Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-03-27

Data ogłoszenia: 2009-03-27

RW. 341 / 5 / 09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice w 2009 r.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl
- pok. 9-10 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 730 - 1530 lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Wykonaniu przebudowy dróg dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice w 2009 roku.

Zakres prac:
Zadanie 1. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Wola Wężykowa - Osiny od km 0+000 do km 1+990 (działki nr 147, 195 i 110). Etap I i II.

Zakres robót na odcinku od km 0+000 do km 0+524 - Etap I:
- wytyczenie geodezyjne osi trasy,
- roboty ziemne,
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym frakcji 0-63mm na grubości 14cm po zagęszczeniu,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4cm,
- roboty wykończeniowe.

Zakres robót na odcinku od km 0+524 do km 1+990 - Etap II:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- mechaniczne profilowanie istniejącego podłoża,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki tłucznia kamiennego frakcji 0-63mm kl.I - warstwa dolna grubości 10cm po zagęszczeniu, warstwa górna 0-31,5mm grubości 4cm po zagęszczeniu (odcinek od km 0+524 do km 1+716),
- wykonanie nawierzchni z klińca kamiennego frakcji 0-31,5mm grubości 6cm po zagęszczeniu na odcinku od km 1+716 do km 1+990
- roboty wykończeniowe.

Zadanie 2. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Sędziejowice od km 0+000 do km 0+630. Etap I.

Zakres robót na odcinku od km 0+000 do km 0+350:
- odtworzenie w terenie istniejącej osi drogi,
- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej na włączeniu do drogi powiatowej wraz z wywiezieniem gruzu,
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej mechanicznie oraz skropienie jej emulsją asfaltową k > 65 w ilości 0,5 kg/m2,
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno - bitumicznej o uziarnieniu 0-12,8mm KR-1 przy zawartości kruszywa łamanego > 50%,
- uzupełnienie poboczy ziemią dowiezioną wraz z ich plantowaniem i zagęszczeniem,
- wykonanie regulacji wysokościowej zasuw zaworów wodociągowych i studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej,
- ustawienie nowego znaku ostrzegawczego A-7 przed skrzyżowaniem z droga powiatową.

Zakres robót na odcinku od km 0+350 do km 0+630:
- odtworzenie w terenie istniejącej osi drogi,
- wykonanie plantowania istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczeniem walcami drogowymi oraz wykonanie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej grubości 12cm z mieszanki klińca kamiennego o frakcji 0-31,5mm przy ścieralności zastosowanego kruszywa < 25%,
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm na podbudowie, skropionej uprzednio emulsją asfaltową k > 65w ilości 0,5 kg/m2 z mieszanki mineralno - bitumicznej o uziarnieniu 0-12,8mm KR-1,
- wykonanie poboczy ziemnych z gruntu dowiezionego, wraz z ich zagęszczeniem i plantowaniem do założonych spadków poprzecznych 6%


Szczegółowy zakres zamówienia określają:
- projekt techniczny - załącznik nr 8 do SIWZ,
- przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ.


Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oznaczenie ternu budowy zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.

Do obowiązków wykonawcy należy ponadto:
- zabezpieczenie placu budowy.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45.23.32.26-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- pkt.4, Zadanie 1 - od 15.06.2009 r. do 31.08.2009 r.
- pkt.4, Zadanie 2 - od 15.06.2009 r. do 31.08.2009 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocenyspełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.500,00 zł. (słownie: cztery tysiące pięćset złotych zero groszy),
wg zasad określonych w pkt.18 SIWZ.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:
„Cena" - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 20.04.2009 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy Pzp., stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.


Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2009 r. pod numerem: 80972-2009
SIWZ - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sędziejowice w 2009 r.

Data rozstrzygnięcia: 2009-04-27

RW. 341 / 5 / 09

Data: 27.04.2009 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych
Czartki 60
98 - 200 Sieradz

która zaoferowała cenę: 319.321,81 zł. (brutto), słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.04.2009 r., złożono 4 oferty:
Oferta nr 1:
Firma Drogowa „DROMAK"
Krakowski, Osródek, Rosiński Sp. j.
Poręby 26b
98 - 220 Zduńska Wola

Oferta nr 2:
„WŁODAN" - Andrzej Włodarczyk Sp. j.
Porszewice 31
95 - 200 Pabianice

Oferta nr 3:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych
Czartki 60
98 - 200 Sieradz

Oferta nr 4:
„BUD - TRANS" Roboty Budowlano Drogowe - Jan Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz

W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Wójt
Jerzy Kotarski

Straeszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Data zakończenia: 0000-00-00Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313192 od 2007-05-10