Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2006-05-16

Data ogłoszenia: 2006-05-16

RW.I 7040 / D / 3 / 06

Sędziejowice, 16.05.2006 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabia. Odcinek od km 0+000 do km 0+800 (etap I)."

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- w Urzędzie Gminy Sędziejowice pok. 9-10 w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabia. Odcinek od km 0+000 do km 0+800 (etap I)."

Zakres robót:
- roboty przygotowawcze,
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem,
- roboty wykończeniowe,
- plantowanie poboczy,
- wykonanie oznakowania.

Kod CPV:
45.23.32.20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
30.08.2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki płatności:
- płatność za wykonanie zadania - w ciągu 30 dni od planowanej daty odbioru końcowego, tj. od 30.08.2006 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.500 PLN, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 02.06.2006 r. do godz. 11:00

11. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia: 02.07.2006 r.

12. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia: 16.05.2006 r.
Data rozstrzygnięcia: 2006-06-02Data zakończenia: 2006-06-02

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.06.2006 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach.

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ważną ofertę.

1. "BUD - TRANS" Roboty Budowlano Drogowe
Męcka Wola 37
98 - 200 Sieradz
Cena oferty: 95.124,25 PLN (brutto)

Złożona oferta była jedyną ważną ofertą i mieściła się w wartości przewidzianej przez zamawiającego.

Osoba do kontaktu: Jan Grecki - Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi - tel. (0-43) 677-16-93, 677-11-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313300 od 2007-05-10