bip_menu_top

2019-08-13 15:32:51

NR 67/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. więcej...

2019-08-13 12:11:58

NR 65/19 z dnia 9 sierpnia 2019 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2019/2020. więcej...

2019-08-13 12:08:16

NR 63/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r.


sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na najem nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w Pruszkowie przu ul. Głównei 1. więcej...

2019-08-13 12:06:27

NR 62/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Sędziejowiach przy ul. Łódzkiej 1A/1. więcej...

2019-08-13 11:23:28

NR 61/19 z dnia 31 lipca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-07-24 16:33:53

NR 58/19 z dnia 23 lipca 2019 r.


w sprawie powolania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice". więcej...

2019-07-24 16:29:36

NR 57/19 z dnia 23 lipca 2019 r.


w sprawie powo|ania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice - Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: "BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH". więcej...

2019-07-24 16:27:06

NR 56/19 z dnia 22 lipca 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realzacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Remont drogi gminnej nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830". więcej...

2019-07-24 16:23:40

NR 55/19 z dnia 18 lipca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-07-24 16:22:00

NR 54/19 z dnia 12 lipca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-07-10 15:24:12

NR 53/19 z dnia 10 lipca 2019 r.


w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na wYnajem lokali użytkorwych położonych w Sędziejowiach przy ul. Łódzkiej 1A/1 i ul. Łódzkiej 1A/2 oraz ustalenie stawek wyjściowych do przetargu. więcej...

2019-07-10 15:15:42

NR 52/19 z dnia 9 lipca 2019 r.


w sprawie usta|enia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie gminy Sędziejowice. więcej...

2019-07-08 16:58:45

NR 51/19 z dnia 8 lipca 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela Gminy Sędziejowice ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczycieta mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji. więcej...

2019-07-08 16:54:09

NR 50/19 z dnia 5 lipca 2019 r.


w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Sędziejowice w czasie nieobecności Sekretarza Gminy. więcej...

2019-07-08 16:48:04

NR 49/19 z dnia 3 lipca 2019 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie. więcej...

2019-07-08 16:46:22

NR 48/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-07-02 09:01:45

NR 47/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. więcej...

2019-06-24 14:14:27

NR 46/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Wężykowa na odcinku od km 0+000 do km 0+660". więcej...

2019-06-22 16:44:38

NR 45/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-06-13 10:16:42

NR 44/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.


w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych,tuneli oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego więcej...

2019-06-13 10:15:24

NR 43/19 z dnia 3 czerwca 2019 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Sędziejowice w 20l9 r. więcej...

2019-05-28 11:16:40

NR 42/19 z dnia 27 maja 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2019-05-28 11:15:04

NR 41/19 z dnia 23 maja 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-05-27 14:51:09

NR 40/19 z dnia 16 maja 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-05-15 15:01:09

NR 39/19 z dnia 15 maja 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2019-05-15 08:56:29

NR 38/19 z dnia 9 maja 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-05-09 20:01:04

NR 37/19 z dnia 9 maja 2019 r.


w sprawie ogloszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Sędziejowice w 2019 roku więcej...

2019-05-09 13:34:04

NR 36/19 z dnia 9 maja 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 20l9 roku więcej...

2019-05-09 13:33:09

NR 35/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2018 r. więcej...

2019-05-09 13:32:47

NR 34/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 20l8 r. więcej...

2019-05-08 12:17:46

NR 33/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-04-29 14:29:58

NR 32/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. więcej...

2019-04-26 08:05:02

NR 31/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Sędziejowice. więcej...

2019-04-19 08:15:13

NR 30/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian w statutach sołectw na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2019-04-17 08:44:24

NR 29/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-04-04 14:14:35

NR 28/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r.


W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę gruntów rolnych do lat 3 więcej...

2019-04-04 14:13:28

NR 27/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-04-04 07:32:12

NR 26/19 z dnia 29 marca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-04-01 14:31:00

NR 25/19 z dnia 27 marca 2019 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sędziejowice, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. więcej...

2019-04-01 14:30:05

NR 24/19 z dnia 22 marca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2019-03-21 12:38:32

NR 23/19 z dnia 20 marca 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton". więcej...

2019-03-21 12:37:19

NR 22/19 z dnia 20 marca 2019 r.


w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach kart ewidencji czasu i zadań pracy więcej...

2019-03-15 14:09:58

NR 21/19 z dnia 13 marca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-03-13 13:14:09

NR 20/19 z dnia 12 marca 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-03-13 08:45:19

NR 19/19 z dnia 12 marca 2019 r.


w sprawie powołania komisji do oceny i wyłonienia wniosków złożonych przez sołectwa do wystąpienia o dofinansowanie zadań własnych gminy w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego więcej...

2019-03-08 20:17:04

NR 18/19 z dnia 8 marca 2019 r.


w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach gminy Sędziejowice dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej więcej...

2019-03-04 15:00:45

NR 17/19 z dnia 4 marca 2019 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2019-02-26 08:22:55

NR 16/19 z dnia 21 lutego 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-02-25 13:03:16

NR 15/19 z dnia 20 lutego 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-02-04 14:14:02

NR 14/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r. więcej...

2019-02-04 14:08:18

NR 13/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2019-02-04 14:07:29

NR 12/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.


w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług W Gminie Sędziejowice i jej jednostkach budżetowych więcej...

2019-01-23 13:31:59

NR 11/19 z dnia 21 stycznia 2019 r.


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice więcej...

2019-01-23 13:29:21

NR 10/18 z dnia 17 stycznia 2019 r.


w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Sędziejowice odrębnymi ustawami na 2019 r. więcej...

2019-01-15 08:35:44

NR 9/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2019-01-09 12:09:06

NR 8/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowice więcej...

2019-01-09 12:08:06

NR 7/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 więcej...

2019-01-09 12:07:20

NR 6/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2019-01-03 13:43:16

NR 5/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Pruszkowie przy ul Głównej oraz ustalenie stawki wyjściowej do przetargu. więcej...

2019-01-03 13:41:00

NR 4/18 z dnia 17 grudnia 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r więcej...

2019-01-03 13:39:28

NR 3/18 z dnia 10 grudnia 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2019-01-03 13:38:24

NR 2/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.


w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2019-01-03 13:10:39

NR 1/18 z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

bip_menu_bottom