bip_menu_top
print

2014-04-02 12:16:58

Ogłoszenie o zamówieniu


Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton

Numer ogłoszenia: 111120 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziejowice ,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice,
woj. łódzkie, tel. 43 6771002, faks 43 6771006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:"Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton",nazywane w dalszej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia "przedmiotem zamówienia".

Kruszywo winno pochodzić ze skał dolomitowych lub melafirowych pochodzących ze złóż dolnośląskich lub kieleckich w ilościach:
1. Kliniec kamienny frakcji 0 - 31,5 mm - w ilości do 1000 ton
2. Kliniec kamienny frakcji 31,5 - 63 mm - w ilości do 1000 ton
o wartości współczynnika odporności kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 13242 - nie większej niż: LA25.

Przedmiot zamówienia obejmuje również, załadunek oraz dostawę przedmiotowego klińca na wskazane przez Zamawiającego miejsce w miejscowościach: Sędziejowice oraz Marzenin.

Kruszywo to będzie wykorzystywane na remonty istniejących nawierzchni tłuczniowych oraz na wykonywanie podbudowy dróg gminnych pod nawierzchnie bitumiczne, które w początkowym okresie będą spełniały rolę nawierzchni.

Materiały kamienne - oferowane do przetargu winny spełniać wymagania Normy PN-EN 13242 w zakresie kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50.000,00 zł. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie wykonawca spełnia / nie spełnia z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 5 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli konieczność dokonania takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, pokój nr 9-10 w godzinach pracy tj., 7:30 - 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.04.2014 godzina 10:00,
miejsce: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, - sekretariat (pokój nr 19).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt
Jerzy KotarskiRW.VI.271.5.2014                               Data: 08.04.2014 r.

W odpowiedzi na wniosek dotyczący postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton" informuję:

Treść wniosku:
Ograniczenie wyborcy na dostawę kruszywa ze skał dolomitowych lub melafirowych wyłącznie ze złóż kieleckich lub dolnośląskich jest niedopuszczalną dyskryminacją.
Pragniemy złożyć Państwu ofertę na nasze produkty, których jakość potwierdzają badania laboratoryjne. W przypadku niedopuszczenia do przetargu prosimy o wyjaśnienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

 
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że w trybie w jakim prowadzone jest postępowanie przetargowe na „Zakup i dostawę kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton", tj. przetarg nieograniczony, nie funkcjonuje instytucja „niedopuszczenia do przetargu".

Jednocześnie Zamawiający informuje, że uwzględniając przedmiotowy wniosek, dokona stosownych zmian treści SIWZ, nie ograniczających dostępu do zamówienia wszystkim Wykonawcom.


wz. Wójta
Mirosław Potasiak
Zastępca Wójta


RW.VI.271.5.2014                                              Data: 08.04.2014 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RW.VI.271.5.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton".

Informacja o zmianie treści SIWZ
Zamawiający - Gmina Sędziejowice - działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, iż dokonuje:

1. Zmiany treści w Rozdziale III SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia, która polega na zmianie brzmienia akapitu 2:
 
- jest:
„Kruszywo winno pochodzić ze skał dolomitowych lub melafirowych pochodzących ze złóż dolnośląskich lub kieleckich w ilościach:
1. Kliniec kamienny frakcji 0 - 31,5 mm - w ilości do 1000 ton
2. Kliniec kamienny frakcji 31,5 - 63 mm - w ilości do 1000 ton
o wartości współczynnika odporności kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 13242 - nie większej niż: LA25"

 
- winno być:
„Kruszywo winno pochodzić ze skał dolomitowych lub melafirowych w ilościach:
1. Kliniec kamienny frakcji 0 - 31,5 mm - w ilości do 1000 ton
2. Kliniec kamienny frakcji 31,5 - 63 mm - w ilości do 1000 ton
o wartości współczynników:
- odporności kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 13242 - nie większej niż: LA25
- nasiąkliwości wg PN-EN 13242 - nie większej niż: WA24 1,5

 

2. Zmiany treści w Rozdziale IX SIWZ - Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców, która polega na zmianie brzmienia ust.3, pkt.1, akapit 1:

- jest:
„Z zaświadczenia winno wynikać miejsce pochodzenia kruszywa oraz wartość współczynnika LA zgodnego z wymaganiami Zamawiającego".

- winno być:
„Z zaświadczenia winno wynikać miejsce pochodzenia kruszywa oraz wartości współczynników:  LA i WA24  zgodne  z wymaganiami Zamawiającego".

 
Ponadto, na mocy art.38, ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w imieniu Zamawiającego - Gminy Sędziejowice informuję, że w w/w postępowaniu przesunięciu ulegają terminy:

- składania ofert:
z dnia: 14.04.2014 r., godz.10:00
na dzień: 17.04.2014 r., godz. 10:00. 

- otwarcia ofert:
z dnia: 14.04.2014 r., godz.10:30
na dzień: 17.04.2014 r., godz. 10:30. 
 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.


wz. Wójta
Mirosław Potasiak
Zastępca Wójta 
Numer ogłoszenia: 119842 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 111120 - 2014 data 02.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice,
woj. łódzkie, tel. 43 6771002, fax. 43 6771006.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest:/Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton/,nazywane w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia /przedmiotem zamówienia/. Kruszywo winno pochodzić ze skał dolomitowych lub melafirowych pochodzących ze złóż dolnośląskich lub kieleckich w ilościach: 1. Kliniec kamienny frakcji 0 - 31,5 mm - w ilości do 1000 ton 2. Kliniec kamienny frakcji 31,5 - 63 mm - w ilości do 1000 ton o wartości współczynnika odporności kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 13242 - nie większej niż: LA25. Przedmiot zamówienia obejmuje również, załadunek oraz dostawę przedmiotowego klińca na wskazane przez Zamawiającego miejsce w miejscowościach: Sędziejowice oraz Marzenin. Kruszywo to będzie wykorzystywane na remonty istniejących nawierzchni tłuczniowych oraz na wykonywanie podbudowy dróg gminnych pod nawierzchnie bitumiczne, które w początkowym okresie będą spełniały rolę nawierzchni. Materiały kamienne - oferowane do przetargu winny spełniać wymagania Normy PN-EN 13242 w zakresie kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest:/Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton/,nazywane w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia /przedmiotem zamówienia/. Kruszywo winno pochodzić ze skał dolomitowych lub melafirowych w ilościach: 1. Kliniec kamienny frakcji 0 - 31,5 mm - w ilości do 1000 ton, 2. Kliniec kamienny frakcji 31,5 - 63 mm - w ilości do 1000 ton, o wartości współczynników:- odporności kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 13242 - nie większej niż: LA25, - nasiąkliwości wg PN-EN 13242 - nie większej niż: WA24 1,5. Przedmiot zamówienia obejmuje również, załadunek oraz dostawę przedmiotowego klińca na wskazane przez Zamawiającego miejsce w miejscowościach: Sędziejowice oraz Marzenin. Kruszywo to będzie wykorzystywane na remonty istniejących nawierzchni tłuczniowych oraz na wykonywanie podbudowy dróg gminnych pod nawierzchnie bitumiczne, które w początkowym okresie będą spełniały rolę nawierzchni. Materiały kamienne - oferowane do przetargu winny spełniać wymagania Normy PN-EN 13242 w zakresie kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 14.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, - sekretariat (pokój nr 19).
 • W ogłoszeniu powinno być: 17.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 - 160 Sędziejowice, - sekretariat (pokój nr 19).

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ + załączniki.zip SIWZ + załączniki od 1 do 5 2014-04-02 12:43:22 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Matuszkiewicz
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.04.2014 11:16
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2014 13:40
Liczba wyświetleń: 2776

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o zamówieniu 08.04.2014 13:27 Dariusz Matuszkiewicz
2 Ogłoszenie o zamówieniu 08.04.2014 11:49 Dariusz Matuszkiewicz
3 Ogłoszenie o zamówieniu 02.04.2014 11:43 Dariusz Matuszkiewicz
4 Ogłoszenie o zamówieniu 02.04.2014 11:16 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom