Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-05-26

Data ogłoszenia: 2009-05-26

Przedmiot zamówienia:
"Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6"

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie
Marzenin ul. Łaska 5
98-160 Sędziejowice
tel./fax 043 8241110, e-mail: agromex@agromex.pl
adres strony internetowej: www.sedziejowice.bipjst.pl

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6".

Szczegółowe parametry techniczno-użytkowe samochodu określone zostały w załączniku Nr 2 do SIWZ.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
34.14.42.10-3

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- 45 dni od daty podpisania umowy na dostawę

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi poprzez analizę dostarczonych dokumentów.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy), wg zasad określonych w pkt. VIII SIWZ.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:
„Cena" - 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy w Sędziejowicach
ul. Wieluńska 6
98 - 160 Sędziejowice
- sekretariat (pokój nr 19) do dnia 05.06.2009 r.
do godz. 10:00

11. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy Pzp..


Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2009 r. pod numerem: 167608-2009SIWZ

Data rozstrzygnięcia: 2009-06-08

Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

Piotr Wawrzaszek
Inżynieria Samochodów Specjalnych
ul. Leszczyńska 22
43 - 300 Bielsko Biała

która zaoferowała cenę: 749.963,00 zł (brutto), słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote zero groszy .

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.


Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.06.2009 r., złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1:
Piotr Wawrzaszek
Inżynieria Samochodów Specjalnych
ul. Leszczyńska 22
43 - 300 Bielsko Biała

Prezes Zarządu
Wojciech Fraszka

W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Data zakończenia: 0000-00-00 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313190 od 2007-05-10