Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-02-09

Data ogłoszenia: 2009-02-09

RW. 341 / 2 / 09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
" Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Pruszków, gm. Sędziejowice"

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl
- pok. 9-10 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na: „Wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Pruszków, gm. Sędziejowice".

Zakres prac:
Opracowaniem winna być objęta miejscowość Pruszków, gm. Sędziejowice oraz odcinek łączący miejscowość Pruszków do włączenia sieci projektowanej do przepompowni P1 w miejscowości Marzenin.

Wg opracowanej dla terenu gminy Koncepcji Programowo - Przestrzennej kanalizacji gminy Sędziejowice, zakres ilościowy prac będzie następujący:
1. Mapy sytuacyjno - wysokościowe - ok. 60 ha
2. Sieć kanalizacji grawitacyjnej - ok. 4,6 km
3. Sieć kanalizacji tłocznej - ok. 1,5 km
4. Przepompownie ścieków

- 5 szt.
5. Przejście pod rzeką wraz z operatem wodno - prawnym
- 1
6. Przyłącza kanalizacyjne
- ok. 100 szt.

Jeżeli ze względów technicznych podczas projektowania wielkości podane powyżej ulegną zwiększeniu, będzie miał zastosowanie pkt.4.5 SIWZ.

Opracowanie projektowe winno obejmować komplet dokumentacji zadania wraz z opracowaniem niezbędnych podkładów geodezyjnych potrzebnych do jego wykonania.

Opracowanie powinno zawierać:
1) Dokumentacje projektową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej- branża sanitarna, branża budowlana, branża elektryczna - 6 egzemplarzy plus wersja elektroniczna w formacie pdf

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury - 2 egzemplarze plus wersja elektroniczna w formacie pdf

3) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż spójne z konkretnymi ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389 z późn. zm.) - 2 egzemplarze plus wersja elektroniczna w formacie pdf

4) Zbiorcze zestawienie kosztów zadania - 2 egz.

5) Wymagane prawem decyzje, pozwolenia i operaty oraz uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektowanej inwestycji oraz przygotowanie dokumentów, w szczególności terenowo-prawnych, niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o których mowa odpowiednio w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), w tym zakres prac obejmuje również uzgodnienie przebiegu kanalizacji i przyłączy oraz przepompowni z właścicielami nieruchomości oraz zebranie od nich oświadczeń o wyrażeniu zgody na wejście na działkę celem wybudowania sieci kanalizacyjnej i przyłączy oraz przepompowni,

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego
71.32.22.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71.32.22.00-3 Usługi projektowania rurociągów

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:
„Cena" - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19) do dnia 18.02.2009 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy Pzp., stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2009 r.pod numerem: 21604-2009

RW. 341 / 2 / 09

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Pruszków, gm. Sędziejowice" udzielam odpowiedzi:

Pytanie Nr 1
Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych i projektu kanalizacji na terenie zamkniętym - linii kolejowej?
Odpowiedź:
Nie, zakresem zamówienia nie jest objęte wykonanie map do celów projektowych
i projektu kanalizacji na terenie zamkniętym - linii kolejowej.

Pytanie nr 2
Czy w zakresie zamówienia jest przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę dla projektu będącego przedmiotem przetargu?
Odpowiedź:
Tak, zakresem zamówienia objęte jest przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę dla projektu będącego przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 3
Co w sytuacji gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, a tym samym osoba użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane? Czy Zamawiający będzie występował o udzielenie kuratora spadku lub ograniczenie prawa własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający będzie występował o udzielenie kuratora spadku lub ograniczenie prawa własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wykupi teren pod przepompownie ścieków?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wykupi teren przeznaczony pod budowę przepompowni ścieków.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający może obniżyć wartość kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad przedmiotu umowy z wysokości 0,5% na 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w zakresie ponoszonych kar umownych.


Pytanie Nr 6
Czy Zamawiający jest w posiadaniu badań lub dokumentacji określającej warunki gruntowo - wodne dla obszaru projektowanej w miejscowości Pruszków kanalizacji?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie posiada badań ani dokumentacji określającej warunki gruntowo - wodne dla obszaru projektowanej kanalizacji w miejscowości Pruszków.

Pytanie nr 7
Czy w przypadku braku takich danych w ramach przedmiotu zamówienia wymagane jest opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla projektowanej sieci kanalizacyjnej, zgodnej z Polską Normą PN-B-02479?
Odpowiedź:
Tak, w przypadku konieczności opracowania dokumentacji geotechnicznej dla projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pruszków, zgodnej z Polską Normą PN-B-02479, Zamawiający wymaga opracowania ww. dokumentacji.

z up. Wójta
mgr Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju WsiSIWZ - Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Pruszków, gm. Sędziejowice

Data rozstrzygnięcia: 2009-03-09

RW. 341 / 2 / 09

Data: 09.03.2009 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341 / 2 / 09 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Pruszków, gm. Sędziejowice".

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe
R.A.W. - Robert Wojnowicz
ul. Nowa 29/31
90 - 030 Łódź

która zaoferowała cenę: 109.800,00 zł. (brutto), słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.


Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.02.2009 r., godz. 10:00, złożono 11 ofert:
Oferta nr 1:
Agencja Technik Ekologicznych
i Realizacji Inwestycji
m k „PERFEKT" - Grupa Kielecka
ul. Astronautów 7/1
25 - 337 Kielce

Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej
„MEKOR"
ul. Zabłockiego 10/8
62 - 200 Gniezno

Oferta nr 3:
Konsorcjum firm:
1. „COWOGAZ" Pracownia Projektowania Sieci i Instalacji Sanitarnych,
ul. Serbinowska 1a,
62 - 800 Kalisz
2. „EUROPROJEKT" Irena Kaczyńska
ul. Bolesława Chrobrego 11
97 - 500 Radomsko

Oferta nr 4:
Zakład Usług Inwestycyjno - Projektowych
mgr inż. Stanisław Kłosiński
ul. Grunwaldzka 6/1
64 - 100 Leszno


Oferta nr 5:
„PROCOROL" Paweł Urbański Sp. J.
Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69
62 - 006 Kobylnica


Oferta nr 6:
Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
„KOMA" S.C.
ul. Północna 27/29 p. 111
91 - 420 Łódź


Oferta nr 7:
Biuro Studiów i Projektów Łączności
„TELEPROJEKT" Sp. z o. o.
ul. Długa 23/25
00 - 238 Warszawa


Oferta nr 8:
Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe
R.A.W. - Robert Wojnowicz
ul. Nowa 29/31
90 - 030 Łódź


Oferta nr 9:
Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze
„BIOPROJEKT" Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97 - 310 Moszczenica


Oferta nr 10:
Firma Budowlana
„BIO - SYSTEM" Przemysław Adamczyk
ul. Jedności Narodowej 13B
97 - 300 Piotrków Trybunalski


Oferta nr 11:
„MIKSS"
Projektowanie i Nadzory - Teresa Supeł
Al. Pokoju 11/6
98 - 200 Sieradz

W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Wójt
Jerzy Kotarski

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Data zakończenia: 2009-03-09Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313204 od 2007-05-10