bip_menu_top
print

2012-10-15 12:54:47

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Podule dz. nr 303/5


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowEJ o mocy do 600kW na działce nr ewidencyjny 303/5 w miejscowości Podule gm. Sędziejowice”.

1. W dniu 09.10.2012 r. SYSTEL Serwis Krzysztof Bąk ul. Zduńska 13-15, 98-220 Zduńska Wola złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 600kW na działce nr ewidencyjny 303/5 w miejscowości Podule gm. Sędziejowice".

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 10.10.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 18.10.2012 r. pismem nr WOOŚ.4240.854.2012.MŁ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 22.10.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem PPIS-ZNS-250/32/12 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 25.10.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.13.2012 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

8. W dniu 13.11.2012 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Sędziejowice zawiadamia, że organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Wójt Gminy Sędziejowice a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6, pokój nr 9, 10. Uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sędziejowice. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

9. W dniu 16.11.2012 r. pismem nr RW.I. 6220.13.2012 Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

10. W dniu 29.11.2012 r. pismem nr PPIS-ZNS-250/36/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku zaopiniował pozytywnie wydanie decyzji środowiskowej.

11.W dniu 28.01.2013 r. postanowieniem Nr WOOŚ.4242.2012.MP2.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji inwestycji.

12. W dniu 26.02.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 600kW na działce nr ewidencyjny 303/5 w miejscowości Podule gm. Sędziejowice".

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 15.10.2012 11:54
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2013 08:19
Liczba wyświetleń: 3024

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Podule dz. nr 303/5 18.01.2013 09:48 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Podule dz. nr 303/5 15.10.2012 11:54 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom