Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2008-08-25

Data ogłoszenia: 2008-08-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach gmina Sędziejowice

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 5 150 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl

- pok. 9-10 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji w wersji papierowej: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach gmina Sędziejowice.

2. Zakres rzeczowy:
a) sieciowa kontenerowa pompownia wody
- kontener konstrukcji stalowej o wymiarach 2,44 m x 5,00 m x 2,85 m
- zestaw pompowy wraz z armaturą i sterowaniem

b) sieć wodociągowa z przyłączami
- sieć wodociągowa O 110 PCV o długości 495mb
- przyłącza wodociągowej w ilości 9 szt. z rur O 40 i O 32 PEHD o długości łącznej 133 mb
- studzienki wodomierzowe PE DN 1000 mm

3. Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z technologią przyjętą w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami BHP, m.in.:
- wykonawca zapewni właściwą organizację ruchu na czas budowy - zgodnie z projektem organizacji ruchu,
- wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy (wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą),
- wykonawca uporządkuje teren placu budowy.

4. W przypadku zniszczenia podczas budowy elementów pasa drogowego (jezdnia) nie tylko przez wykonawcę, ale także przez innych użytkowników drogi na skutek utrudnień w ruchu wywołanych budową - wykonawca odtworzy do stanu pierwotnego zniszczone elementy pasa drogowego.

5. Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. Włączenia wodociągu do istniejącej sieci dokonuje Wykonawca przy udziale przedstawiciela Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach.

7. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom ustawy Prawo Budowlane w zakresie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

8. Wykonawca zapewni właściwą organizację ruchu na czas trwania robót.

9. W przypadku proponowania przez oferenta zastosowania innych niż wymienione w dokumentacji technicznej urządzeń lub materiałów należy do oferty dołączyć dokumenty określone szczegółowo w ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- dokumentacja techniczna - zał. nr 1 do SIWZ
- przedmiar robót - zał. nr 2 do SIWZ
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 3 do SIWZ

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 45.25.21.26-7, 45.23.13.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- do 05.12.2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunki płatności:
- płatność za wykonanie zadania - w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury po odbiorze końcowym zadania,

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000 PLN, słownie: dwa tysiące złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice - sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 16.09.2008 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.08.2008 r. pod numerem 198487-2008.


RW. 341 / 7 / 08 Data: 01.09.2008 r.

Ubiegający się o udzielenie zamówienia na zadanie: „Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach gmina Sędziejowice"

Zamawiający, Gmina Sędziejowice, 98 - 160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 informuje, że w dniu 01.09.2008 r. otrzymała protest dotyczący treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej "Budowy sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach gmina Sędziejowice".
Zgodnie z art. 181 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) wzywa się uczestników postępowania do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu w terminie 3 dni od dnia opublikowania wezwania.


Wójt
Jerzy Kotarski


W załaczeniu:
1. Kopia wniesionego protestu


RW. 341 / 7 / 08 Data: 05.09.2008 r.
Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: „Budowa sieciowej kontenerowej pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach, gmina Sędziejowice ". Postępowanie RW. 341 / 7 / 08.

Zawiadomienie
Na podstawie art. 183, ust.4 w zw. z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający - Gmina Sędziejowice, uwzględnia protest złożony przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „EKO - SERWIS" Sp. z o. o., ul. Nowowiejskiego 5, 98 - 200 Sieradz w części dotyczącej pkt.III.9 SIWZ, którego treść zmienia w następujący sposób:
- w przypadku zastosowania przez oferenta rozwiązań proponowanych w projekcie oraz innych równoważnych zaproponowanych przez Wykonawcę, należy do oferty dołączyć dokumenty określone szczegółowo w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Uzasadnienie
Zamawiający zmienia brzmienie pkt.III.9 SIWZ gdyż jego pierwotna treść, niezgodnie z intencją Zamawiającego sugerowała jakoby zastosowana była inna miara dla rozwiązań określonych w projekcie a inna dla równoważnych, proponowanych przez oferenta polegająca na braku konieczności dostarczenia wymienionych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dokumentów dla rozwiązań przewidzianych w projekcie,
a zachowująca tę konieczność dla rozwiązań równoważnych. Takie rozwiązanie nie było zamiarem Zamawiającego.
Zamawiający podtrzymuje jednak konieczność złożenia dokumentów o których mowa w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, gdyż chce uzyskać produkt dobrej jakości, a nie może dokonać oceny jego jakości na etapie oceny ofert nie mając dokumentów o których mowa w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

pouczenie
W oparciu o art. 184, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 255, poz. 1655), na rozstrzygnięcie powyższe nie przysługuje odwołanie.


Wójt
Jerzy Kotarski

Kopia wniesionego protestuSIWZ - Budowa sieciowej kontenerowj pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach, gmina Sędziejowice

Data rozstrzygnięcia: 2008-09-17Data zakończenia: 2008-09-17

RW. 341 / 7 / 08

Data: 17.09.2008 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341/7/08 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sieciowej kontenerowj pompowni wody i sieci wodociągowej z przyłączami w Żaglinach gmina Sędziejowice".

ZAWIADOMIENIE
Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

Instalcompact Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 23
62 - 080 Tarnowo Podgórne

która zaoferowała cenę: 212.234,69 zł. (brutto), słownie: dwieście dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery i 69/100 zł.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.09.2008 r., złożono 2 oferty:
Oferta nr 1:
Zakład Robót Wodno - Inżynieryjnych
„WOD - INŻ"
ul. Sieradzka 24
98 - 235 Błaszki

Oferta nr 2:
Instalcompact Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 23
62 - 080 Tarnowo Podgórne

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że z postępowania o udzielenie zamówienia odrzucono ofertę następującego Wykonawcy:

I. Zakład Robót Wodno - Inżynieryjnych
„WOD - INŻ"
ul. Sieradzka 24
98 - 235 Błaszki

Ponieważ nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie prawne:
Art. 89, ust. 1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Uzasadnienie faktyczne:
1. Załączony do oferty kosztorys ofertowy nie odpowiada treści przedmiarów robót stanowiących załącznik do SIWZ w zakresie materiałów i ich ilości.
2. W złożonej ofercie brak jest wymaganego pkt. 2, tiret 5 - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, zestawienia poszczególnych podzespołów pompowni z wykazem urządzeń przyjętych w ofercie.

W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Wójt
Jerzy Kotarski

Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313214 od 2007-05-10