bip_menu_top
print

2015-01-21 12:04:28

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku Sędziejowice - Stare Kozuby od km 0+000 do km 1+809.

Numer ogłoszenia: 14710 - 2015; data zamieszczenia: 21.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice,
woj. łódzkie,
tel. 43 6771002,
faks 43 6771006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku Sędziejowice - Stare Kozuby od km 0+000 do km 1+809.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowie drogi gminnej nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku Sędziejowice - Stare Kozuby od km 0+000 do km 1+809, nazywane w dalszej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /przedmiotem zamówienia/.

1. Zakres robót do wykonania:
- odtworzenie osi drogi w terenie,
- karczowanie drzew rosnących w koronie drogi i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego - szt.27,
- poszerzenie jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+554 do szerokości 5,50m, a na odcinku od km 0+554 do szerokości 5,00m,
- wykonanie chodnika o szerokości 1,50m z krawężnikiem betonowym 15x30cm po stronie prawej na długości 554m - odcinek od km 0+000 do km 0+554,
- wykonanie nowej podbudowy i konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+554,
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni na odcinku od km 0+554 do km 1+809 poprzez ułożenie warstwy wzmacniającej o grubości 5cm,
- wykonanie robót ziemnych - 3.118,66m3,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z podbudową na odcinku od km 0+000 do km 0+554,
- remont przepustów o średnicy 50 i 60cm w km 0+552 i 1+750,
- ułożenie warstwy wiążącej grubości 4cm z betonu asfaltowego AC11W na odcinku od km 0+000 do km 0+554,
- ułożenie warstwy wiążącej grubości 4cm z betonu asfaltowego AC11W w poszerzeniach na odcinku od km 0+554 do km 1+809,
- ułożenie warstwy ścieralnej na całym odcinku drogi - 10.037,20m2,
- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej grubości 8cm na podbudowie tłuczniowej grubości 15cm - 630m2,
- wykonanie zjazdów na działki rolne z destruktu bitumicznego pochodzącego z rozbiórki nawierzchni grubości 5cm i tłucznia grubości 10cm - 674,90m2,
- odmulenie istniejących rowów przydrożnych wraz z umocnieniem płytami ażurowymi grubości 8cm - 449,50m2,
- ustawienie poręczy stalowych sprężystych na przepuście w km 0+552 - 24m,
- ustawienie poręczy stalowych z rur Ø60 - 6m,
- ustawienie oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- montaż progu zwalniającego wraz z jego oznakowaniem,
- umocnienie podbudowy ziemnej destruktem bitumicznym na szerokości 2x0,5m na odcinku gdzie jezdnia docelowo będzie miała 5m, tj.: od km 0+554 do km 1+809,
- przebudowa skrzyżowania w m. Stare Kozuby poprzez zastosowanie mini-ronda i ustawienie oznakowania pionowego.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określają:
- projekt techniczny - załącznik nr 8 do SIWZ,
- przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oznaczenie terenu budowy zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.

4. Do obowiązków wykonawcy należy ponadto:
- Zabezpieczenie placu budowy.
- Przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu.
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia rękojmi na wady fizyczne wykonanych robót na okres co najmniej 36 m-cy.
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem rękojmi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00zł wg zasad określonych w Dziale XIII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane podobnego rodzaju polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej na długości co najmniej 1,00km każda. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia gdy wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ. (W odniesieniu do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści formularza należy wymienić nazwy (firmy) wszystkich Wykonawców, natomiast podpis pod formularzem może być złożony przez Wykonawcę-pełnomocnika).
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
4) Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej,
5) Kosztorys ofertowy,
6) Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IX SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) Zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek.
2) W przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na podniesienie kosztów realizacji zamówienia stosownie do wynikających z nich zmian
3) Zmiany nazwy lub adresu Wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej - przekształceniem.
4) Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem:
a) działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych lub warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,
c) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych;
d) wystąpienia konieczności zmian w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej,
e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ n a zmianę terminu realizacji;
f) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
g) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
i) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np.: nadzoru budowlanego itp., j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, pokój nr 9-10 w godzinach pracy tj., 7:30 - 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.02.2015 godzina 10:00,
miejsce: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, - sekretariat (pokój nr 19).

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieWójt
Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiar robót.pdf Załącznik nr 11 - Przedmiar robót 2015-01-21 12:21:17 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Załącznik nr 10 - STWiOR.7z Załącznik nr 10 - STWiOR 2015-01-21 12:20:33 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Załącznik nr 9 - Kosztorys nakładczy.pdf Załącznik nr 9 - Kosztorys nakładczy 2015-01-21 12:17:30 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt techniczny - Mapy.7z Załącznik nr 8 - Projekt techniczny - Mapy 2015-01-21 12:13:08 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt techniczny - Część opisowa.7z Załącznik nr 8 - Projekt techniczny - Część opisowa 2015-01-21 12:11:59 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 7.7z SIWZ + załączniki od 1 do 7 2015-01-21 12:09:40 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 21.01.2015 11:04
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2015 11:21
Liczba wyświetleń: 2591

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Oloszen o zamówieniu 21.01.2015 11:04 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom