Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2008-04-14

Data ogłoszenia: 2008-04-14

GMINNA JEDNOSTKA USŁUG KOMUNALNYCH W SĘDZIEJOWICACH OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP NOWEGO CIĄGNIKA WRAZ Z PŁUGIEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

Specyfikację warunków zamówienia oraz druki ofert w wersji papierowej można otrzymać w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach-Koloni nr 12 za odpłatnością 20,00 zł oraz bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.sedziejowice.bipjst.pl/przetargi

Przetarg nieograniczony na zakup nowego ciągnika wraz z pługiem do zimowego utrzymania dróg

1. Kod CPV 29370000-3 oraz 29523131-8
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2008 r.
4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U Nr. 223, poz. 1655 z 2007 r.) oraz nie podlegający wykluczeniu zgodnie z art. 24 w/w ustawy.
5. Oferenci są zobowiązani do złożenia wadium w wysokości 3 000,00 zł.
6. Kryterium oceny oferty jest cena brutto.
7. Ofertę sporządzoną na piśmie z załącznikami w zapieczętowanej kopercie z podaniem ceny brutto należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Gminna Jednostka Usług Komunalnych
Sędziejowice-Kolonia 12
Sędziejowice 98-160 (sekretariat)
„Zakup nowego ciągnika wraz z pługiem do zimowego
utrzymania dróg"
w terminie do 23.04.2008 r. do godz.10.00

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2008 r. o godz.10.30
9. Oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
10. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
11. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
12. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13.Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest złożenie przez oferentów oświadczeń i dokumentów:
ˇ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
ˇ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu,
ˇ Polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
ˇ Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 do SIWZ.
ˇ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ,
ˇ Dowód wniesienia wadium,
ˇ Parafowany projekt umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2008 r. pod numerem 76317-2008.


Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach
Krzysztof ZawadzkiSIWZ - Zakup nowego ciągnika wraz z pługiem do zimowego utrzymania dróg

Data rozstrzygnięcia: 2008-04-23Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Data zakończenia: 2008-04-25

UK. 7033 / 1 / 08

Data: 25.04.2008 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zamawiającego - Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Sędziejowicach postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup nowego ciągnika wraz z pługiem do zimowego utrzymania dróg", Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U.P. "AGROS - WROŃSCY" Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 3
98-337 Strzelce Wielkie

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 141.600,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych) a tym samym przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny w kryterium odnoszącym się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

W załaczeniu:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.


Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnychc w Sędziejowicach
Krzysztof Zawadzki


Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.04.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ważną ofertę:

P.H.U.P. "AGROS - WROŃSCY" Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 3
98-337 Strzelce Wielkie
Cena ofertowa: 141.600,00 zł.


Osoba do kontaktu: Krzysztof Zawadzki - - tel. ( 0-43 ) 67-112-26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313229 od 2007-05-10