bip_menu_top
print

2014-10-09 11:15:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie do 9 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) w miejscowościach: Brzeski (dz. 312/1, 311/1, 293, 294), Sobiepany ( dz. 93, 94, 95, 83, 84, 85), Podule (dz. 122, 123, 124, 235/1, 238/1, 232, 240/1, 298, 290, 288) w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz w miejscowości Kalinowa (dz. 311, 312, 310, 362, 363, 364) gmina Zapolice, powiat zduńskowolski, województwo łódzkie”

RW.I. 6220.5.2012/2013               Sędziejowice, dnia 09.10.2014 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Sędziejowice, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że:

- w dniu 29.09.2014 r. Pan Adam Grzelak pełnomocnik firmy BOREALIS-5 KOZUBY Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 20 90-349 Łódź złożył aneks do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowie do 9 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) w miejscowościach: Brzeski (dz. 312/1, 311/1, 293, 294), Sobiepany ( dz. 93, 94, 95, 83, 84, 85), Podule (dz. 122, 123, 124, 235/1, 238/1, 232, 240/1, 298, 290, 288) w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz w miejscowości Kalinowa (dz. 311, 312, 310, 362, 363, 364) gmina Zapolice, powiat zduńskowolski, województwo łódzkie" modyfikujący kształt farmy wiatrowej, a co za tym idzie zmieniający zakres prowadzonego postępowania, w następujący sposób: „Budowa do 6 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) w miejscowościach: Brzeski (dz. 312/1, 311/1, 293, 294), Sobiepany ( dz. 83, 84, 85, 93, 94, 95,  ), Podule (dz. 122, 123) w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz w miejscowości Kalinowa (dz. 326, 327,328, 362, 363, 364), powiat zduńskowolski, województwo łódzkie".

Z treścią aneksu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Z up. Wójta
Jan Grecki
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 09.10.2014 10:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2837

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom