Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2006-03-27

Data ogłoszenia: 2006-03-27

RW.I.7020 / 3 / 06

Sędziejowice, 27.03.2006 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja kotłowni i częściowa termorenowacja budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach."

Przedmiot zamówienia jest częścią zadania pn. „Modernizacja kotłowni i częściowa termorenowacja budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach oraz remont chodnika, parkingu i placu postojowego w centrum wsi Sędziejowice", współfinansowanego ze środków SPO - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006; Priorytet 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 -160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- w Urzędzie Gminy Sędziejowice pok. 9-10 w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji: 20 PLN

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja kotłowni i częściowa termorenowacja budynku Centrum Kultury w Sędziejowicach."

Etap I:
1. Modernizacja kotłowni w Centrum Kultury - Sędziejowice.
- wymiana kotła na ekologiczny o mocy 150 kW z mechanicznym zasypem i automatyką, opalany węglem - groszkiem o granulacji 5 - 25mm,
- wymiana rozdzielaczy i pomp,
- wydzielenie części mieszkalnej w osobny obieg,
- regulacja czasowa obiegu rozgałęzień,
- regulacja temperatury zewnętrznej,
- właściwa izolacja instalacji w podpiwniczeniu.

Etap II:
1. Termorenowacja dachu w Centrum Kultury - Sędziejowice.
- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych laminowanych jednostronnie grubości 4cm na powierzchni 621 m2,
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową perforowanej na powierzchni 621m2.

2. Renowacja podłóg w Centrum Kultury - Sędziejowice.
- mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczółek na powierzchni 242m2,
- lakierowanie parkietów na powierzchni 242m2,
- rozebranie posadzek z płytek na powierzchni 6,2 m2,
- uzupełnienie posadzek z płytek terakotowych na powierzchni 6,2 m2.

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwi w Centrum Kultury - Sędziejowice.
- wymiana okien zespolonych o U=1,1 W/m2K na okna rozwierane i uchylno - rozwierane jednodzielone z PCV na łącznej powierzchni 66,34 m2,
- montaż skrzydeł drzwiowych płytowych, wejściowych pełnych jednodzielonych o powierzchni 1,8 m2.

4. Termorenowacja ścian budynku w Centrum Kultury - Sędziejowice.
- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 10cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki na powierzchni 763,33 m2.

Kod CPV:
50 91 35 00 - 3 Instalacja pieców.
45 33 11 00 - 7 Prace dotyczące wykonywania instalacji kotłów grzewczych.
45 21 50 00 - 0 Prace budowlane dotyczące budowy ośrodków opieki zdrowotnej, krematorium oraz użyteczności publicznej.
45 32 00 00 - 6 Roboty izolacyjne.
45 32 10 00 - 3 Izolacja cieplna.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
Etap I - do 30.06.2006 r.
Etap II - do 30.09.2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, z póź. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.500 PLN, słownie: dwa tysiące pięćset złotych.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium | |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 14.04.2006 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia: 14.05.2006 r.

12. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia: 27.03.2006 r.
Data rozstrzygnięcia: 2006-04-19Data zakończenia: 2006-04-19

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.04.2006 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 ważne oferty.

1. "SOW - BUD" s. c.
ul. A. Asnyka 6
98 - 200 Sieradz
Cena oferty: 247.440,51 PLN (brutto)

2. "ENVIRO - SERWIS" s. c.
ul. Polna 6
98 - 200 Sieradz
Cena oferty: 274.664,53 PLN (brutto)


Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę nr 1, tj.:
"SOW - BUD" s. c.
ul. A. Asnyka 6
98 - 200 Sieradz
Cena oferty: 247.440,51 PLN (brutto)

Złożona oferta spełniała wymagania określone w SIWZ i była najkorzystniejsza cenowo.


Osoba do kontaktu: Jan Grecki - Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi - tel. (0-43) 677-16-93, 677-11-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313310 od 2007-05-10