Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Sędziejowice

   Wstecz  

 
  Urząd

  Organy

  Prawo lokalne

  Informacje

  Serwis

 
Przetarg z dnia 2009-06-09

Data ogłoszenia: 2009-06-09

ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice
woj. łódzkie
tel. 043 6771002
faks 043 6771006.
- adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziejowice.bipjst.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej Pruszków - Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+520,80 w miejscowości Pruszków.

1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Wykonaniu przebudowy drogi dojazdowej Pruszków - Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+520,80 w miejscowości Pruszków, nazywane w dalszej treści SIWZ przedmiotem zamówienia.
Zakres robót:
- wytyczenie osi drogi w terenie wg załączonych do projektu technicznego danych współrzędnych x i y;
- wykonanie robót ziemnych związanych z nadaniem normatywnych spadków oraz łuków pionowych wg przekroju podłużnego załączonego do projektu budowlanego. Dno koryta po wykonaniu robót ziemnych należy wyplantować i zagęścić walcami ogumionymi lub stalowymi do współczynnika minimum 1.00;
- uformowanie z gruntu uzyskanego poboczy wraz z ich zagęszczeniem i plantowaniem do danych spadków poprzecznych 6%;
- wykonanie wzmocnienia grubości 20cm z mieszanki tłucznia kamiennego o frakcji 0-63mm kl.1 gdzie ścieralność zastosowanego kruszywa wynosi < 25;
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm z mieszanki mineralno - bitumicznej 0-12,8mm KR-1, zawartość kruszywa łamanego wynosi > 50%, na łuku Wz spadek poprzeczny jezdni i jej szerokość należy dostosować do danych zawartych na rysunku - Projekt zagospodarowania - projektu technicznego.
- roboty wykończeniowe;
- oznakowanie pionowe.

Szczegóły techniczne wykonania zmówienia określają:
- projekt techniczny - załącznik nr 7 do SIWZ,
- przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ..

1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2009.


INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy) wg zasad określonych w pkt.18 SIWZ.


2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie ujętym przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, potwierdzone właściwym zapisem w rejestrze działalności gospodarczej, w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej siwz.
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 zadania o podobnym zakresie i charakterze, polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi z nawierzchnią mineralno - bitumiczną na długości co najmniej 0,5 km każde, - dysponują pracownikami posiadającymi uprawnienia do wykonywania i kierowania robotami w zakresie obejmującym zadanie,
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: - dysponują na rachunku środkami finansowymi w wysokości co najmniej wartości proponowanej ceny ofertowej brutto lub posiadają zdolność kredytową w takiej wysokości, - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI BYĆ ZAŁĄCZONE PEŁNOMOCNICTWO ZGODNIE Z ART. 23 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu, umowę regulującą współpracę tych wykonawców:
- zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z Wykonawców,
- solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego,
- oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego, przynajmniej, okres wykonania zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi,
- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z wykonawców do czasu wykonania zamówienia oraz upływu okresu gwarancji i rękojmi,
- zakaz dokonywania w umowie zmian, mogących mieć wpływ na wykonanie zobowiązania, bez zgody Zamawiającego,
- wskazanie tzw. Partnera wiodącego - Pełnomocnika, który będzie reprezentował wszystkich wykonawców wobec Zamawiającego w czasie wykonywania zamówienia oraz do upływu okresu gwarancji i rękojmi, z którym Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję, oraz na którego rachunek bankowy Zamawiający będzie przekazywał należności za wykonanie zamówienia.

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda :
- Doświadczenia zawodowego - wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ.
Wymagane jest wykazanie co najmniej robót określonych w pkt.6.1 ppkt.2 tiret 1 SIWZ.

- Potencjału kadrowego - wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ.
- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz że są wpisani na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów , inżynierów budownictwa oraz urbanistów (dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) - dotyczy kierownika (ów) budowy.

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda:
- Informacji banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca, posiada rachunek bankowy potwierdzającej: wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 100 % ceny ofertowej brutto, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Wymagane dokumenty w ppkt 1, 2 i 3 należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) KRYTERIA OCENY OFERT
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sedziejowice.bipjst.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice.

2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2009 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, pok. Nr 19 - sekretariat..

3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2009 r. pod numerem 185386-2009

RW. 341 / 6 / 09

Data: 02.07.2009 r.
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW. 341 / 6 /09 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej Pruszków - Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+520,80 w miejscowości Pruszków".

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający - Gmina Sędziejowice, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.
Czartki 60
98 - 200 Sieradz

która zaoferowała cenę: 145.527,81 zł. (brutto), słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: cena - 100%.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.07.2009 r., złożono 3 oferty:

Oferta nr 1:
BUD - TRANS
Roboty Budowlano Drogowe - Jan Karbowiak
ul. Uniejowska 170A
98 - 200 Sieradz


Oferta nr 2:
Firma Drogowa DROMAK
Krakowski, Ośródek, Rosiński Sp. j.
Poręby 26b
98 - 220 Zduńska Wola

Oferta nr 3:
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.
Czartki 60
98 - 200 Sieradz


Wójt
Jerzy Kotarski

W załączeniu:
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofertSIWZ - Przebudowa drogi dojazdowej Pruszków - Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+520,80 w miejscowości Pruszków.

Data rozstrzygnięcia: 2009-07-02Data zakończenia: 0000-00-00Osoba do kontaktu: Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice - tel. 043 67-711-57

 
Rejestr zmian  
 
Redakcja: Urszula Pasowskahttp://sprawy.e-bip.plIlość odwiedzin: 313186 od 2007-05-10