Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2008-10-16

Data ogłoszenia: 2008-10-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: Dostawa klińca kamiennego dla gminy Sędziejowice w ilości 500 ton.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl
- pok. 9-10 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 730 - 1530 lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa klińca kamiennego ze skał dolomitowych, gabro lub melafirowych frakcji 0 - 31,5 mm o ścieralności całkowitej w bębnie Los Angeles do 30% dla Gminy Sędziejowice w ilości 500 ton wraz z załadunkiem i dostawą na plac w miejscowości Sędziejowice.

Kruszywo to będzie wykorzystywane na remonty istniejących nawierzchni tłuczniowych oraz na wykonywanie podbudowy dróg gminnych, które w początkowym okresie będą spełniały rolę nawierzchni.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 14.21.22.00-2 Kruszywo
60.10.00.00-9 Usługi transportu lądowego

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.11.2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

Warunki płatności:
- płatność za wykonanie zadania - w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
--------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
--------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 27.10.2008 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2008 r. pod numerem: 268823-2008.


Zastępca Wójta
mgr Sławomir Tralewski



SIWZ - Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości 500 ton

Data rozstrzygnięcia: 2008-10-31



Streszczenie oceny i porownania złożonych ofert

Data zakończenia: 2008-10-31

RW. 341 / 8 / 08

Data: 31.10.2008 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341 / 8 / 08 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa klińca kamiennego dla Gminy Sędziejowice w ilości
500 ton".

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EMAR"
Zakład Pracy Chronionej
ul. Idalińska 53
26 - 600 Radom

która zaoferowała cenę: 30.805,00 zł. (brutto), słownie: trzydzieści tysięcy osiemset
pięć złotych.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.10.2008 r., złożono 5 ofert:

Oferta nr 1:
P.H.U. „DAW - TRANS"
Sławomir Podstawka
Kostomłoty I 270
26 - 085 Miedziana Góra

Oferta nr 2:
P.H.U. „KRUSZYWOSORT"
ul. Marglowa 83
26 - 600 Radom

Oferta nr 3:
„DAMO" Sp. z o.o.
ul. Małyszce 2d/2e
99 - 400 Łowicz

Oferta nr 4:
P.H.U. „PRZEMTRANS"
Przemysław Wcisły
ul. Warszawska 155
98 - 100 Łask

Oferta nr 5:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EMAR" Zakład Pracy Chronionej
ul. Idalińska 53
26 - 600 Radom


W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Wójt Gminy Sędziejowice
Jerzy Kotarski

Osoba do kontaktu: Jan Grecki - Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi - tel. (0-43) 677-16-93, 677-11-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313212 od 2007-05-10