Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2006-04-13

Data ogłoszenia: 2006-04-13

RW.I.7020 / 5 / 06

Sędziejowice, 13.04.2006 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: „Remont chodnika oraz parkingu i placu postojowego w centrum wsi Sędziejowice."

Przedmiot zamówienia jest częścią zadania pn. „Modernizacja kotłowni i częściowa termorenowacja budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach oraz remont chodnika, parkingu i placu postojowego w centrum wsi Sędziejowice", współfinansowanego ze środków SPO - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006; Priorytet 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- w Urzędzie Gminy Sędziejowice pok. 9-10 w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont chodnika oraz parkingu i placu postojowego w centrum wsi Sędziejowice."
Zakres prac:
1. Prace pomiarowe.
2. Remont chodnika na odcinku 114 mb.
3. Remont parkingu i placu postojowego na powierzchni 1 241 m2.

Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar robót, stanowiący załącznik do specyfikacji.

Kod CPV:
29814330-0 Chodniki.
45233222-1 Roboty w zakresie chodników.
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych.
45213312-3 Parkingi.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- do 30.09.2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, z póź. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000 PLN, słownie: dwa tysiące złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert:w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 05.05.2006 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia: 04.06.2006 r.

12. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia: 13.04.2006 r.

W związku z pobraniem dokumentacji przetargowej dotyczącej realizacji zamówienia: „Remont chodnika oraz parkingu i placu postojowego w centrum wsi Sędziejowice" Gmina Sędziejowice uprzejmie informuje, że została stwierdzona niekompletność w wydruku przedmiaru robót.
Celem zapewnienia właściwego przygotowania oferty przesuwa się termin do jej złożenia do dnia 10.05.2006 r. godz. 10:00.
W związku z powyższym ulegają również zmianie:
- termin otwarcia ofert - na dzień 10.05.2006 r., godz. 10:30.
- termin wniesienia wadium do dnia 10.05.2006 r., godz. 10:00.
- termin związania z ofertą do dnia 09.06.2006 r.

Data rozstrzygnięcia: 2006-05-10Data zakończenia: 2006-05-10

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.05.2006 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 ważne oferty.

1. Zakład Robót Inżynieryjno - Drogowych
Grażyna Buchalska
ul. Polna 75
97 - 300 Piotrków Trybulnaski
Cena oferty: 173.922,81 PLN (brutto)

2. "BUD - TRANS" Roboty Budowlano Drogowe
Męcka Wola 37
98 - 200 Sieradz
Cena oferty: 181.072,83 PLN (brutto)

3. Usługi Budowlane - Bebak Jarosław
ul. Połaniecka 4
97 - 330 Sulejów
Cena oferty: 168.461,17 PLN (brutto)


Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę nr 3, tj.:

Usługi Budowlane - Bebak Jarosław
ul. Połaniecka 4
97 - 330 Sulejów
Cena oferty: 168.461,17 PLN (brutto)

Złożona oferta spełniała wymagania określone w SIWZ i była najkorzystniejsza cenowo.


Osoba do kontaktu: Jan Grecki - Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi - tel. (0-43) 677-16-93, 677-11-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313306 od 2007-05-10