bip_menu_top
print

2018-09-10 07:53:16

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice"

08/09/2018    S173    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

Polska-Sędziejowice: Usługi związane z odpadami

2018/S 173-392568

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Sędziejowice
73093459400000
Wieluńska 6
Sędziejowice
98-160
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Jaworska
Tel.: +48 436771002
E-mail: zamowienia@gminasedziejowice.pl
Faks: +48 436771006
Kod NUTS: PL714

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gminasedziejowice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.gminasedziejowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice

Numer referencyjny: RW.VI.271.13.2018

II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych, PSZOK wraz z wyposażeniem ich w pojemniki do zbierania odpadów. Do szczegółowego zakresu obowiązków Wykonawcy należy:

1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów

a) bezpośrednio z zamieszkałych nieruchomości:

— niesegregowane (zmieszane)

— segregowane odpady komunalne z podziałem na frakcje

b) z PSZOK,

c) zużytych baterii i akumulatorów,

2) wyposażenie PSZOK,

3) zbiórka odpadów wielkogabarytowych,

4) obowiązek zapewnienia pojemników.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dział III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 7 - regulamin utrzymania czystości, załącznik nr 8 - wykaz nieruchomości oraz załącznik nr 11 - szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100
90533000
90514000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Teren Gminy Sędziejowice

 

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych, PSZOK wraz z wyposażeniem ich w pojemniki do zbierania odpadów. Do szczegółowego zakresu obowiązków Wykonawcy należy:

1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów

a) bezpośrednio z zamieszkałych nieruchomości:

— niesegregowane (zmieszane)

— segregowane odpady komunalne z podziałem na frakcje

b) z PSZOK,

c) zużytych baterii i akumulatorów,

2) wyposażenie PSZOK,

3) zbiórka odpadów wielkogabarytowych,

4) obowiązek zapewnienia pojemników.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dział III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 7 - regulamin utrzymania czystości, załącznik nr 8 - wykaz nieruchomości oraz załącznik nr 11 - szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

2. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

2.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności związane z:

a) załadunkiem odpadów komunalnych z pojemników (worków na odpady) na pojazdy przystosowane do odbierania odpowiednio odpadów komunalnych: zmieszanych (śmieciarki), zebranych selektywnie, bądź na pojazdy bez funkcji kompaktującej;

b) prowadzeniem pojazdów, które są wymagane do realizacji zamówienia tj. pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki), pojazdów przystosowanych do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

c) planowaniem, kierowaniem i nadzorowaniem pracy kierowców i ładowaczy odpadów komunalnych, o których mowa w podpunkcie a i b;

d) nadzorowaniem systemu pracy monitoringu tras pojazdów odbierających odpady komunalne (GPS);

e) nadzorowaniem wykonywania umowy (m.in. w zakresie odbierania pojemników, sporządzania/przekazywania dokumentacji sprawozdawczej z realizacji zamówienia).

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia do kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa dział III SWIZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.

3. Okres wykonania zamówienia obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. w tym w szczególności:

a) obowiązek wyposażenia wszystkich wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości w pojemniki na odpady i worki na odpady od dnia zawarcia umowy do 21.12.2018 r.;

b) obowiązek wyposażenia PSZOK w Sędziejowicach w odpowiednie pojemniki kontenery na odpady od dnia zawarcia umowy do 21.12.2018 r.;

c) obowiązek dostarczenia mieszkańcom uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od dnia zawarcia umowy do 21.12.2018 r.;

d) obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Sędziejowice od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Sędziejowice zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.);

b) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1466 zm.);

c) posiada aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 800 000,00 PLN.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że:

a) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.

Uwaga:

— pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów uniemożliwiających weryfikację tych danych, a także w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników;

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonał usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonanie obowiązków umownych oraz roszczenia odszkodowawcze powstałe na skutek nie wykonywania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) w formie określonej w ofercie.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/12/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, pok. nr 6 - sala B parter, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofertach.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: Wrzesień 2020 r.
 
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2018
 
 
Wójt
 
Jerzy Kotarski
__________________________________________________________________
 
 
 

04/10/2018    S191    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

 •  
 •  
 •  
 •  

Polska-Sędziejowice: Usługi związane z odpadami

2018/S 191-432518

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 173-392568)

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Sędziejowice
73093459400000
Wieluńska 6
Sędziejowice
98-160
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Jaworska
Tel.: +48 436771002
E-mail: zamowienia@gminasedziejowice.pl
Faks: +48 436771006
Kod NUTS: PL714

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gminasedziejowice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice

Numer referencyjny: RW.VI.271.13.2018

II.1.2)Główny kod CPV

90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych, PSZOK wraz z wyposażeniem ich w pojemniki do zbierania odpadów. Do szczegółowego zakresu obowiązków Wykonawcy należy:

1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów,

 1. a) bezpośrednio z zamieszkałych nieruchomości:

— niesegregowane (zmieszane)

— segregowane odpady komunalne z podziałem na frakcje

 1. b) z PSZOK,
 2. c) zużytych baterii i akumulatorów,

2) wyposażenie PSZOK,

3) zbiórka odpadów wielkogabarytowych,

4) obowiązek zapewnienia pojemników.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dział III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 7 - regulamin utrzymania czystości, załącznik nr 8 - wykaz nieruchomości oraz załącznik nr 11 - szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/10/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 173-392568

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.1

Zamiast:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

 1. a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Sędziejowice zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.);
 2. b) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1466 zm.);
 3. c) posiada aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.

Powinno być:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

 1. a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Sędziejowice zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.);
 2. b) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1466 zm.);
 3. c) posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie transportu i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.

Numer sekcji: III.1.3

Zamiast:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że:

 1. a) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.

Uwaga:

— pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów uniemożliwiających weryfikację tych danych, a także w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników;

 1. b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonał usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN.

Powinno być:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie, że spełnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) oraz wykaże, że:

 1. a) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.

Uwaga:

— pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów uniemożliwiających weryfikację tych danych, a także w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników;

 1. b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonał usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 16/10/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 18/10/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 16/10/2018

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 18/10/2018

Czas lokalny: 10:30

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

wz. Wójta
mgr Mirosław Potasiak
Zastępca Wójta

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 2018-10-18 12:47:48 Ułański Michał
załącznik Odpowiedzi na zapytania.pdf Odpowiedzi na zapytania 2018-10-01 13:19:56 Ułański Michał
załącznik SIWZ +załączniki.zip SIWZ+załączniki 2018-09-10 07:55:04 Ułański Michał

Informacje o artykule

Autor: Sylwia Jaworska
Zredagował(a): Michał Ułański
Data powstania: 10.09.2018 06:53
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2018 11:47
Liczba wyświetleń: 2145

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu 01.10.2018 12:19 Michał Ułański
2 Ogłoszenie o zamówieniu 10.09.2018 06:53 Michał Ułański
3 Ogłoszenie o zamówieniu 10.09.2018 06:53 Michał Ułański
bip_menu_bottom