bip_menu_top
print

2012-04-20 09:54:23

OBWIESZCZENIE


w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie maksymalnie 11 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 136,137,432,204,175 w miejscowości Grabia, 312/1, 293 w miejscowości Brzeski, 94,83,84,85 w miejscowości Sobiepany, 122,123, 245/1 w miejscowości Podule w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz 311, 312, 362, 363, 326, 327, 328 w miejscowości Kalinowa w gminie Zapolice, powiat zduńskowolski" .

RW.I. 6220.5.2012                   Sędziejowice dnia 17.04.2012 r


OBWIESZCZENIE

 
Wójt Gminy Sędziejowice, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że:

-    w dniu 13.04.2012 r. Wójt Gminy Sędziejowice wydał postanowienie, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie maksymalnie 11 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15 kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 136,137,432,204,175 w miejscowości Grabia, 312/1, 293 w miejscowości Brzeski, 94,83,84,85 w miejscowości Sobiepany, 122,123, 245/1 w miejscowości Podule w gminie Sędziejowice, powiat łaski oraz 311, 312, 362, 363, 326, 327, 328 w miejscowości Kalinowa w gminie Zapolice, powiat zduńskowolski" .

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10 w godzinach pracy urzędu. Na przedmiotowe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sędziejowice w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscu realizacji inwestycji - 18.04.2012 r.

 
Z up. Wójta
Jan Grecki

Informacje o artykule

Autor: Renata Ceglarek
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 20.04.2012 08:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2085

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom