bip_menu_top
print

2014-06-26 11:59:39

Ogłoszenie o zamówieniu


na wykonanie zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119008E, granica gminy Zapolice – Wrzesiny – Marzenin, od km 0 + 000 do km 2+624”

Numer ogłoszenia: 214090 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziejowice ,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice,
woj. łódzkie, tel. 43 6771002, faks 43 6771006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 119008E, granica gminy Zapolice - Wrzesiny - Marzenin, od km 0 + 000 do km 2+624.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: /Przebudowie drogi gminnej nr 119008E, granica gminy Zapolice - Wrzesiny - Marzenin, od km 0 + 000 do km 2+624/, nazywane w dalszej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /przedmiotem zamówienia/, składające się z etapów:

Etap I - odcinek od km 0+000 do km 1+561;
Etap II - odcinek od km 1+561 do km 2+624.

1. Zakres robót do wykonania:
- odtworzenie osi drogi w terenie,
- zabezpieczenie zasuw zaworów wodociągowych, studni kanalizacyjnych oraz kabli energetycznych,
- wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą ścieralną grubości 5cm z mieszanki mineralno - bitumicznej 0-11mm KR-1 AC11S z uprzednim wyrównaniem w ilości od 55 do 70 kg/m2 mieszanki o uziarnieniu 0-8mm,
- na odcinku od km 0+000 do km 0+730, wykonanie dodatkowego wzmocnienia geosiatką o wytrzymałości na rozciąganie 88N/m,
- wykonanie chodników, wjazdów oraz placów postojowych z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5cm w stosunku 1:4 oraz podbudowie z piasku stabilizowanego cementem RM=2.5MPa i z mieszanki tłucznia kamiennego 0-63mm,
- na odcinku od km 2+405 do km 2+624 przy krawężniku prawym, wykonanie ścieku z kostki betonowej grubości 8cm na ławie betonowej,
- plantowanie powierzchni wykopów i nasypów wraz z ich humusowaniem, i obsianiem mieszanką traw,
- odmulenie rowów przydrożnych na długości całego odcinka wraz z plantowaniem dna i skarp,
- umocnienie poboczy ziemnych po wykonaniu nawierzchni bitumicznej na szerokości 0,50m od krawędzi jezdni destruktem bitumicznym lub mieszanką tłucznia kamiennego 0-31,5mm,
- regulacja wysokościowa studni rewizyjnych i zasuw zaworów wodociągowych do poziomu wykonanej jezdni i chodnika,
- zabezpieczenie istniejących punktów osnowy geodezyjnej w sposób uzgodniony ze służbą geodezyjną,
- ustawienie oznakowania pionowego,
- malowanie pasów i znaków P-24 farbą chlorokauczukową.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określają:
- projekt techniczny - załącznik nr 8 do SIWZ,
- przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oznaczenie ternu budowy zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.

4. Do obowiązków wykonawcy należy ponadto:
- Zabezpieczenie placu budowy.
- Przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu

5. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia rękojmi na wady fizyczne wykonanych robót na okres co najmniej 60 m-cy. Generalny wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem rękojmi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00zł wg zasad określonych w Dziale XIII SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane podobnego rodzaju polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej na długości co najmniej 1,00km i szerokości co najmniej 4,0mb. każda. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia gdy wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 500.000,00 zł. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ. (W odniesieniu do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści formularza należy wymienić nazwy (firmy) wszystkich Wykonawców, natomiast podpis pod formularzem może być złożony przez Wykonawcę-pełnomocnika).
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
4) Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej,
5) Kosztorys ofertowy,
6) Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IX SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) Zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek.
2) W przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na podniesienie kosztów realizacji zamówienia stosownie do wynikających z nich zmian
3) Zmiany nazwy lub adresu Wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej - przekształceniem.
4) Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem:
- zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego spowodowanego zaistnieniem okoliczności mających wpływ na przebieg realizacji zamówienia, których nie można było przewidzieć w momencie jej podpisania;
- warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych;
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- innych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- wstrzymania robót budowlanych przez uprawniony organ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, pokój nr 9-10 w godzinach pracy tj., 7:30 - 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.07.2014 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, - sekretariat (pokój nr 19).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt
Jerzy Kotarski 

 

RW.VI.271.9.2014                                                        Data: 08.07.2014 r.

W odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 119008E, granica gminy Zapolice - Wrzesiny - Marzenin, od km 0 + 000 do km 2+624" udzielam odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający potwierdza wyłączenie z zakresu do wykonania odcinek od km 1+561 - 1+740?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wyłączenie z zakresu do wykonania odcinek od km 1+561 - 1+791 - zgodnie z dokumentacja techniczną.

Pytanie nr 2
Zgodnie ze wzorem umowy  - załącznik nr 7 paragraf numer 2 jest:
ETAP II - odcinek od km 1+561 do km 2+624 do dnia 31.10.2014 r.
Powinno być:
ETAP II - odcinek od km 1+740 do km 2+624 do dnia 31.10.2014 r.
Odpowiedź:
Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3
W projekcie zagospodarowania terenu odcinek 2+305 - 2+340 został wyłączony. Czy Zamawiający potwierdza wyłączenie wyżej wymienionego odcinka z zakresu robót.
Odpowiedź:
Odcinek od km 2+305 do km 2+340 nie został wyłączony z przebudowy. Jest zawarty w przedmiarze robót.

Pytanie nr 4
Podczas wizji stwierdzono w km 0+730 - 1+561 bardzo dobry stan istniejącej nawierzchni bitumicznej. Prosimy o potwierdzenie czy na wyżej wymienionym odcinku należy wykonać:
- warstwę wyrównawczą
- warstwę ścieralną
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wykonanie prac przewidzianych w projekcie i przedmiarze robót.

Pytanie nr 5
Prosimy o określenie koloru kostki betonowej przewidzianej do wykonania robót brukarskich.
Odpowiedź:
Chodnik: kolor szary, zjazdy: kolor czerwony.

Pytanie nr 6
Poz. 39 przedmiaru określa ilość 10 szt. zaworów do regulacji.  Czy zamawiający potwierdza wyżej wymienioną ilość zaworów wodociągowych przewidzianych do regulacji.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza ilość 10szt zaworów do regulacji.

Pytanie nr 7
Wnosimy o lokalizacji umiejscowienie studzienek zaworów wodociągowych przewidzianych do regulacji.
Odpowiedź:
Umiejscowienie studni i zaworów do regulacji określono na mapach załączonych do projektu.

Pytanie nr 8
Podczas wizji stwierdzono w km 1+561 - 2+290  bardzo dobry stan istniejącej nawierzchni bitumicznej. Prosimy o potwierdzenie czy na wyżej wymienionym odcinku należy wykonać na wykonać:
- warstwę wyrównawczą
- warstwę ścieralną
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wykonanie prac przewidzianych w projekcie i przedmiarze robót.
 
Pytanie nr 9
Podczas wizji lokalnej stwierdzono bardzo dobry  stan istniejący rowów na odcinku 0+000 - 1+561. Rowy zostały odmulone. Prosimy o potwierdzenie czy na wyżej wymienionym odcinku należy wykonać odmulenie rowów.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wykonanie prac przewidzianych w projekcie i przedmiarze robót.

Pytanie nr 10
Poz. 34 przedmiaru robót mówi o humusowaniu terenu. Wnosimy o wyszczególnienie terenów przeznaczonych do humusowania.
Odpowiedź:
Do humusowania są przeznaczone tereny zielone i pobocza ziemne poza umocnieniem.
 
Pytanie nr 11
Poz. 34 przedmiaru robót mówi o humusowaniu terenu zgodnie ze specyfikacja nr D.06.01.01. Wnosimy o dołączenie wyżej wymienionej specyfikacji do dokumentacji projektowej.
Odpowiedź:
Humusowanie terenu należy wykonać wg ogólnie dostępnych specyfikacji. Humusowanie - 5cm.

Pytanie nr 12
Podczas wizji lokalnej stwierdzono bardzo dobry stan istniejącej nawierzchni na odcinkach:
0+730 - 1 + 561 oraz 1+561 - 1+290. Czy  ze względu na bardzo dobry stan istniejącej nawierzchni Zamawiający wyłączy wyżej wymienione odcinku z zakresu:
- wykonania warstwy wyrównawczej
- wykonania warstwy ścieralnej.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wykonanie prac przewidzianych w projekcie i przedmiarze robót.

Pytanie nr 13
SST dotyczące mieszanek mineralno - asfaltowych dla Warstwy Wiążącej oparta jest o nieaktualne Wytyczne Techniczne z 2008 roku prosimy o zmianę na Wytyczne Techniczne (WT-1
i WT-2) z 2010 roku.

Pytanie nr 14
SST dotyczące mieszanek mineralno - asfaltowych dla Warstwy Ścieralnej oparta jest o nieaktualne Wytyczne Techniczne z 2008 roku prosimy o zmianę na Wytyczne Techniczne (WT-1
i WT-2) z 2010 roku.
Odpowiedź:
Roboty dotyczące mieszanek mineralno - asfaltowych dla Warstwy Wiążącej i Warstwy Ścieralnej, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Technicznymi (WT-1 i WT-2) z 2010 r.

Wójt
Jerzy Kotarski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ + załączniki.7z SIWZ wraz z załącznikami 2014-06-26 13:55:00 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 26.06.2014 10:59
Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2014 12:14
Liczba wyświetleń: 2984

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu 26.06.2014 12:55 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom