bip_menu_top
print

2012-03-02 12:43:47

Podatek leśny


Podmiot:
Podatnikiem podatku leśnego są:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Przedmiot:
1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
2. Lasem w rozumieniu ustawy są grupy leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako las
3. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność włacicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania -
z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Termin powstania
    2011-01-01

Podstawa prawna:
- ustawa o podatku leśnym z dnia 30.10.2002 r. ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682 r. ze zmianami);
- podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Terminy opłat:
- do 15 marca 2011 r. I rata,
- do 15 maja 2011 r. - II rata,
- do 15 września 2011 r. - III rata,
- do 15 listopada 2011 r. IV rata.

Wysokość opłat
1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, to jest 34,023 zł, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
2. Do ceny, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.
3. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50 procent i wynosi 17,0115 zł.
4. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urządu Statystycznego, ogłoszonego w Dz.U. " Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik IL 1 - Informacja o lasach.pdf 2012-03-02 12:44:54 Matuszkiewicz Dariusz
załącznik DL 1 - Deklaracja na podatek leśny.PDF 2012-03-02 12:44:47 Matuszkiewicz Dariusz

Informacje o artykule

Autor: Referat Finansowo Budżetowy
Zredagował(a): Dariusz Matuszkiewicz
Data powstania: 02.03.2012 11:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2012 11:44
Liczba wyświetleń: 2986

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
bip_menu_bottom