Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-03-28

Data ogłoszenia: 2007-03-28

1. Kod - 45252120-5; 29241231-8
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Termin realizacji zamówienia: 31 maj 2007 r.
4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 2006 r.) oraz nie podlegający wykluczeniu zgodnie z art. 24 w/w ustawy.
5. Oferenci są zobowiązani do złożenia wadium w wysokości 1 000,00 zł.
6. Kryterium oceny oferty jest cena brutto.
7. Ofertę sporządzoną na piśmie z załącznikami w zapieczętowanej kopercie z podaniem ceny wymiany złoża z modernizacją napowietrzania wraz z obowiązującym podatkiem VAT należy złożyć w :


Gminna Jednostka Usług Komunalnych
Sędziejowice-Kolonia 12
98-160 Sędziejowice
Sekretariat

„Oferta na wymianę złoża filtracyjnego wraz z modernizacją napowietrzania na stacji uzdatniania wody w Siedlcach"

w terminie do 6 kwietnia 2007r. do godz.10.30

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2007 r. o godz.11.00
9. Oferenci pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj. 06.05.2007 r.
10. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
11. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
12. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest złożenie przez oferentów oświadczeń i dokumentów:
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Rejestru Sądowego wydane lub uaktualnione przez organ uprawniony w okresie do 6 miesięcy poprzedzających termin otwarcia ofert,
- podpisanego oświadczenia będącego załącznikiem do oferty,
- wykaz zrealizowanych prac o podobnym charakterze w ostatnich 3 latach, lub budowa nowych stacji uzdatniania wody, przynajmniej na dwóch obiektach.

04.04.2007 r.
W odpowiedzi na skierowane do Gminnej Jednostki Usług Komunalnych zapytanie dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 euro, przedmiot zamówienia: "Wymiana złoża filtracyjnego wraz z modernizacją napowietrzania na stacji uzdatniania wody w Siedlcach", informuję:

Pytanie nr 1
Prosimy o podanie procentowego udziału infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla w/w inwestycji w celu prawidłowego ustalenia podatku VAT, lub podanie zużycia produkowanej wody przez poszczególne grupy odbiorców tzn.: budownictwo mieszkaniowe i przemysł.

Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach informuje, że procentowy udział w zużyciu wody przedstawia się następująco:
• budownictwo mieszkaniowe-93,6 %
• przemysł i usługi - 6,4 %


Kierownik GJUK
Krzysztof Zawadzki
SIWZ - Wymiana złoża filtracyjnego wraz z modernizacją napowietrzania na stacji uzdatniania wody w Siedlcach

Data rozstrzygnięcia: 2007-04-06Data zakończenia: 2007-04-06

Do przetargu - Wymiana złoża filtacyjnego wraz z modernizacją napowietrzania na SUW
w Siedlcach przystapily 3 przedsiębiorstwa:
1. Firma Gutkowski - Leszno, ul. 17 stycznia 92; cena 48.582,00 zł.
2. "Hydrotechnika" - Ignatki 40/2 Kleosin; cena 56.894,91 zł.
3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "JAN-POL" - Zduńska Wola , ul. Łaska 58 a;
cena - 40.161,12 zł.

Komisja wybrała ofertę nr 3 - PUH "JAN-POL" - Zduńska Wola


Osoba do kontaktu: Krzysztof Zawadzki - - tel. ( 0-43 ) 67-112-26

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313274 od 2007-05-10