w Sędziejowicach - Kolonii".

ZAWIADOMIENIE
Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

P.U.H. „JAN - POL" s. c.
ul. Łaska 58 A
98 - 220 Zduńska Wola

która zaoferowała cenę: 369.329,48 zł. (brutto), słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć i 48/100 zł.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.09.2008 r., złożono 3 oferty:

Oferta nr 1:
P.U.H. „JAN - POL" s. c.
ul. Łaska 58 A
98 - 220 Zduńska Wola

Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Budowlano - Kanalizacyjne
"EKOLOGIA 2"
ul. Letnia 32
87 - 800 Włocławek

Oferta nr 3:
P.I.B. "EKO - SERWIS"
ul. Nowowiejskiego 5
98 - 200 Sieradz


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że z postępowania o udzielenie zamówienia odrzucono ofertę następującego Wykonawcy:

I. Przedsiębiorstwo Budowlano - Kanalizacyjne
"EKOLOGIA 2"
ul. Letnia 32
87 - 800 Włocławek

Ponieważ nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Uzasadnienie faktyczne:
1. Załączony do oferty kosztorys ofertowy nie odpowiada treści przedmiarów robót stanowiących załącznik do SIWZ w zakresie materiałów i ich ilości.

W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Wójt
Jerzy Kotarski


Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313216 od 2007-05-10