Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2006-05-18

Data ogłoszenia: 2006-05-18

RW.I. 7040 / D / 4 / 06 Sędziejowice, 18.05.2006 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia: „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dobra. Odcinek od km 0+312 do km 1+696 (etap I)."

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- w Urzędzie Gminy Sędziejowice pok. 9-10 w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dobra. Odcinek od km 0+312 do km 1+696 etap I)."

Zakres robót:
- roboty przygotowawcze,
- wyrównanie podbudowy,
- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym.

Kod CPV:
45.23.31.42 - 6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 15.08.2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki płatności:
- płatność za wykonanie zadania - w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego, tj. od 15.08.2006 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.500 PLN, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
--------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 05.06.2006 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia: 05.07.2006 r.

12. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia: 18.05.2006 r.
Data rozstrzygnięcia: 2006-06-05Data zakończenia: 2006-06-05

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.06.2006 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

1. "BUD - TRANS" Roboty Budowlano Drogowe
Męcka Wola 37
98 - 200 Sieradz
Cena oferty: 109.220,32 PLN (brutto)

2. P.P.H.U. "TOMRET"
Tomasz Przybylski
ul. Matejki 2
98 - 100 Łask
Cena oferty: 91.078,03 PLN (brutto)

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę:
"BUD - TRANS" Roboty Budowlano Drogowe
Męcka Wola 37
98 - 200 Sieradz
z ceną ofertową: 109.220,32 PLN (brutto)

Wyłoniona oferta spełniała warunki określone w SIWZ oraz była najkorzystniejsza cenowo.Osoba do kontaktu: Jan Grecki - Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi - tel. (0-43) 677-16-93, 677-11-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313296 od 2007-05-10