Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-02-10

Data ogłoszenia: 2009-02-10

RW. 341 / 3 / 09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
URL: www.sedziejowice.bipjst.pl
e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl
godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
telefon: (043) 677 10 02
fax.: (043) 677 10 06

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl
- pok. 9-10 Urzędu Gminy w Sędziejowicach w godzinach 7:30 - 15:30 lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:
usługa polegająca na: Wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice.

Zakres prac:
Opracowaniem winna być objęta miejscowość Lichawa, gm. Sędziejowice oraz odcinek łączący miejscowość Lichawa do włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sędziejowice - Kolonia.

Wg opracowanej dla terenu gminy Koncepcji Programowo - Przestrzennej kanalizacji gminy Sędziejowice, zakres ilościowy prac będzie następujący:
1. Mapy sytuacyjno - wysokościowe - ok. 30 ha
2. Sieć kanalizacji grawitacyjnej - ok. 2,0 km
3. Sieć kanalizacji tłocznej - ok. 1,1 km
4. Przepompownie ścieków - 1 szt.
5. Przyłącza kanalizacyjne - ok. 45 szt.

Jeżeli ze względów technicznych podczas projektowania wielkości podane powyżej ulegną zwiększeniu, będzie miał zastosowanie pkt.4.5 SIWZ.

Opracowanie projektowe winno obejmować komplet dokumentacji zadania wraz z opracowaniem niezbędnych podkładów geodezyjnych potrzebnych do jego wykonania.

Opracowanie powinno zawierać:
1) Dokumentacje projektową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej- branża sanitarna, branża budowlana, branża elektryczna - 6 egzemplarzy plus wersja elektroniczna w formacie pdf

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury - 2 egzemplarze plus wersja elektroniczna w formacie pdf

3) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż spójne z konkretnymi ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U.z 2004 r. Nr 130, poz.1389 z późn. zm.) - 2 egzemplarze plus wersja elektroniczna w formacie pdf

4) Zbiorcze zestawienie kosztów zadania - 2 egz.

5) Wymagane prawem decyzje, pozwolenia i operaty oraz uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektowanej inwestycji oraz przygotowanie dokumentów, w szczególności terenowo-prawnych, niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o których mowa odpowiednio w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), w tym zakres prac obejmuje również uzgodnienie przebiegu kanalizacji i przyłączy oraz przepompowni z właścicielami nieruchomości oraz zebranie od nich oświadcze o wyrażeniu zgody na wejście na działkę celem wybudowania sieci kanalizacyjnej i przyłączy oraz przepompowni,

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego
71.32.22.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71.32.22.00-3 Usługi projektowania rurociągów

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:
„Cena" - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19)
do dnia 24.02.2009 r. do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy Pzp., stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2009 r.pod numerem 23224-2009SIWZ - Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice.

Data rozstrzygnięcia: 2009-02-11

RW. 341 / 3 / 09

Dotyczy: Postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy na zadanie pn.: „Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice"


Z a w i a d o m i e n i e
Zamawiający - Gmina Sędziejowice w myśl art. 93, ust. 1, pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice", ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2009 r. pod numerem 23224-2009, jako obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wójt
Jerzy Kotarski

Data zakończenia: 2009-02-11

RW. 341 / 3 / 09

Dotyczy: Postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy na zadanie pn.: „Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice"


Z a w i a d o m i e n i e
Zamawiający - Gmina Sędziejowice w myśl art. 93, ust. 1, pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Lichawa, gm. Sędziejowice", ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2009 r. pod numerem 23224-2009, jako obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wójt
Jerzy Kotarski


Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313202 od 2007-05-10