Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2008-12-03

Data ogłoszenia: 2008-12-03

NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice,
woj. łódzkie, tel. 043 6771002, faks 043 6771006.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziejowice.bipjst.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009/2010.

2) Rodzaj zamówienia: usługi.

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Usługa polegająca na Ubezpieczeniu Gminy Sędziejowice na lata 2009/2010.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dziale II i Dziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4.

5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

WARUNKI UDZIAŁU
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. działalności ubezpieczeniowej. Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) w zakresie nie mniejszym niż opisany w siwz.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy dostarczonych dokumentów, wg formuły: spełnia - nie spełnia..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 2 - Dział I, Rozdział 2 SIWZ.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
1.3. Zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej siwz, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
1.4. Aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
1.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
1.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
1.7. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS/KRUS, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatami i składkami na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców: Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1. może być złożone wspólnie przez tych Wykonawców;

Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
a) w pkt 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

b) w pkt 1.4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1.2 oraz 1.5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt. 1.6 i 1.7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zgodnie z § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia § 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia znajdują odpowiednio zastosowanie.

Dokumenty Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę..

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, pok. 9-10.

2) Termin składania ofert: 12.12.2008 godzina 12:00,
miejsce: siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, - sekretariat (pok. nr 19).

3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I.
Zadanie I swoim zakresem obejmuje: ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z dodatkowymi rozszerzeniami.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4.

Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 90
2. Warunki ubezpieczenia - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II.
Zadanie 2 swoim zakresem obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0.

Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 348091 - 2008; data zamieszczenia: 03.12.2008

Wójt
Jerzy Kotarski

RW. 341 / 9 / 08 Data: 10.12.2008 r.

Z a w i a d o m i e n i e

Zgodnie z treścią art. 38, ust. 4 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający, Gmina Sędziejowice, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009 / 2010" poprzez zmianę w rozdziale II SIWZ, treści pkt.6.6. Klauzula pokrycia szkód powstałych w roślinach zieleni miejskiej otrzymuje następujące brzmienie:
Niniejszą klauzulą uzgadnia się, że z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Programu, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe w roślinach, w zakresie kradzieży zwykłej i dewastacji.
Odszkodowanie pokrywa koszt zakupu nowych roślin oraz niezbędnych robót ogrodniczych potrzebnych do odtworzenia stanu sprzed powstania szkody.
Limit odpowiedzialności: 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Udział własny w każdej szkodzie: 300,00 zł.


Wójt
Jerzy Kotarski

RW. 341 / 9 / 08

Data: 12.12.2008 r.


Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 93, ust.1, pkt.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) w imieniu Zamawiającego - Gminy Sędziejowice informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 euro, oznaczonego znakiem RW. 341 / 9 / 08, pn.: „Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009 / 2010" z uwagi na nie złożenie w prowadzonym postępowaniu żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Wójt
Jerzy KotarskiSIWZ - Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009/2010

Data rozstrzygnięcia: 2008-12-12

RW. 341 / 9 / 08

Data: 12.12.2008 r.


Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 93, ust.1, pkt.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) w imieniu Zamawiającego - Gminy Sędziejowice informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 euro, oznaczonego znakiem RW. 341 / 9 / 08, pn.: „Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009 / 2010" z uwagi na nie złożenie w prowadzonym postępowaniu żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Wójt
Jerzy Kotarski


Data zakończenia: 2008-12-12

RW. 341 / 9 / 08

Data: 12.12.2008 r.


Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 93, ust.1, pkt.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) w imieniu Zamawiającego - Gminy Sędziejowice informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 euro, oznaczonego znakiem RW. 341 / 9 / 08, pn.: „Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009 / 2010" z uwagi na nie złożenie w prowadzonym postępowaniu żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Wójt
Jerzy Kotarski


Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313210 od 2007-05-10