Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-07-09

Data ogłoszenia: 2007-07-09

1. Przedmiot zamówienia:
Dowóz uczniów z terenu gminy Sędziejowice do szkół podstawowych i gimnazjum
kod CPV: 60113100 - 4

2. Wartość zamówienia:
poniżej progów unijnych

2. Miejsce realizacji zamówienia:
Sędziejowice.

3. Wymagany termin realizacji:
przez okres 3 lat tj. od dnia 03.09.2007r. do dnia zakończenia nauki szkolnej w roku szkolnym 2009/2010 r., w dniach nauki szkolnej.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ).

7. Uzyskanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- na stronie internetowej Gminy Sędziejowice: www.sedziejowice.bipjst.pl
- osobiście - w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, w sekretariacie (pok. 19) codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530,
- pocztą - po wcześniejszym zamówieniu pod numerem telefonu (0-43) 6771002, faks (0-43) 6771006.

8. Cena specyfikacji wynosi 20 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Sędziejowice:
PEKAO S.A. I/O Łask 73124032881111000028077495

9. Miejsce i termin składania ofert: - ofertę można złożyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530) w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie (pokój nr 19) najpóźniej do 19.07. 2007r. godz. 12:00.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert:
dnia 19.07.2007r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, sala B.

11. Kwota wadium 2000 zł.

12. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: nazwa kryterium Waga Cena 100

14. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Elżbieta Skalska - Makara dyrektor ZSO Nr 1 w Sędziejowicach, Katarzyna Konieczna - st. referent ZSO Nr 1 w Sędziejowicach,
tel (0-43) 677 10 27, faks (0-43) 6771006 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00.

15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

16. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
SIWZ - Dowóz uczniów z terenu gminy Sędziejowice do szkół podstawowych i gimnazjum

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Data rozstrzygnięcia: 2007-07-23Data zakończenia: 2007-07-23

OR.V. 4332 / 2 / 07 Data: 23.07.2007 r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.V. 4332 / 2 / 07 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dowóz uczniów z terenu gminy Sędziejowice do szkół podstawowych i gimnazjum".

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Przedsiębiorstwo Przewozowo - Handlowe „LIWIA" z siedzibą w Zduńskiej Woli,
ul. Spacerowa 97/52, 98 - 220 Zduńska Wola,
która zaoferowała cenę: 2,46 zł. (brutto) / 1km.


Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.


Wójt
Jerzy Kotarski

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.07.2007 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ważną ofertę:

Przedsiębiorstwo Przewozowo - Handlowe „LIWIA" z siedzibą w Zduńskiej Woli,
ul. Spacerowa 97/52, 98 - 220 Zduńska Wola,
która zaoferowała cenę: 2,46 zł. (brutto) / 1km.


Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313249 od 2007-05-10