Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2006-03-22

Data ogłoszenia: 2006-03-22

Znak: RW.7012/5/2006 Sędziejowice, 20.03.2006 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:" Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sędziejowice „
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowiceul.
Wieluńska 6,
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- w Urzędzie Gminy Sędziejowice pok. 11 w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest „ Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sędziejowice „ wg zestawienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / SIWZ /

Kod CPV:
28825000-1 Oświetleniowy sprzęt uliczny
28825100-2 Uliczne słupy oświetleniowe

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
01.05.2006r - 30.04.2008r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, z póź. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
|---------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa kryterium | |Waga|
|---------------------------------------------------------------------------|
|Cena| |100|
|---------------------------------------------------------------------------|

10. Miejsce i termin składania ofert:w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 07.04.2006 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia: 07.05.2006 r.Data rozstrzygnięcia: 2006-04-07Data zakończenia: 2006-04-07

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.04.2006 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 ważne oferty.

1. P.P.H.U. "ELEKTROBUD"
ul. 9-go Maja 18
98 - 100 Łask
Cena oferty: 2.537,60 PLN

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ziemi Wieluńskiej "LUMEN"
ul. Traugutta 51
98 - 300 Wieluń
Cena oferty: 2.299,00 PLN

3. Zakład elektryczny - Zygmunt Szczęsny
ul. Piękna 7
98 - 140 Kolumna
Cena oferty: 3.449,76 PLN

4. "PKP ENERGETYKA" Sp. z o.o. - Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28
90 - 002 Łódź
Cena oferty: 2.167,11 PLN

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę nr 4, tj.:
"PKP ENERGETYKA" Sp. z o.o. - Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28
90 - 002 Łódź
Cena oferty: 2.167,11 PLN

Złożona oferta spełniała wymagania określone w SIWZ i była najkorzystniejsza cenowo.Osoba do kontaktu: Ryszard Tomczyk - Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi - tel. (0-43) 677-16-93

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313312 od 2007-05-10