bip_menu_top
print

2014-09-23 11:43:05

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SĘDZIEJOWICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Numer ogłoszenia: 315058 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziejowice ,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice,
woj. łódzkie,
tel. 43 6771002,
faks 43 6771006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SĘDZIEJOWICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

2. Gmina Sędziejowice oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SĘDZIEJOWICE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej, a w przypadku umów kompleksowych również świadczenia usług dystrybucji oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 4.2 do SIWZ).

3. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek:
- Gminna Jednostka Usług Komunalnych
- Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach
- Zespół Szkół w Marzeninie

4. Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi 783 971,00 kWh.
2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 4.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (dotyczy umów kompleksowych), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.

5. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.00.00.00-3,
09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.700,00zł wg zasad określonych w Dziale VI SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na sprzedaż energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 780 000,00 kWh w skali roku. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SIWZ, 2) W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1):
- zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
- na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 15% osobno dla każdej z części zamówienia,
- zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
- z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2015 r.,
- cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Sędziejowicach,
ul. Wieluńska 6,
98 - 160 Sędziejowice,
pokój nr 9-10 w godzinach pracy tj., 7:30 - 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.10.2014 godzina 10:00,
miejsce: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, - sekretariat (pokój nr 19).

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt
Jerzy Kotarski
RW.VI.271.13.2014                                             Data: 26.09.2014 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sędziejowice i jej jednostek organizacyjnych" udzielam odpowiedzi:
 
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź 1:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.
 

Pytanie nr 2
Kto jest aktualnym Sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów zamawiającego?
Odpowiedź 2:
Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego jest firma:
Corrente Sp. z o.o. 
ul. Konotopska 4,
05-850 Ożarów Mazowiecki
 

Pytanie nr 3
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii (miesięczny, dwumiesięczny)?
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii  elektrycznej jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Gminy Sędziejowice jest PGE Dystrybucja S.A. Obowiązującym jest dwumiesięczny okres rozliczeniowy.
 

Pytanie nr 4
Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryf C1X, G1X i B1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który ma obowiązek przekazać je Sprzedawcy. W związku z powyższym Sprzedawca wystawia fakturę na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. Zamawiający nie wyraża zgodny na wystawianie faktur szacunkowych.
 

Pytanie nr 5
Czy układy pomiarowe dla taryf BXX są dostosowane do zasad TPA?
Odpowiedź:
Tak, układy pomiarowe dla taryf Bxx są dostosowane do zasad TPA.


Wójt
Jerzy Kotarski
RW.VI.271.13.2014                                    Data: 03.10.2014 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sędziejowice i jej jednostek organizacyjnych" udzielam odpowiedzi:

 
Pytanie 1
Do kiedy obowiązują obecne umowy sprzedaży energii elektrycznej i czy należy je wypowiedzieć?
Odpowiedź:
Obecne umowy sprzedaży energii elektrycznej obowiązują do 31.12.2014 r. i nie wymagają wypowiedzenia.
 
 
Pytanie 2
Prosimy o podanie nazwy obecnego sprzedawcy energii elektrycznej.
Odpowiedź:
Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest firma: CORRENTE Sp. z o. o.,
ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki


Pytanie 3
Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

 
Pytanie 4
Czy aktualne umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.


Pytanie 5
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy między innymi: numer licznika, numer ewidencyjny lub numer PPE, numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy w wersji edytowalnej (excel lub word), a także pozostałe dokumenty rejestrowe i stosowne umocowania? 
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy, które jest w stanie pozyskać z umów i faktur, a także pozostałe dokumenty rejestrowe i stosowne umocowania.

 
Pytanie 6
Czy Zamawiający udzieli w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu, Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?
Odpowiedź:
Zamawiający, w dniu otwarcia ofert, udzieli informacji z tego procesu, jeżeli Wykonawca wystosuje taką prośbę.

 
Pytanie 7
W opisie przedmiotu zamówienia wskazują Państwo taryfę i nową taryfę. Wskazujemy, że nie jesteśmy w stanie dokonać zmiany grupy taryfowej podczas procesu zmiany sprzedawcy zgodnie z zapisami nowej IRiESD, umowa o świadczenie usług dystrybucji zawierana jest bowiem na warunkach dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji. Zgodnie z nową IRiESD, to Zamawiający powinien zawnioskować o zmianę grupy przed dokonaniem zmiany sprzedawcy. Z treści odpowiedzi wynika, że oczekują Państwo od Oferentów rzeczy niemożliwej do spełnienia, jak bowiem Wykonawca ma dokonać czynności, o której mowa powyżej przed zgłoszeniem zmiany sprzedawcy, a przede wszystkim przed terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego? Kto z Oferentów miałby dokonać na rzecz Zamawiającego zmiany grup taryfowych, jak Zamawiający zamierza dokonać wyboru Wykonawcy, którego zobowiąże do przeprowadzenia przedmiotowej czynności jeszcze przed terminem rozstrzygnięcia przetargu? Prosimy o udzielenie wyjaśnień.
Odpowiedź 7
Zamawiający informuje, że dla wszystkich punktów poboru posiada zawarte umowy dystrybucyjne i nie ma konieczności zawierania nowych. Zamawiający zobowiązuje wyłonionego w postępowaniu przetargowym Wykonawcę do zgłoszenia zmiany grup taryfowych. Wykonawca może tego dokonać po podpisaniu umowy z Zamawiającym, ale przed zgłoszeniem zmiany sprzedawcy.

 
Pytanie 8
Zwracamy się z prośbą o następującą zmianę w projekcie umowy w paragrafie 2 ust. 3 pkt d - zwracamy się z prośbą o wykreślenie wskazanego zapisu. Informujemy, iż nasi Klienci mogą skorzystać z  bezpłatnej usługi, czyli Elektronicznego Biura Obsługi Klienta www.ebok.energa.pl. Jest to wygodna usługa, która umożliwia podgląd płatności za energię, przesłanie dowolnego pytania, sprawdzenie zużycia energii, itp. Ponadto eBOK posiada funkcję powiadomienia na adres email lub telefon komórkowy informacji o wystawionej fakturze, zbliżającym się terminie płatności i zapłaconej należności
Odpowiedź 8
Zamawiający informuje, że zapis § 2 ust. 3 pkt.d projektu umowy, pozostaje bez zmian.

 
wz. Wójta
mgr Mirosław Potasiak
Zastępca Wójta
RW.VI.271.13.2014                                  Data: 03.10.2014 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sędziejowice i jej jednostek organizacyjnych" udzielam odpowiedzi:
 

Pytanie 1 - Załączniki nr 4.2 do SIWZ,
Prosimy o wskazanie dla każdego PPE rodzaju umowy (sprzedaży/kompleksowa) oraz nazwy obecnego sprzedawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dla wszystkich punktów poboru energii będzie to kolejna zmiana sprzedawcy. Wszystkie PPE posiadają zawarte umowy na sprzedaż energii elektrycznej z firmą: CORRENTE Sp. z o. o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów


Pytanie 2 - SIWZ
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do wypowiedzenia umów i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował dla każdego punktu poboru następujących danych:
- nazwa, adres firmy i NIP;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny / PPE.
Odpowiedź:
Zamawiający, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przekaże wszystkie niezbędne dane do wypowiedzenia umów i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel, które jest w stanie pozyskać z faktur i umów.

  
Pytanie 3 - Załącznik nr 4.2 do SIWZ
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie przewidzianym w wykazie? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych.

 
Pytanie 4 - Projekt umowy §2 ust. 3 lit. d
Czy Zamawiający dopuści aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał następujące kolumny:
- NIP Klienta
- Nazwa Klienta
- Nr płatnika
- Adres klienta
- Nazwa i adres korespondencyjny
- Typ faktury
- Nr faktury
- Data wystawienia faktury
- Taryfa
- Nr PPE
- Adres PPE
- Okres odczytu
- Zużycie w poszczególnych strefach
- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach
Ww. raport przesyłany byłby na wskazany przez Zamawiającego e-mail do 3 dni od daty wystawienia faktury.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał zaproponowane kolumny.


Pytanie 5 - Projekt umowy §6 ust. 9
Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego a w sytuacji gdy faktury zostaną dostarczone z opóźnieniem, w celu dokonania prolongaty terminu płatności niezbędna jest informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu.

Prosimy również o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczania kar umownych za nieterminowe wystawienie faktur. Zapis ten powoduje konieczność podwyższenia cen jakie składane są Państwu w ofercie z uwagi na uwzględnienie ryzyka związanego z ewentualnym obciążeniem Wykonawcy karami wskazanymi w przedmiotowym punkcie.

Wobec powyższego proponowany zapis otrzymałby brzmienie

„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 23 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących kar umownych za nieterminowe wystawianie faktur oraz na zastosowanie zaproponowanego zapisu.

Zapis §6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 23 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym. Ponadto, w przypadku, gdy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie przekraczającym termin umowny o 30 dni wskazany powyżej, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 PLN za każdy punkt poboru energii objęty niniejszą Umową za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia wartości kary umownej z kwotami należnymi Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia." 


Pytanie 6 - Projekt umowy §8 ust. 1
Mając na uwadze art. 6b ust. 2 Ustawy prawo energetyczne: „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności", Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dostosowanie zapisu zawartego w §8 ust. 1 zgodnie z treścią cytowanego artykułu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis § 8 ust 1 Projektu Umowy pozostaje bez zmian.


Pytanie 7 - Załącznik nr 2 do projektu umowy - pełnomocnictwo
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, który jest niezbędny aby móc rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej oraz dokonania wypowiedzenia obowiązujących umów, prosimy o informację, czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD i wypowiedzenia umów, na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę, zawierającym zapisy uwzględniające aktualne zapisy IRiESD OSD (wzór stanowi załącznik do pytań) oraz czy Zamawiający udzieli wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów z tym związanych?
 

PEŁNOMOCNICTWO
z dnia ........................
NAZWA FIRMY .............................
ADRES ........................................
NIP  .............................................
REGON .......................................

KRS ............................................

Działając w imieniu i na rzecz firmy..........................................

.......................................................................... udzielamy pełnomocnictwa na rzecz:
...................................................................................., do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:

1.      Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z .................... Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.

2.      Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych.

3.      Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym), w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru   skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone,  przyjmują do wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.

4.      Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.

5.      Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom .................................. oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem ............................... do wykonywania takich czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach określonych przez tego sprzedawcę.

6.      Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5.

 
Oświadczam(y), że:
- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,
- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą  ........................

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z ..............................

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Podpis(y) Mocodawcy

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie widzi podstaw do zastosowania zaproponowanego wzoru pełnomocnictwa. Zapisy zał. nr 2 do projektu umowy pozostają bez zmian.

 
wz. Wojta
mgr Mirosław Potasiak
Zastępca Wójta

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ + załączniki.7z SIWZ + załączniki 2014-09-23 11:44:53 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 23.09.2014 10:43
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2014 14:02
Liczba wyświetleń: 2119

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu 03.10.2014 10:39 Dariusz Matuszkiewicz
2 Ogłoszenie o zamówieniu 26.09.2014 14:19 Dariusz Matuszkiewicz
3 Ogłoszenie o zamówieniu 23.09.2014 10:44 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom