Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2006-10-02

Data ogłoszenia: 2006-10-02

OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY SĘDZIEJOWICE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO NA POTRZEBY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W ILOŚCI 88 000 l


ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI DO 60 000 EURO

Specyfikację warunków zamówienia oraz druki ofert można otrzymać bezpłatnie w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach-Koloni nr 12 oraz na stronie internetowej www.sedziejowice.bipjst.pl/przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 88 000 l

1. Kod - 23122100-9
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych
3. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2007 r.
4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U Nr 19 poz. 177 z 2004 r.) oraz nie podlegający wykluczeniu zgodnie z art. 24 w/w ustawy.
5. Oferenci są zobowiązani do złożenia wadium w wysokości 4 000,00 zł.
6. Kryterium oceny oferty jest proponowana przez Oferenta marża zysku netto (zł/l) stanowiąca 100% wartości ceny. Oferta najkorzystniejsza to oferta proponująca najniższą marżę zysku netto w zł/l.
7. Ofertę sporządzoną na piśmie z załącznikami w zapieczętowanej kopercie z podaniem wysokości marży zysku netto wraz z obowiązującym podatkiem VAT i dowozem na miejsce należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
Sędziejowice 98-160
sekretariat
„Oferta na dostawę oleju opałowego"
w terminie do 12.10.2006 r. godz.10.30

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2006 r. godz.11:00
9. Oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj. 10.11.2006 r.
10. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
11. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
12. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest złożenie przez oferentów oświadczeń i dokumentów:
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Rejestru Sądowego wydane lub uaktualnione przez organ uprawniony w okresie do 6 miesięcy poprzedzających termin otwarcia ofert,
- podpisanego oświadczenia będącego załącznikiem do oferty,
- certyfikat jakości oleju opałowego,
- wykazu posiadanych środków transportu (autocystern),
- aktualna legalizacja Urzędu Miar urządzeń dystrybucyjnych autocystern.

Ogłoszenie o przetarguSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia

Oświadczenie oferenta wraz z formularzem ofertowym

Wzór umowy

Data rozstrzygnięcia: 2006-10-12


W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci poniżej 60.000 euro wybrana została oferta firmy:
"PADER" Sp. z o.o. ul. Ford Wola 22 00-961 Warszawa


Data zakończenia: 2006-10-12Osoba do kontaktu: Beata Mateusiak - Pielucha - Wójt Gminy Sędziejowice - tel.

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313290 od 2007-05-10