Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2008-01-22

Data ogłoszenia: 2008-01-22

I. Zamawiający:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
tel. (043) 677 - 16 - 93
fax: (043) 677 - 10 - 02
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 206 000 euro

III. SIWZ wraz z załącznikami można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Urzędu Gminy Sędziejowice: www.sedziejowice.bipjst.pl

IV. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa drogowego łamanego do gminy
Sędziejowice w następujących ilościach i asortymentach:
1. mieszanka kruszyw (niesort) - 0 - 31,5 mm - 600 ton
2. tłuczeń - 31,5 - 63 mm - 400 ton
wraz z załadunkiem i dostawą na plac w miejscowości Sędziejowice.

Kruszywo to będzie wykorzystywane na remonty istniejących nawierzchni tłuczniowych oraz na wykonywanie podbudowy dróg gminnych, które w początkowym okresie będą spełniały rolę nawierzchni.

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia winna rozpocząć się od daty podpisania umowy a zakończyć 31.03.2008 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)

2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, tzn.:
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3. Materiały kamienne - oferowane do przetargu winny spełniać wymagania Polskich Norm
w zakresie drogownictwa.

4. Posiadają lub maja zapewniony dostęp przez (dzierżawę, wynajem, leasing lub inny sposób) sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
w SIWZ z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełnienia tych warunków zerojedynkowa.

VIII. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - waga 100%.
Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

najniższa cena w postępowaniu
Wartość punktowa oferty = -------------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena badanej oferty brutto

Spośród ofert spełniających kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza która, uzyska najwyższa ilość punktów (o najniższej cenie).

X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
pokój nr 19 - sekretariat Urzędu Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
do dnia 6 lutego 2008 r. roku do godz. 10:00

XI. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
SIWZ - Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla gminy Sędziejowice w 2008 roku

Data rozstrzygnięcia: 2008-02-21Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Data zakończenia: 2008-02-21

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

DAMO Sp. z o. o.
ul. Małyszce 2d/2e
99 - 400 Łowicz

która zaoferowała cenę: 62.830,00 zł. (brutto), słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.02.2008 r., złożono 10 ofert:

Oferta nr 1:
"KRUSZYWOSORT" P.H.U.
Łukasz Siadaczka, Piotr Mężyk
ul. Marglowa 83
26 - 600 Radom

Oferta nr 2:
Firma Handlowa "BONUS"
Rafał Pardej
ul. Kasprzaka 10/14
41 - 303 Dąbrowa Górnicza


Oferta nr 3:
P.H.U. "DAW - TRANS"
Sławomir Podstawka
Kostomłoty I 270
26 - 085 Miedziana Góra


Oferta nr 4:
RUBIKON II - Firma Usługowo Handlowa
Andrzej i Grzegorz Goraj
ul. Skrajna 50
25 - 650 Kielce


Oferta nr 5:
Zakład Usługowo - Handlowy
"JUR - TRANS"
ul. Wolności 141
42 - 460 Mierzęcice


Oferta nr 6:
"DAMO" Sp. z o. o.
ul. Małaszyce 2d/2e
99 - 400 Łowicz


Oferta nr 7:
Usługi Transportowe
Sprzedaż Materiałów Budowlanych
Jacek Gajda
ul. Palmowa 1
97 - 300 Piotrków Trybunalski


Oferta nr 8:
P.H.U. Uslugi Sprzętowo - Transportowe
Dorota Krzak
Huta 49
98 - 360 Lututów


Oferta nr 9:
ROLNIK
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Grzegorz Rolnik
ul. Faltzmanna 19/6
51 - 128 Wrocław


Oferta nr 10:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
'TRANSTAN"
Stanisław Wcisły
ul. Warszawska 155
98 - 100 Łask


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

I. „Zakład Usługowo - Handlowy "JUR - TRANS",
ul. Wolności 141, 42 - 460 Mierzęcice

Ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)


Uzasadnienie faktyczne:
Przedłożona przez ww. Wykonawcę oferta wbrew treści SIWZ a w szczególności jej pkt. III, nie zapewnia odpowiedniej jakości oferowanego kruszywa mającego służyć do remontu istniejących nawierzchni tłuczniowych oraz do wykonania podbudowy dróg gminnych, które w początkowym okresie będą spełniały rolę nawierzchni.
Wyniki załączonego do oferty LABOTESTU, świadczą o małej odporności materiału na działanie sił poziomych oraz wody i mrozu co określa materiał jako nieprzydatny do bezpośredniego wbudowania w warstwy podbudów stabilizowanych mechanicznie.

II. Firma Handlowa „BONUS" Rafał Pardej, ul. Kasprzaka 10/14, 41 - 303 Dąbrowa Górnicza
Ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
Uzasadnienie faktyczne:
Przedłożona przez ww. Wykonawcę oferta wbrew treści SIWZ - pkt. VI, lit. E i F nie zawiera:
- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zamawiający pismem RW.I 7040/1/08 z dnia 12.02.2008 r. wezwał ww. Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów, które w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 19.02.2008 r., nie zostały dostarczone.

W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.


Wójt
Jerzy Kotarski

Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313233 od 2007-05-10