bip_menu_top
print

2015-09-22 13:47:01

Zapytanie ofertowe


w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na: "Zakup wyposażenia zapewniającego utrzymanie czystości wraz z dostawą do siedziby zamawiającego"

Znak sprawy: RW.VIII.271.8.2015                                                    Sędziejowice, 22.09.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 Zamawiający:

   Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98 – 160 Sędziejowice

 

zaprasza do złożenia oferty:

w ramach projektu ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 1. Przedmiot zamówienia:

Zakup wyposażenia zapewniającego utrzymanie czystości wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, obejmujący niżej wymienione pozycje:

 • Odkurzacz uniwersalny z regulacją mocy oraz automatycznym zwijaczem przewodu , moc silnika: co najmniej 1600 W, (w zestawie co najmniej: rura teleskopowa, szczotka dywanowo-podłogowa , szczelinówka, szczotka do kurzu) – 2 szt.
 • Zestaw mop + wiadro – 2 szt.
 • Zestaw szczotka + zmiotka – 2 szt.
 • Ścierki podłogowe (wym. ok. 60X70 cm) – 20 szt.
 • Ścierki kuchenne (wym. ok. 50X70 cm) – 16 szt.
 • Ścierki z mikrofibry (wym. ok. 50X50 cm) – 4 szt.
 • Myjka do mycia szyb – 2 szt.
 • Kosz na śmieci mały 15 l – 6 szt.
 • Kosz na śmieci duży 25 l – 7 szt.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

16.10.2015r.

 

 1. Oczekiwany okres gwarancji:

     Zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów dostarczanych artykułów.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 • ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do zapytania,
 • oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, wartości oferty (cena brutto i wartość brutto), oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
 • zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Ofertę należy złożyć:

 1. a) w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego:

Gmina Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98 – 160 Sędziejowice

oznaczonej ,,OFERTA – wyposażenie zapewniające utrzymanie czystości’’,

do dnia 05.10.2015 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.: 7:30 - 15:30 – sekretariat (pokój nr 19),

 

b) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: dzialalnosc@gminasedziejowice.pl,

temat wiadomości: ,,OFERTA – wyposażenie zapewniające utrzymanie czystości’’, do dnia 05.10.2015 r., do godziny 15:30.

 

 1. Warunki płatności:

       W ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury oraz po podpisaniu przez Zamawiającego potwierdzenia odbioru.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Justyna Kijańska, Angelika Cieślak

                                                                                       tel.: 43 / 677 16 93

 Złożenie oferty w niniejszym zaproszeniu nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

 

Załączniki:

 1. Treść oferty - Załącznik nr 1

 

 

Wójt

Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik oferta.doc Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 2015-09-22 13:48:24 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Justyna Kijańska
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 22.09.2015 12:47
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2015 12:48
Liczba wyświetleń: 2220

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom