bip_menu_top
print

2014-08-06 10:51:47

Ogłoszenie o zamówieniu


na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 103056E w miejscowości Dobra na odcinku od km 0+000 do km 1+260 (działka nr 254)”.

Numer ogłoszenia: 262270 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziejowice ,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice,
woj. łódzkie,
tel. 43 6771002,
faks 43 6771006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi gminnej nr 103056E w miejscowości Dobra na odcinku od km 0+000 do km 1+260 (działka nr 254).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót do wykonania:
- odtworzenie osi drogi w terenie,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości 4cm na wyłączeniach w punktach PT i KT,
- oczyszczenie szczotkami mechanicznymi istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową kationową k>65 w ilości 0.50kg/m2,
- wyrównanie lokalnych nierówności i spadków poprzecznych betonem asfaltowym 0-11mm KR-1 AC11W w ilości 60 kg/m2,
- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm z betonu asfaltowego 0-11mm KR-1 AC11S,
- wywiezienie destruktu bitumicznego w celu uzupełnienia znacznych ubytków na poboczach ziemnych

2. Szczegółowy zakres zamówienia określają:
- projekt techniczny - załącznik nr 8 do SIWZ,
- przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oznaczenie ternu budowy zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.

4. Do obowiązków wykonawcy należy ponadto:
- Zabezpieczenie placu budowy.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia rękojmi na wady fizyczne wykonanych robót na okres co najmniej 60 m-cy. Generalny wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem rękojmi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00zł wg zasad określonych w Dziale XIII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane podobnego rodzaju polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remoncie drogi wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych na długości co najmniej 1,00km każda. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia gdy wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 zł. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ. (W odniesieniu do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści formularza należy wymienić nazwy (firmy) wszystkich Wykonawców, natomiast podpis pod formularzem może być złożony przez Wykonawcę-pełnomocnika).

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

4) Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej,

5) Kosztorys ofertowy,

6) Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IX SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) Zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek.
2) W przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na podniesienie kosztów realizacji zamówienia stosownie do wynikających z nich zmian
3) Zmiany nazwy lub adresu Wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej - przekształceniem.
4) Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem:
- zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego spowodowanego zaistnieniem okoliczności mających wpływ na przebieg realizacji zamówienia, których nie można było przewidzieć w momencie jej podpisania;
- warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych;
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- wstrzymania robót budowlanych przez uprawniony organ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Sędziejowicach,
ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice,
pokój nr 9-10 w godzinach pracy tj., 7:30 - 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.08.2014 godzina 10:00,

miejsce:
Urząd Gminy w Sędziejowicach,
ul. Wieluńska 6,
98 - 160 Sędziejowice,
- sekretariat (pokój nr 19).

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt
Jerzy Kotarski

RW.VI.271.12.2014                                                                        Data: 18.08.2014 r.

 

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej
nr 103056E w miejscowości Dobra na odcinku od km 0 + 000 do km 1+260 (działka nr 254)
"
udzielam odpowiedzi:

 

 

Pytanie nr 1

            Wg opisu technicznego PB jest: „Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować
i zabezpieczyć przed zniszczeniem zasuwy zaworów wodociągowych". Jeśli zamawiający przewiduje regulację zasuw zaworów wodociągowych prosimy o określenie ile ich jest do regulacji i w jakiej pozycji należy uwzględnić koszt ich regulacji.

Odpowiedź:

            Zawory wodociągowe znajdują się w poboczu, które nie jest w zakresie remontu.

 

Pytanie nr 2

Po wizji lokalnej stwierdzono bardzo duże ubytki w nawierzchni, nie tylko masy bitumicznej ale również podbudowy. Wnosimy do wprowadzenie pozycji kosztorysowej dot. uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5.

Odpowiedź:

            Na etapie projektowania nie stwierdzono ubytków kruszywa.

 

Pytanie nr 3

            Z uwagi na znaczne spękania istniejącej nawierzchni, 60miesięczny okres gwarancji i rękojmi oraz przeprowadzone badania stwierdzamy, że konieczne jest wzmocnienie konstrukcji poprzez ułożenie goesiatki. Wnosimy o wprowadzenie pozycji kosztorysowej uwzględniającej ułożenie geosiatki.

Odpowiedź:

            Zamawiający nie przewiduje ułożenia geosiatki. Jeżeli wykonawca widzi taką potrzebę może ją ułożyć na własny koszt.

 

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej na wykonanie warstwy wyrównawczej.

Odpowiedź:

            Wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz SW i OR D-05.03.05b.

 

Pytanie nr 5

Czy zamawiający zakłada montaż oznakowania pionowego? Jeśli tak prosimy podać:

- ilość,

- rodzaj,

- lokalizację,

Oraz o uwzględnienie go w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zakłada remontu oznakowania pionowego.


Wójt
Jerzy Kotarski
 

 

 


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.7z SIWZ + załączniki 2014-08-06 10:55:52 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 06.08.2014 09:51
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2014 12:57
Liczba wyświetleń: 3194

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu 06.08.2014 09:55 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom