bip_menu_top
print

2012-06-28 14:06:00

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przymiłów, dz. nr 68


dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 68 położonej w miejscowości Przymiłów gmina Sędziejowice w miejsce istniejącej turbiny wiatrowej o mocy 500kW.

1. W dniu 07.05.2012 r. PPHU ELBA, Sławomir Skowroński, ul. Torfowa 5a, 98-220 Zduńska Wola złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 68 położonej w miejscowości Przymiłów gmina Sędziejowice w miejsce istniejącej turbiny wiatrowej o mocy 500kW. Przedsięwzięcie będzie polegało na wymianie już istniejącej elektrowni wiatrowej na nową zlokalizowaną w tym samym miejscu.

2. Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się w dniu 14.05.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania o ustalenie zakresu raportu.

3. W dniu 23.05.2012 r. pismem nr WOOŚ.4240.401.2012.MP2/DJ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. W dniu 28.05.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem PPIS-ZNS-250/16/12 wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

5. W dniu 01.06.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.7.2012 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu.

6. W dniu 26.06.2012r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I.6220.7.2012 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

7. W dniu 04.04.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice postanowieniem RW.I. 6220.7.2012 podjął postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

8. W dniu 04.04.2013 r. pismem nr RW.I. 6220.7.2012 Wójt Gminy Sędziejowice zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

9. W dniu 25.04.2013 r. pismem nr PPIS.ZNS.460.27.2013  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku zaopiniował pozytywnie wydanie decyzji środowiskowej.

10.W dniu 28.10.2013 r. postanowieniem Nr WOOŚ.4242.81.2013.MŁ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji inwestycji.

11. W dniu 16.12.2013 r. Wójt Gminy Sędziejowice Wójt Gminy Sędziejowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:Budowie wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 68 położonej w miejscowości Przymiłów gmina Sędziejowice w miejsce istniejącej turbiny wiatrowej o mocy 500kW. Przedsięwzięcie będzie polegało na wymianie już istniejącej elektrowni wiatrowej na nową zlokalizowaną w tym samym miejscu.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu.

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 28.06.2012 13:06
Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2014 09:43
Liczba wyświetleń: 3049

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przymiłów, dz. nr 68 14.05.2013 09:55 Dariusz Matuszkiewicz
2 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przymiłów, dz. nr 68 28.06.2012 13:06 Dariusz Matuszkiewicz
bip_menu_bottom