bip_menu_top
print

2014-10-17 13:28:44

Ogłoszenie o zamówieniu


ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE

Numer ogłoszenia: 347274 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice,
woj. łódzkie,
tel. 43 6771002,
faks 43 6771006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SĘDZIEJOWICE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych, PSZOK wraz z wyposażeniem ich w pojemniki do zbierania odpadów.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Dział III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.50.00.00-2,
90.51.31.00-7,
90.53.30.00-2,
90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00zł wg zasad określonych w Dziale VIII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gdy wykaże, że: a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami), b) posiada aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów c) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia gdy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonał usługę polegającą na wywozie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 300.000.00zł. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania potencjału technicznego gdy wykaże że:dysponuje: - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej. - pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 400.000,00 zł. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) Zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek.
2) W przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na podniesienie kosztów realizacji zamówienia stosownie do wynikających z nich zmian.
3) Zmiany nazwy lub adresu Wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej - przekształceniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Sędziejowicach,
ul. Wieluńska 6,
98 - 160 Sędziejowice, pokój nr 9-10 w godzinach pracy tj., 7:30 - 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.10.2014 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, - sekretariat (pokój nr 19).

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt
Jerzy Kotarski


 RW.VI.271.16.2014                                          Data: 24.04.2014 r.
 
W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice" podaję, co następuje:

  
Pytanie 1
Dotyczy: SIWZ Dział III Opis przedmiotu Zamówienia pkt 1.2.3 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
 
„Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
- odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 (elementy mebli/ meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
- metale (złom metalowy) o kodzie 20 01 40;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 35 (telewizory, monitory);
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 36 (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
- urządzenia zawierające freony o kodzie 20 01 23 (lodówki);
- zużyte opony o kodzie 16 01 03;
- odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (listwy drewniane, powiązane gałęzie)."

Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie rodzaju opon, jakie mogą być odbierane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, poprzez określenie maksymalnego ich rozmiaru - 1250x400 mm. Wskazany rozmiar opon gwarantuje, że nie będą one pochodziły z prowadzonej przez dany podmiot działalności gospodarczej.
 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane modyfikacje ww. zapisów. Zgodnie z wpisem do rejestru działalności regulowanej wykonawca ma obowiązek odebrać opony, które są sklasyfikowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, w którym nie występuje podział opon ze względu na ich rozmiar.

 

 

Pytanie 2
Dotyczy: SIWZ Dział III Opis przedmiotu Zamówienia, 1.2.4 Obowiązek zapewnienia pojemników

„6) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy wykonawcy, wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt"

Wykonawca nosi o modyfikację zapisu na następujący:

„6) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy wykonawcy, wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt.
W przypadku uszkodzeń powstałych z winy osób użytkujących pojemniki, np.  spalenie czy użytkowanie pojemników niezgodnie z ich przeznaczeniem, naprawa pojemników lub ich wymiana dokonywana będzie na koszt użytkownika danego pojemnika."
 
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu Działu III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt.1.2.4 Obowiązek zapewnienia pojemników, ppkt.6 i nadaje mu brzmienie:

„6) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy wykonawcy, wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy osób użytkujących pojemniki, np.  spalenie czy użytkowanie pojemników niezgodnie z ich przeznaczeniem, naprawa pojemników lub ich wymiana dokonywana będzie na koszt użytkownika danego pojemnika."
Pytanie 3
Dotyczy: SIWZ Dział III Opis przedmiotu Zamówienia. 1.2.4 Obowiązek zapewnienia pojemników

„4) Pojemniki będą przez Wykonawcę dostarczane mieszkańcom na posesje w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym do dnia 23.12.2014 r. W terminie do 30.12.2014 r. wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach zamieszkałych na dzień 23.12.2014 r. wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia)."
 
Oraz SIWZ Dział III: 1.2.7 punkt 1):

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia:

1) Raportu na dzień 23.12.2014 r, o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach.

Oraz SIWZ Dział IV Termin wykonania Zamówienia

„- obowiązek wyposażenia każdego miejsca zbierania odpadów w pojemniki - od dnia zawarcia umowy do dnia 23.12.2014 r. oraz złożenie w terminie do 31.12.2014 r. raportu o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 23.12.2014 r. wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia)."
 
oraz Projekt Umowy § 2 Termin realizacji

„- obowiązek wyposażenia każdego miejsca zbierania odpadów w pojemniki - od dnia zawarcia umowy do dnia 23,12.2014 r. oraz złożenie w terminie do 31.12.2014 r. raportu o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień, 23.12.2014 r. wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia)."
 
Oraz Projekt Umowy § 11 Kary umowne

„- w złożeniu raportu o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 31.12.2014 n wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia)"

Wykonawca wnioskuje o ujednolicenie terminu w złożeniu raportu o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 23.12.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
  
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów:
Działu III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt.1.2.4 Obowiązek zapewnienia pojemników, ppkt.4 i nadaje mu brzmienie:

„4) Pojemniki będą przez Wykonawcę dostarczane mieszkańcom na posesje w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym do dnia 23.12.2014 r. W terminie do 31.12.2014 r. wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach zamieszkałych na dzień 23.12.2014 r. wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia).

oraz

§ 11 Projektu umowy - Kary umowne, ust.1,pkt.a), tiret 3 i nadaje mu brzmienie:

„- w złożeniu raportu o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 23.12.2014 r. wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia),w dostarczeniu mieszkańcom uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów".

 
 

Pytanie 4
Dotyczy: SIWZ SIWZ Dział III Opis przedmiotu Zamówienia. 1.2.5 Częstotliwość i zasady odbioru wywozu odpadów

„3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia do wszystkich nieruchomości zamieszkałych harmonogram wywozu odpadów do dnia 23.12.2014 r."

Oraz SIWZ Dział IV Termin wykonania Zamówienia

„- obowiązek dostarczenia mieszkańcom uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów - od dnia zawarcia umowy do dnia 23.12.2014 r."

oraz Projekt Umowy § 2 Termin realizacji

„- obowiązek dostarczenia mieszkańcom uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów - od dnia zawarcia umowy do dnia 23.12.2014 r".
 
oraz Wzór Umowy § 11 Kary umowne

,,a) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy dzień zwłoki:

(...) w dostarczeniu mieszkańcom uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów"
 
Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu dostarczenia mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów do dnia 31.12.2014 r.

Oraz o zmodyfikowanie powyższego zapisu na następujący:

„a) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy dzień zwłoki z winy Wykonawcy: (...) w dostarczeniu mieszkańcom uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów,"
  
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostarczenia mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów do dnia 31.12.2014 r., oraz dokonuje modyfikacji zapisu w § 11 Projektu umowy - Kary umowne, ust.1, pkt.a), i nadaje mu brzmienie:

„a) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3, pkt.3,  za każdy dzień zwłoki z winy Wykonawcy: (...)"

   
 

Pytanie 5
Dotyczy: SIWZ SIWZ Dział III Opis przedmiotu Zamówienia. 1.2.5 Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów
 
„7) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Sędziejowice. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów dresowych o problematycznej lokalizacji. W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (brak utwardzonej drogi) Wykonawca może ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości w uzgodnieniu z Zamawiającym."
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r określa szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jednocześnie w przytoczonym powyżej punkcie SIWZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca w przypadku miejsc trudnodostępnych winien dysponować pojazdem do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości o utrudnionym dostępie.

Czy zatem Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę innego taboru niż wskazany w w/w Rozporządzeniu?

Wykonawca wnioskuje o zmodyfikowanie powyższego zapisu na następujący:

„W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe w przypadku, gdy brak odbioru odpadów spowodowany był trudnymi warunkami drogowymi (zaleganie śniegu, gołoledź, grząskie podłoże spowodowane intensywnymi opadami deszczu), które jednorazowo uniemożliwiły dojazd do nieruchomości w wyznaczonym terminie Wykonawca może:
 
 • odebrać dodatkową ilość odpadów z worków własnych właścicieli nieruchomości w kolejnym terminie odbioru zgodnym z harmonogramem lub
 • ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości.
W przypadku nieruchomości, do których dojazd specjalistycznym sprzętem do odbioru odpadów komunalnych nie jest możliwy na stałe (brak możliwości dojazdu nie jest spowodowany chwilowymi niekorzystnymi warunkami drogowymi), wówczas Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą wskaże miejsce dogodnego odbioru dla Wykonawcy i poinformuje o tym fakcie właściciela nieruchomości."
 
Nadmieniamy, ze do obowiązków Gminy należy zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rozdział II Zakres działania i zadania gminy:

„art.6 ust 1 do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy Publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Ust. 2 Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust 1, należy do gminy.

oraz

Art. 7 ust 1 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1)      Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2)      Gminnych dróg, ulic; mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego."

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21) to gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:
 
„Tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych."

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu Działu III SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia, pkt.1.2.5 Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów, ppkt.7. Zapis ten pozostaje bez zmian.

Zauważyć należy, że  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., określa w §3 minimalne wymagania w zakresie posiadanego przez Wykonawcę wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów.

W tej sytuacji, w przypadku zaistnienia konieczności dojazdu do punktów trudnodostępnych, przepisy Rozporządzenia nie sprzeciwiają się wykorzystywaniu przez Wykonawcę innego taboru, niż stosowanego w normalnych warunkach dojazdu, spełniającego jednak wymogi tego Rozporządzenia.


 

Pytanie 6
Dotyczy: SIWZ SIWZ Dział III Opis przedmiotu Zamówienia, 1.2.6 Kontrola obowiązku segregowania odpadów

(...) 4) O zaistniałej sytuacji wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie, w terminie do 3 dni roboczych. Do zawiadomienia wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości, Do protokołu zobowiązany jest dołączyć również dokumentację fotograficzną.

Wykonawca wnioskuje o modyfikację treści niniejszego punktu na następujący:
 
„4) O zaistniałych sytuacjach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną lub pisemnie do 7-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza wykaz nieruchomości zawierający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości."

Czy dokumentacja Wykonawcy (protokół wraz z dokumentacją fotograficzną) będzie ostateczna i akceptowana przez Zamawiającego? Wykonawca proponuje również komisyjny objazd z udziałem przedstawiciela Gminy co najmniej raz na kwartał, celem zweryfikowania jak właściciele nieruchomości prowadzą segregację odpadów.
 
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu Działu III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt.1.2.6 Kontrola obowiązku segregowania odpadów, ppkt.4, który otrzymuje brzmienie:

„4) O zaistniałych sytuacjach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną lub pisemnie do 7-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza wykaz nieruchomości zawierający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. Do zawiadomienia zobowiązany jest dołączyć również dokumentację fotograficzną."

Ponadto Zamawiający informuje, że nie dostrzega w chwili obecnej potrzeby dokonywania kwartalnych objazdów z udziałem pracowników Zamwaijącego.

  
 

Pytanie 7
Dotyczy: SIWZ SIWZ Dział III Opis przedmiotu Zamówienia. 1.2.8 Pozostałe obowiązki Wykonawcy

„l) Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 3b i 3c stawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami wykonawczymi."

Oraz § 11.Projekt Umowy. Kary umowne.

,,e) za brak osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wymaganych przepisami prawa oraz poziomu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w wysokości równej kary przewidzianej przepisami prawa dla gminy za niewywiązanie się z tego obowiązku,"
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku dotyczącego sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym/ ustalenie poziomu redukcji składowania wymaga obliczenia:
  
 1. OUB1995 = 0,155* Lm+0,047* Lw [Mg] - na podstawie liczby mieszkańców według GUS (instrukcja na stronie Ministerstwa Środowiska),
 2. OUSR = (OUB1995 * PR ) / 100[Mg]- masa odpadów ulegających biodegradacji dozwolona do składowania w roku rozliczeniowym,
 3. Moubr = ( MMR*UM) + (MWR*UW) + (MSR*US) + (MBR*0,52) [Mg]- masa odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku rozliczeniowym, obliczenie tej danej wymaga uzyskania informacji dotyczącej wartości MBR instalacji (RIPOK), gdzie odpady zostały zagospodarowane. To instalacja (RIPOK) jest odpowiedzialna za obliczenie wartości MBR/ którą otrzymuje podmiot gospodarczy dostarczający odpady.
 
Ze względu na fakt, że gmina musi się rozliczyć z odpadów wytworzonych na wszystkich nieruchomościach bez względu na fakt czy objęła je systemem obsługi czy nie (w Państwa przypadku nie objęto systemem nieruchomości niezamieszkałych) - ilości odpadów komunalnych dostarczone przez podmiot gospodarczy z terenu gminy obejmują 100% strumienia odpadów, Pomimo, iż instalacja (RIPOK) dołoży wszelkiej staranności aby odzyskać jak największą ilość odpadów ulegających biodegradacji, to ze względu na liczbę mieszkańców w 1995 roku i ilość odpadów ulegających biodegradacji przez nią wytworzoną podmiot gospodarczy odbierający odpady z terenu gminy nie ma wpływu na osiągnięcie poziomu redukcji- zwłaszcza w regionie gdzie funkcjonuje tylko jedna instalacja (RIPOK). Niewystarczająca ilość instalacji spełniająca wymogi RIPOK ogranicza możliwości zagospodarowania frakcji biodegradowalnej bez składowania.

Ponadto zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla woj. łódzkiego z góry przewidują nie wykonanie tego obowiązku z uwagi na niewystarczające zabezpieczenie Regionu II w moce przerobowe w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Wykonawca przewiduje, że wykonanie wskazanego obowiązku będzie możliwe dopiero w 2016 r.

Wnioskujemy o wykreślenie przytoczonych wyżej zapisów.
 
Z uwagi na powyższe jednocześnie prosimy:
- podanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która może być zeskładowana odpowiednio w okresie trwania umowy,
- podanie liczby mieszkańców w roku 1995 oraz przewidywaną liczbą mieszkańców w okresie trwania umowy - w okresach rocznych.

To obszerne wyjaśnienie ma także na celu zwrócenia Państwa uwagi na powyższy problem do instytucji kontrolnych i ustawodawczych

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy: Działu III SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia, pkt.1.2.8 Pozostałe obowiązki Wykonawcy, ppkt.1 oraz § 11, ust.1, pkt.e) - Projektu umowy.

Ponadto Zamawiający informuje, iż:
1. Liczba mieszkańców w roku 1995 wg. danych GUS wynosiła: 6 917 osób
2. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która może być zeskładowana odpowiednio w okresie trwania umowy: w roku 2015 - 162,55 [Mg], w roku 2016 - 146,29[Mg].

 

 

Pytanie 8
Dotyczy: SIWZ Dział III Opis przedmiotu zamówienia. 1.2.8 Pozostałe obowiązki Wykonawcy

„5 (...) Wykonawca ma obowiązek przekazywać Zamawiającemu wykaz nieruchomości, z których nie został zrealizowany w dniu poprzednim odbiór odpadów, wraz z podaniem przyczyny niezrealizowania usługi. Wykaz należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej do godz.12 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu odbioru odpadów."

Z doświadczenia Wykonawcy wynika, iż znaczna część reklamacji dotycząca braku odbioru odpadów, związana jest z niewystawieniem pojemnika przez właściciela nieruchomości (zwłaszcza w godzinach porannych). Jednocześnie pragniemy zauważyć, że nie jest możliwe sporządzenie do dnia następnego do godz. 12 wykazu wszystkich nieruchomości, z których nie zostały odebrane odpady. W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie powyższego obowiązku lub, jeżeli to niemożliwe, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć taki wykaz dotyczący wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości, otrzymanych w następstwie zgłoszenia od właściciela nieruchomości, niezwłocznie po otrzymaniu informacji telefonicznej/mailowej ze strony Zamawiającego. Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości posiada system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych. Jeśli z zapisów GPS wynika przejazd pojazdów Wykonawcy po danej trasie to jednorazowy przypadek nieodebrania odpadów świadczy o braku wystawienia pojemnika przez właściciela nieruchomości.

 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu Działu III SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia, pkt.1.2.8 Pozostałe obowiązki Wykonawcy, ppkt.5. Zapis ten pozostaje bez zmian.

 
Wójt
Jerzy Kotarski

RW.VI.271.16.2014                               Data: 24.11.2014 r.
Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice".

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Na mocy art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w imieniu Zamawiającego - Gminy Sędziejowice informuję, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na:  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice", Zamawiający unieważnia.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych - bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 777.645,40 zł brutto, (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści pięć i 40/100 zł.).

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca:
„EKO - REGION" Sp. z o.o.
Ul. Bawełniana 18
97 - 400 Bełchatów
z ceną ofertową brutto: 999.976,08 zł

Po otwarciu oferty stwierdzono, że cena przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zadania, nie było możliwości zwiększenia kwoty na zabezpieczenie sfinansowania zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 
Wójt
Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ + załączniki.zip SIWZ + załączniki 2014-10-17 14:48:57 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 17.10.2014 12:28
Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2014 12:03
Liczba wyświetleń: 3385

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu 24.10.2014 13:50 Dariusz Matuszkiewicz
2 Ogłoszenie o zamówieniu 17.10.2014 13:48 Dariusz Matuszkiewicz
3 Ogłoszenie o zamówieniu 17.10.2014 12:28 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom