Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2007-08-21

Data ogłoszenia: 2007-08-21

I. Zamawiający:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Sędziejowice, ul. Łódzka 2
98 - 160 Sędziejowice, woj. łódzkie

NIP: 831 - 15 - 07 - 998
REGON: 731022122
e-mail: ryszard.orzepinski@lichawa.pl
Godziny urzędowania: 8:00 - 16:00
tel: ( 0 43 ) 6722929 kom. 0 601 383 138 lub 0 607 408 353
fax: (043) 672 29 22

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 (napęd uterenowiony)

kod CPV: 34144210-3

2. Wartość zamówienia:
poniżej progów unijnych

2. Miejsce realizacji zamówienia:
Sędziejowice.

3. Wymagany termin realizacji:
do dnia 15.10.2007 r.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ).

7. Uzyskanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- na stronie internetowej Gminy Sędziejowice: www.sedziejowice.bipjst.pl
- osobiście w siedzibie Zamawiającego:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Sędziejowice, ul. Łódzka 2
98 - 160 Sędziejowice, woj. łódzkie

- pocztą - po wcześniejszym zamówieniu pod numerami telefonów:
(0 43) 672 29 29, kom.0 601 383 138 lub 0 607 408 353.

8. Cena specyfikacji wynosi 20 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SĘDZIEJOWICE ul ŁÓDZKA 2
98 - 160 Sędziejowice

Ludowy Bank Spółdzielczy Zduńska-Wola o / Sędziejowice
Nr rachunku: 16 9279 0007 0050 5446 2000 0010

9. Miejsce i termin składania ofert:
- ofertę można złożyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00) w siedzibie Zamawiającego do dnia 30.08. 2007 r. godz. 15:00.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert:
dnia 30.08.2007 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

11. Kwota wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł.

12. Okres związania ofertą wynosi:
30 dni od terminu składania ofert.

13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- nazwa kryterium: Cena
- waga:100%

14. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:
WŁADYSŁAW GABRYSIAK - PREZES OSP
Tel. ( 0 43 ) 6722929 kom. 0 601 383 138

15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

16. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


OS. 02/2007 Data: 29.08.2007 r.


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego - Ochotniczej Straży Pożarnej Sędziejowice zapytania, dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych, przedmiot zamówienia: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 (napęd uterenowiony)", informuję:

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie świadectwa dopuszczenia na oferowany pojazd w dniu odbioru technicznego pojazdu?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostarczenie świadectwa dopuszczenia na oferowany pojazd w dniu odbioru technicznego pojazdu.


Prezes OSP Sędziejowice
Władysław GabrysiakSIWZ na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 (napęd uterenowiony)

Data rozstrzygnięcia: 2007-08-31Data zakończenia: 2007-08-31

OS. 02/2007 Data: 31.08.2007 r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OS. 02/2007 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 (napęd uterenowiony)".

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
ul. Skrajna 74
25 - 650 Kielce,
która zaoferowała cenę: 545.700,00 zł. (brutto)


Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.


Prezes OSP Sędziejowice
Władysław Gabrysiak

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.08.2007 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ważną ofertę:

Stolarczyk Mirosław
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
ul. Skrajna 74
25 - 650 Kielce,
która zaoferowała cenę: 545.700,00 zł. (brutto) 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313245 od 2007-05-10